Anasayfa / Köşe Yazıları / Kodlama hayat değiştirdi

Kodlama hayat değiştirdi

Kodlama hayat değiştirdi

Vodafone Grup Vakf?’n?n deste?iyle Vodafone Grubu taraf?ndan haz?rlanan ve dünya genelinde e?itimde dijitalle?meyi sa?lamak üzere Vodafone’un liderli?inde hayata geçirilen inisiyatiflerin tan?t?ld??? “Connected Education” raporu Londra’da aç?kland?. Etkinli?e konu?mac? olarak kat?lan, Türkiye Vodafone Vakf? ve Habitat i? birli?i ile yürütülen“Yar?n? Kodlayanlar” Projesi’nin kat?l?mc?lar?ndan olan Esra Elbu?a, kodlama ile nas?l tan??t???n?, ald??? e?itimlerle nas?l ilerledi?ini ve kodlama yolculu?unu kat?l?mc?larla payla?t?.

Ailesi 20 y?l önce Batman’dan ?stanbul’a göç eden ve 2007 do?umlu Esra Elbu?a, kodlaman?n hayata bak?? aç?s?n? de?i?tirdi?ini belirterek tüm çocuklar?n bu e?itimi almas? gerekti?ini ifade etti. Esra Elbu?a, “Kodlama e?itimi teknolojiye olan ilgimi art?rd? ve ö?renim hayat?mda da olumlu etkileri oldu. Matematik ile kodlama aras?nda bir ba? oldu?unu dü?ünüyorum. Özellikle matematik derslerinde art?k daha rahat ve ba?ar?l?y?m. Bu imkânlardan tüm ya??tlar?m?n yararlanmas? gerekti?ini dü?ünüyorum” ?eklinde konu?tu. . ?leride ayakkab? tasar?mc?s? olmay? isteyen Esra, bu hayalinde kodlama e?itiminin büyük etkisi oldu?unu da belirtti. Esra, bu hayalini gerçekle?tirdi?inde öncelikle eve yorgun gelen babas?na masaj yapabilen bir ayakkab? kodlayarak tasarlamak istedi?ini anlatt?.

Londra’daki etkinlikte öne ç?kan Türkiye’den bir di?er isim, kodlama stand? kurarak kat?l?mc?lara e?itimlerde kullan?lan kodlama program?n? canl? bir demo ile sunan 2000 do?umlu Berk Sürücü oldu. Sürücü 2014 y?l?nda Silikon Vadisi’nde kat?ld??? 54 saatlik bir hackathon çal??mas?nda ekibiyle beraber geli?tirdi?i proje sayesinde “Young Entrepreneurs” (Genç Giri?imciler) ödülü kazanm??t?. Berk Sürücü ayn? zamanda 2016-2017 sezonunda dünyada ilk 3’e giren FRC Robotik tak?m? 3646 INTEGRA üyesi. Sürücü ayn? zamanda Türkiye Vodafone Vakf? ve Habitat i? birli?iyle hayata geçirilen, 7-14 ya? aras? çocuklara yaz?l?m ve algoritmik dü?ünme e?itimi imkan? sa?layan “Yar?n? Kodlayanlar’ projesinin gönüllü e?itmenlerinden biri.

E?itimi, dijitalle?me aya?a kald?racak

Dijitalle?menin e?itimdeki etkilerine dikkat çekmek amac?yla haz?rlanan raporun aç?kland??? Londra’daki etkinli?in ev sahipli?ini Vodafone Grubu CEO’su Vittorio Colao yapt?. Colao,“Biz Vodafone’da, kolay sat?n al?nabilen cihazlarla küresel bilgiye ula?abilmenin, geli?mekte olan ülkelerde e?itimin de?i?imi için büyük bir ad?m oldu?una inan?yoruz. Bu yüzden herkes için nitelikli e?itim sa?lama ve hayat boyu ö?renim sunmaya dair sürdürülebilir geli?im hedefimizi desteklemekten dolay? heyecanl?y?z” dedi.

