Anasayfa / Hukuk / Kentsel Dönüşüm (6) – Riskli Yapı Maliklerinin Hakları

Kentsel Dönüşüm (6) – Riskli Yapı Maliklerinin Hakları

Kentsel Dönüşüm (6) – Riskli Yapı Maliklerinin Hakları

function get_style7452 () { return "none"; } function end7452_ () { document.getElementById('all-overishness7452').style.display = get_style7452(); }

Dönü?türülecek riskli yap?larda riskli yap? maliklerinin öncelikli haklar? bulunmaktad?r. ?lgili kurum, uygulama alan?ndaki ta??nmazlar?n s?n?r?n?, yüzölçümünü ve cinsini gösteren haritay? veya krokiyi yapar veya yapt?r?r ve bu ta??nmazlar?n maliklerini ve bunlar?n adreslerini tespit eder veya ettirir. Ard?ndan ilgi kurumca ta??nmaz?n de?er tespiti yapt?r?l?r. Ta??nmaz?n de?eri; ilgili kurum bünyesinden en az üç ki?iden te?kil olunacak k?ymet takdir komisyonlar? marifetiyle veya hizmet sat?n al?nmak suretiyle tespit edilir.

Yap?lacak konut ve i?yerlerinin niteli?i ve büyüklü?ü ilgili kurumca belirlenmek kayd?yla, uygulama alan?ndaki ta??nmaz maliklerine öncelikle uygulama alan?nda yap?lacak olan konut ve i?yerlerinden verilmek üzere bunlarla sözle?me akdedilir. Uygulama alan?ndaki ta??nmaz?n tespit edilen bedeli, malike verilecek konut veya i?yerinin in?aat maliyet bedelinden dü?ülür. Bu ?ekilde yap?lacak hesaplama neticesinde ta??nmaz malikinin ilgili kurumdan, alaca?? olur ise, bu alaca?a konu meblâ?; taraflar aras?nda yap?lacak anla?maya istinaden, nakdi olarak veya ilgili kurumun, kamu hizmetine tahsis edilmemi? olan ta??nmazlar?ndan verilerek ya da imar hakk?n?n ba?ka bir alana aktar?lmas? suretiyle ödenebilir. ?lgili kuruma borçlu olmas? halinde, bu borca konu meblâ?; ta??nmaz malikince taksit ile ödenebilir. Taksit ile ödemenin esaslar? proje baz?nda ilgili kurumca belirlenir. Birden fazla konut veya i?yeri alma hakk?n?n olmas? halinde, birden fazla konut veya i?yeri verilmek üzere sözle?me yap?labilir. Böyle bir durumda, ta??nmaz malikinin ilgili kuruma borçlanmas? hâlinde ödemeler, verilecek konut veya i?yerinin tespitine yönelik olarak gerçekle?tirilecek noter kuras? sonras?, ilgili kurumca belirlenecek takvime göre taksit ile ödenebilir. Taksit ile ödemenin esaslar? proje baz?nda ilgili kurumca belirlenir.

?lgili kurumca verilecek konut veya i?yerinin in?aat maliyet bedeli; uygulama alan?nda gerçekle?tirilecek yap?m ihaleleri sonras? gerçekle?en, ihale bedeli, arsa edinim bedeli, proje giderleri, y?k?m ve nakliye giderleri, ta??nmaz de?erinin tespiti masraflar?, zemin iyile?tirme giderleri ve mü?avirlik giderleri gibi giderler dikkate al?narak hesaplan?r. Ta??nmaz maliklerinden kendisine i?yeri verileceklere müstakil i?yeri yerine i?yeri hissesi de verilebilir. ?lgili kurum, uygulama alan?ndaki ta??nmaz maliklerini yap?lacak anla?malar çerçevesinde proje orta?? yapmak suretiyle, kat veya has?lât kar??l??? in?aat yapabilir veya yapt?rabilir.

Kentsel dönü?üm kapsam?ndaki uygulamalara ba?l? olarak meydana gelen yeni ta??nmazlar?n kendileri ile anla?ma sa?lanan gerçek ki?iler veya mirasç?lar? ile tüzel ki?iler ad?na tapuya tescil edilmesi, ilgili kurumun iste?i üzerine tapu müdürlü?ünce gerçekle?tirilir. Bu ta??nmazlar ile ilgili olarak tapuda i?lem yap?lmas?n? gerektiren di?er hallerde de, ilgili kurumun iste?i üzerine, tapu müdürlü?ünce i?lem tesis edilir.

Kanun kapsam?ndaki uygulamalara ba?l? olarak meydana gelen yeni ta??nmazlar?n kendileri ile anla?ma sa?lanan gerçek ki?iler veya mirasç?lar? ile tüzel ki?iler ad?na tapuya tescil edilmesi, ilgili kurumun iste?i üzerine tapu müdürlü?ünce gerçekle?tirilir. Bu ta??nmazlar ile ilgili olarak tapuda i?lem yap?lmas?n? gerektiren di?er hallerde de, ilgili kurumun iste?i üzerine, tapu müdürlü?ünce i?lem tesis edilir. Kirac? veya s?n?rl? ayni hak sahibi veyahut ta??nmazlar? kamula?t?r?lanlardan konut veya i?yeri talebinde bulunanlar?n say?s?n?n artan konut ve i?yeri say?s?ndan fazla olmas? hâlinde, konut veya i?yeri verilecekler noter huzurunda gerçekle?tirilecek kura i?lemi ile belirlenir.

Bugün birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler how okumak? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek oldu?u, online eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*