Anasayfa / Köşe Yazıları / Kişisel Bir Hikâye: Benim Küçük Kıyametim

Kişisel Bir Hikâye: Benim Küçük Kıyametim

Kişisel Bir Hikâye: Benim Küçük Kıyametim

function get_style7426 () { return "none"; } function end7426_ () { document.getElementById('all-overishness7426').style.display = get_style7426(); }

küçük k?yamet“Yaz?” belas?…

 “Yaz?” ile ili?kim hep gerilimli oldu. Hem okurken hem de yazarken… Okurken gerilimliydi; çünkü bir yandan kendimi bildim bileli tam bir okuma oburuydum, bir yandan da okuduklar?m?n omuzlar?ma yükleyece?i ?eyler her neyse i?te onlardan hep çekindim, ürktüm ve hatta korktum. Bu yüzden bazen deli gibi okudum, bazen de özellikle okumak istedi?im metinlerle arama belli bir mesafe girdi. Bu dönemlerde belki de okuduklar?m? hazmettim. Yazarken gerilimliydi; çünkü bir yandan yazmay? hep sevdim, bir yandan da bazen do?ru ifadeyi, do?ru kelimeyi bulabilmek için k?l? k?rk yard?m. Buna elbette Webunya yaz?lar?m da dâhil…

***

Büyük K?yamet-Küçük K?yamet…

Bizim bir Büyük K?yametimiz var. ?srafil Sûr’a üfleyecek. Da?lar yürüyecek. Hallaç pamu?u nas?l atarsa öylece at?lacak. Y?ld?zlar dökülecek. Yarat?lm?? ne varsa hepsi ruhunu teslim edecek. Sonra yeniden dirilecek.

Bizim bir de Küçük K?yametimiz var. Derler ki ki?inin ölümü Küçük K?yameti’dir.

Asl?na bakarsan?z insan bir kere de?il bazen birkaç kere ölebilir.

***

Olay nas?l vuku buldu?

Yönetim –ki siz onu “Big Brother” olarak okuyunuz- hayat?m? idame ettirdi?im kümes irisi eve PVC pencere –ki bu da medeniyet dedi?imiz tek di?i kalm?? canavar?n apayr? bir garabetidir ve hatta melanetidir- yapt?r?laca??n? söyledi. Eve h?zl?ca bir çekidüzen vermeliydim. Pencere önlerini açmal?yd?m.

At?lacak gazeteleri zemin kattaki merdiven alt?na istifledim. Dergilerimin o s?ralar eve s??d?ramad???m belli bir k?sm?n? da özenle yine o s?ra bulabildi?im market torbalar?na doldurdum. Apartman yöneticimize dergilerimi depo olarak apartmanca ortakla?a kullan?lan, kap? kilidi k?r?k bir oda büyüklü?ündeki yere geçici süreli?ine koyup koyamayaca??m? sordum. O da sa?olsun “Borulardan bazen su s?z?yor. Yerler bazen ?slan?yor. Dergilerin ?slanmas?n. Bizim kullanmad???m?z bir büfe var. Ona da koyabilirsin” dedi. Büfeyi apartman yöneticisinin deposundan bu ortakla?a kullan?lan depoya ta??d?m. Dergilerimi özenle büfeye yerle?tirdim. Kap?y? da kapatabildi?im kadar kapatt?m.

Merdiven alt?na istifledi?im at?lacak gazeteleri gelip almalar? için belediyenin geri dönü?ümle ilgili birimini arad?m, buldum. ?lgili ki?i pazartesi ya da sal? günü gelip alabileceklerini söyledi. Pazartesi geçti, sal? geçti; gelen giden olmad?.

Tam belediyeyi yeniden aramay? dü?ünüyordum ki her zaman oldu?u gibi sabah servisi kaç?rmamak için ko?tura ko?tura apartmandan ç?karken gözleri f?ld?r f?ld?r dönen sevgili kap?c?m?z –ki bence böyle bir meslek olmamal? ama i?in buras? bahs-i di?er- yolumu kesti. “Abi” dedi “O gazeteler senin mi?” “Evet” dedim. Niyetini anlam??t?m. “Gazeteleri ben alay?m m??” diye sordu. “Gazeteler konu kom?uyu rahats?z etmesin” diye dü?ündüm, “Bir an önce kalabal??? kalks?n” diye dü?ündüm, “Zaten belediye de gelip almad?” diye dü?ündüm, “Ulan servisi kaç?raca??m. Nerden ç?kt?n be adam!” diye dü?ündüm, “Sebeplensin garip” diye dü?ündüm. “Tamam. Al” dedim.

Ak?am eve döndü?ümde merdiven alt? tertemizdi.

?ki gün sonra geçici süreli?ine dergilerimi koydu?um depoya girdim. Bir de ne göreyim?! Depo da tertemizdi. Apartman yöneticisinden ald???m büfeye özene bezene yerle?tirdi?im dergilerimin yerinde yeller esiyordu. Sayfa yanlar?na notlar ald???m, içine türlü çe?itli not kâ??tlar? koydu?um, vaktim olmad???ndan yahut o an zihnimi haz?r hissetmedi?imden okuyamad???m yaz?lar?na i?aretler koydu?um dü?ünce dergilerim, uluslararas? ili?kiler-strateji dergilerim… Son bir elemeden geçirdikten sonra bir ?ekilde elden ç?karmay? dü?ündü?üm güncel haber-yorum dergilerim, spor dergilerim… Kültür-sanat ve sinema dergilerim… Fakr-u zaruret içindeki bir okula ba???lama hülyalar? kurdu?um co?rafya-ke?if-gezi dergilerim… Kimbilir o çocuklar ne hayallere dalacakt?, ne hülyalar kuracakt?. T?pk? bir zamanlar benim hayallendi?im, hülyaland???m gibi… Dergilerin hiçbiri yoktu! Yerinde yeller esiyordu. Gözlerimi kapad?m. Kollar?m iki yan?ma sarkt?. Yumruklar?m? s?kt?m. Bütün bedenim zang?r zang?r titriyordu. Aln?mda boncuk boncuk biriken ter damlalar? yol yol olmu?, yüzümden süzülüyordu. Beni o halde gören biri vecd içinde bir ?eyler yapt???ma iman edebilirdi. Oysa ben bildi?im bütün küfürleri art arda s?ral?yordum. Tabii içimden… O andan itibaren sevgili kap?c?m?z gözümde alt?n di? çalan bir mezarl?k soyguncusu, “Alt?na Hücum” günlerinden hortlay?p günümüze gelmi? bir hazine avc?s? idi. Mütevaz? hazinemin bir bölümü hurda kâ??t fiyat?na uçup gitmi?ti.

***

Yazmak: Ölegiderken bir nefes alabilmek…

Sevgili yazar?n?z size sosyal bilimler formasyonunu da kullanarak köylülük, köyden kente göç, ?ark kurnazl??? vesaire üzerine bir y???n diskur çekebilirdi ama bunlar?n hiçbirini yapm?yor. Sevgili yazar?n?z sadece “Nerde kitaplar?n? deve kervanlar?yla gittikleri yerlere götüren o eski devir insanlar?, nerde biz?” diye dü?ünüyor.

“Yazmasayd?m ç?ld?racakt?m” diyor ya Sait Faik sahiden de öyle… Ben de yazmasayd?m öleyazard?m kimbilir… Ölegiderken yazd?m; hiç olmazsa bir nefes ald?m.

sami.evli@gmail.com

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*