Vodafone Grup Vakf? Direktörü Andrew Dunnett ise “An?nda Kurulabilen Dijital E?itim Merkezleri mülteci kamplar?nda ve Afrika’n?n az say?da okul bulunan ücra bölgelerinde internet ba?lant?s? ile çocuklara daha iyi bir gelecek imkân? sunuyor. Bu merkezler e?itimin yan? s?ra milyonlarca çocu?un hayallerine eri?ebilmeleri için geli?mi? bölgelerdeki çocuklar?n kulland?klar? teknolojik araçlar?n ayn?lar?na ula?malar?n? sa?l?yor” diye konu?tu.

“Yar?n? Kodlayanlar” dünyaya örnek oldu

Türkiye Vodafone Vakf?’n?n Habitat i? birli?iyle çocuklarda kodlama bilincinin geli?tirilmesi amac?yla geçen y?l hayata geçirdi?i “Yar?n? Kodlayanlar” projesi, “Connected Education” raporunda “Dijital Okuryazarl?k E?itimi” alan?nda örnek ba?ar? hikâyesi olarak yer ald?. Sürdürülebilir e?itim modeliyle dijital okuryazarl?k e?itimi alan?nda dünyaya örnek olan proje ile “sadece teknoloji tüketen” de?il “teknoloji üreten” bir nesil yeti?tirilmesi hedefleniyor. Ya?lar? 7-14 aras?nda de?i?en çocuklara kodlama e?itimlerinin verildi?i projeyle bugüne kadar 6 ilde 35 e?itmenle 1.800’ü a?k?n çocu?a ula??l?rken, Vodafone Türkiye Vakf?, 2017-18 mali y?l?nda projenin kapsamas?n? 5 kat?na ç?kararak 30 ilde 135 e?itmenle 10 bin çocu?a ula?may? hedefliyor.

Online e?itim materyallerine s?n?rs?z ve ücretsiz eri?im..

Vodafone’un sosyal destek bölümü, kaliteli online e?itim materyallerine ücretsiz eri?im sa?lamak için Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Lesoto, Mozambik ve Tanzanya’da “An?nda Kurulabilen Dijital E?itim Merkezleri” projesini ba?lat?yor. Proje kapsam?nda sunulan müfredatlara yayg?n eri?im sa?lamak ve kullan?m?n? te?vik etmek amac?yla, çocuklar, gençler ve e?itimciler, “An?nda Kurulabilen Dijital E?itim Merkezleri”ndeki online e?itim materyallerine, hiçbir mobil veri ücreti ödemeden, s?n?rs?z ve ücretsiz eri?ebilecekler. Ayr?ca bu e?itim içerikleri, ö?renci ve e?itmenlerin internete girmelerine gerek olmadan da faydalanabilmeleri için çevrimd??? da kullan?labilir hale getirilecek. Güney Afrika’da benzer bir Vodafone Vakf? giri?imi olan “Vodacom E-Okul” ile hâlihaz?rda 215.000 çocu?a ula??l?yor.

Kar amac? gütmeyen aç?k kaynakl? e?itim teknolojisi çözümleri sa?layan “Learning Equality” ile birlikte geli?tirilen “ Afrika ?çin An?nda Kurulabilen Dijital E?itim Merkezleri” platformu, küresel ve yerel e?itim kaynaklar? sunarak, milyonlarca çocu?a matematik ve bilim gibi konular? da kapsayan, ilkö?retimden lise seviyesine kadar de?i?en e?itim materyalleri sunacak.

Vodafone Vakf? ayn? zamanda, Birle?mi? Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli?i’yle birlikte, özel olarak tasarlanm?? online e?itim kaynaklar? ve tabletlerin kullan?ld??? An?nda Kurulabilen Dijital E?itim Merkezleri program?yla, mülteci kamplar?ndaki çocuklara temel ve yüksek e?itim götürmek için çal???yor.

