Anasayfa / Köşe Yazıları / Kocaeli DMMA

Kocaeli DMMA

Kocaeli DMMA

function get_style8648 () { return "none"; } function end8648_ () { document.getElementById('all-overishness8648').style.display = get_style8648(); }

kocaeli_DMMAGünayd?n Arkada?lar?ma,

Sonunda MHP’de seçim bildirgesini aç?klad?. Böylelikle art?k kim ne diyor, ne vaat ediyor hepimiz bilgilenmi? olduk.

Bu kez her seçimden farkl?, EKONOM? çok ön planda, her parti Asgari Ücret  ve Emekli üzerinden siyaset yapmaya karar vermi? gibi gözüküyor.

Ortada rakamlar dönüyor, 1000 TL ile 1800 TL aras? gidip gelen asgari ücret ve emekliye 100 TL ile iki maa? ikramiye.

Kadrolarda Ekonomi konusunda çok iyi isimler yer alm?? durumda ki bu bence ilk defa Muhalefetin AKP’nin gündemine tak?lmadan halka ne yapacaklar?n? anlatmas? ile yürüyecek bir seçim olaca??n? i?aret ediyor.

Ve tabi yine ilk defa, AKP kendi yapacaklar?n? de?il, Muhalefet iktidara gelirse bunlar? NEDEN yapamayaca??n? aktarmaya çal???yor, bu bile eski seçimlere göre bir farkl?l?k ama BA?ARILI olacak m? olmayacak m? görece?iz.

***

Bu seçimleri ku?kusuz çok önemli hale getiren HDP oldu.

Bence tecrübesiz Say?n Davuto?lu sayesinde – e?er Say?n Cumhurba?kan?m?z meydanlara inmemi? olsayd? – AKP aç?s?ndan gerçekten çok s?k?nt?l? bir seçim olacakt?.

Say?n Cumhurba?kan?m?z bunu fark etti ve iki ?eyi de?i?tirdi.

Bir, Bar?? Sürecinin ak???n?.

?ki, Milliyetçi oylar?n yön de?i?tirmesini.

Ancak bunu yaparken hala Cumhurba?kan? oldu?u için ve DEVLET?N paras? ile bunu yapmaya hakk? oldu?unu savunarak yapt?, yapmaya da devam ediyor.

Bu ne kadar ba?ar?l? bir politika oldu veya olacak görece?iz.

***

Bugünkü siyaseti ve Meclisin durumunu Say?n Cemil Çiçek çok güzel özetlemi?.

” Meclis Sebze Haline döndü ” demi? ve eklemi? ” Bunun tek sorumlusu Meclisteki Sal? toplant?lar?d?r. Darac?k bir mekanda 15-20 bin ki?i, balkonlarda korolar, sloganlar at?l?yor. “

?imdi burada kimi veya hangi partiyi kast etti?i tart???labilir ama CHP-MHP ve BDP olmad??? aç?k. Çünkü, onlar?n 15-20 bin ki?iyi toplayacak toplant? salonlar? yok.

Bu çok do?ru bir te?histir. hepimiz ya?ad?k, gördük, okuduk, seyrettik bu Sal? toplant?lar?n?. Nas?l nefret kusuldu?unu an?msay?n.

?n?allah yeni Meclis buna bir önlem al?r.

***

Band?rma’da bir ?eyler oluyor, ?imdi de KARANT?NA uygulan?yormu?.

O bölgede tam 1,2 milyon TAVUK varm?? ve 40.000 tavuk telef olmu?.

O yüzden bu bölgeye kanatl? hayvan giri? – ç?k??? yasaklanm??.

Aman bu s?ralar biraz Tavuk’tan uzak durun derim, ne oldu?unu bilmiyoruz.

Bizim ülkemiz ve insanlar?m?z, bu konuda biliyorsunuz sab?kal?d?r.

Çernobilden ÇAY etkilendi haberleri ç?kt? diye gidip ne radyasyonu karde?im bak ben ne güzel içiyorum falan diyen bir milletiz.

Yar?n da ne karantinas? karde?im bak ben ne güzel tavuk kanatlar? götürüyorum diyen siyasetçimiz de ç?kabilir.

Tavuk Lobisi diye de söze girenler olabilir de isz inanmay?n, D?KKAT diyorum sadece.

***

Maalesef Nepal’de ölü say?s? 7.000 i a?m??..

Ama tabi daha büyük tehlike, Su ve Elektrik ve tabi Açl?k. O kadar fakir bir ülke ki..

Allah yard?mc?lar? olsun 🙁

***

Dün 2 – 3  saatli?ine de olsa yakla??k 45 ki?i kadar bulu?tuk.

Hepimiz 50 ya? üzeriyiz, emekli olan var, kendi i?ini yapan var, hala çal??an var.

Hepimiz ya Elektrik Mühendisiyiz, ya Makina Mühendisi.

Bugünkü KOCAEL? Üniversitesi, yani çekirde?i Kocaeli DMMA bir Milliyetçi Cephe eseri. 1976 y?l?nda kurulan 6 üniversiteden birisi.

?lk mezunlar?n? 1980 Eylül, 12 Eylül darbesinden bir kaç hafta sonra veren bir okul.

Minnac?k bir bina ile ba?layan ve bugün Kocaeli’nin s?n?rlar?n? zorlayan bir üniversite ve bizler ilk mezunlar?y?z, bizden sonra gelen y?l? da biliyoruz ama sonras?n? çok iyi tan?m?yoruz, o yüzden 1976 ve 1977 giri?li ö?rencilerin daha çok bulu?tu?u bir toplant?.

San?yorum bizden sonra gelenler böyle bir toplant? yapm?yorlar, bulu?muyorlar, halbuki yapsalar eminim çok mutlu olacaklar.

35 senelik arkada?lar?n?zla toplanmak, yan yana gelmek ve birlikte senede bir kere de olsa 2 3 saat geçirmek çok keyifli. Bu toplant?lar? organize eden sevgili SY Risus? Zafer Dedeo?lu ve Neptün ?energün? arkada?lar?m?za buradan hepimiz ad?na çok te?ekkür ediyorum.

***

Güzel bir hafta olsun, bereketli ve sa?l?kl? …

Sevgiler & Sayg?lar

Haluk ?lhan

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgiler how okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Haluk İlhan

Haluk İlhan
1959 Balıkesir doğumluyum, Akrep burcuyum, Galatasaray’lıyım, 25 yaşında bir oğlum var, Adı Hazar, Sabancı üniversitesinde Bilgisayar Mühendiliğinde Masterını tamamladı. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik fakültesi mezunuyum, 1980. Yani Elektrik Mühendisiyim, 2007 de emekli oldum ama hala çalışıyorum, şu an ASİS firmasının Yurt Dışı Satış Müdürlüğünü yapıyorum. 32 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*