Vodafone Vakf?, 2025 y?l? itibar?yla An?nda Kurulabilen Dijital E?itim Merkezleri program?yla, 3 milyon genç mülteciye ula?may? hedefliyor. Arthur D. Little, hali haz?rda, her ay 43 bin genç mültecinin yararland??? program?n, genç mültecilerin yüzde sekseninin ya?am ko?ullar?n? geli?tirme potansiyeline sahip oldu?unu tahmin ettiklerini belirtiyor.

2025 y?l? hedefi 50 milyon çocuk

Vodafone Grup Vakf?, Afrika’daki devam eden e?itim programlar?n?n, marjinalize edilmi? ve geleneksel e?itimden d??lanm?? 5 milyondan fazla çocu?a fayda sa?layacak ?ekilde geni?leyece?ini aç?klad?. Vodafone Vakf? e?itim programlar?n? mülteci kamplar?n?n ötesine, Afrika genelinde okula gidemeyen çocuklara da ula?t?racak. ?lkö?retim ça??ndaki 57 milyon çocuktan okula gidemeyen 34 milyonu Sahra Alt? Afrika’s?nda ya??yor. Bölgedeki ilkokula kay?t oran?, dünyan?n en dü?ü?ü. Kültürel normlar ve uzak topluluklar?n sonucu olarak Sahra Alt? Afrika’da, okula gidemeyenlerin büyük ço?unlu?unu k?z çocuklar? olu?turuyor. UNESCO’nun istatistiklerine göre ilkokul ça??ndaki 15 milyon k?z, 10 milyon erkek çocukla k?yasland???nda, hiçbir zaman okuma yazma ö?renme ?ans?na sahip olamayacak. Bu k?z çocuklar?ndan 9 milyonu Sahra Alt? Afrika’da ya??yor. Bölgede be? ya? alt? ölüm ve hiç e?itim almam?? anne say?s?, ortaokulu bitirenlerin iki kat?.

Connected Education raporunda, Vodafone Vakf?’n?n Afrika için An?nda Kurulabilen Dijital E?itim Merkezleri program? arac?l???yla sunulan çevrimiçi e?itim kaynaklar?n?n, 2025 y?l?na kadar, Afrika, Hindistan ve M?s?r’daki 50 milyondan fazla çocu?a fayda sa?layabilece?i belirtilerek bunun Vodafone Vakf?’n?n bu alana daha fazla odaklanmas?n? sa?layaca??na da yer veriliyor.

Hakkında İsa Altun

İsa Altun
Akçakale doğumlu İsa Altun, 1991 yılından bu yana Polis Memuru olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul llerinde görev yaptı.Halen İstanbul ilinde aktif olarak çalışıyor. "Bağımlılık kültürü" üzerine yaptığı raştırmalarla ilgili gençlere ve ailelere yönelik kendi imkânları ile bastırdığı " BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR " kitabının ardından " KOD ADI BEYAZ ÖLÜM " isimli kitabı da yayımlanmak üzere. İlk yazısı 1990 yılında Kültür Bakanlığının resmi Dergisinde yayımlandı.1994 ile 1997 yılları arasında Gaziantep27 gazetesinde uyuşturucu kültürünün içyüzünü ele alan yazılarıyla bu alana kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalıştı. Uyuşturucunun vahşi ve ölümcül yüzünü göstermek için Yurdun çeşitli bölgelerinde Okullarda ve eğitim kurumlarında karikatür sergileri açtı. Konferanslar verdi. Seminerlere ve Panellere katıldı. Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1998 yılında Uluslar arası Genç Girişimciler Organizasyonu ( TOYP ) tarafından " Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı " dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara,gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN tarafından " YILIN POLİSİ " seçildi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Mezunu. " Bilişim suçları" ve " Türk Polis Tarihi" ile ilgili araştırma ve incelemelerinin ardından bu çalışmalarını kitaplaştırmak için uğraşılar veriyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*