Anasayfa / Hukuk / Kentsel Dönüşüm (5) – Riskli Yapının Tahliyesi, Kira Yardımı ve Diğer Yardımlar

Kentsel Dönüşüm (5) – Riskli Yapının Tahliyesi, Kira Yardımı ve Diğer Yardımlar

Kentsel Dönüşüm (5) – Riskli Yapının Tahliyesi, Kira Yardımı ve Diğer Yardımlar

function get_style7449 () { return "none"; } function end7449_ () { document.getElementById('all-overishness7449').style.display = get_style7449(); }

Tahliye

Ta??nmaz malikleri ilgili kurum ile anla?ma yapt?klar? takdirde kurumun belirleyece?i takvime göre  on be? gün içinde var ise su, elektrik, telefon ve do?algaz benzeri hizmet ve emlak vergisi gibi vergi borçlar?n? ödeyerek yap?y? bo? olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Kira Yard?m?

Anla?ma ile tahliye edilen uygulama alan?ndaki yap?lar?n maliklerine tahliye tarihinden itibaren Bakanl?kça kararla?t?r?lacak ayl?k kira yard?m? yap?labilir. Kira yard?m? ayl?k 600 Türk Liras?n? geçemez. Yard?m süresi riskli alan d???ndaki riskli yap?larda 18 ay ve Kanun kapsam?nda anla?ma yolu ile kamula?t?r?lan yap?larda 5 ayd?r. Riskli alanlarda kira yard?m? süresi 36 ay? geçmemek ?art? ile ilgili kurumca belirlenir. Ayl?k kira bedeli, her y?l Türkiye ?statistik Kurumu taraf?ndan yay?mlanan Tüketici Fiyatlar? Endeksi y?ll?k de?i?im oran?nda güncellenir. Maliklere, kirac?lara ve s?n?rl? ayni hak sahiplerine, sahip olduklar? veya kulland?klar? Kanun kapsam?ndaki bütün yap?lardan dolay? kira yard?m? yap?labilir. ?n?aat halinde olup içinde ikamet edilen yap?larda kira yard?m? veya faiz deste?inden, sadece in?aat halindeki yap?da ikamet eden malik, kirac? ve s?n?rl? ayni hak sahibi faydalan?r. Anla?ma ile tahliye edilen yap?lar?n maliklerine mümkün olmas? hâlinde, kira yard?m? yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve i?yerlerinin teslim tarihine kadar geçici konut veya i?yeri tahsisi yap?labilir.

Yap?lacak kira yard?m?n?n be? ayl?k miktar?, ta??nma masraflar? da dikkate al?narak defaten ödenebilir. Bu durumda, yard?m süresi defaten ödemenin yap?ld??? aydan itibaren hesap edilir. Kira yard?m? ba?vurular?; tahliye tarihinden itibaren en geç bir y?l içinde, Bakanl?kça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv yap? alanlar?nda ilgili kuruma, riskli alan d???ndaki riskli yap?larda ise Müdürlü?e yap?l?r. ?dare veya TOK?, Kanun kapsam?nda yapt?klar? uygulamalarda kendi bütçelerinden kira yard?m? yapabilir.

 Kira yard?mlar?;

  1. a) Riskli alan veya rezerv yap? alanlar?nda talebin uygulamay? yapan ?dare veya TOK?’ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanl??a gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzere ?dare veya TOK?’nin hesab?na,
  2. b) Riskli alan d???ndaki riskli yap?larda talebin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanl??a gönderilmesi üzerine, do?rudan riskli yap? maliklerinin hesap numaralar?na veya ilgililerine ödenmek üzere ?darenin hesab?na,

yap?l?r.

Kredi Yard?m?

 

Kanun kapsam?nda kredi kullanacak gerçek veya tüzel ki?ilerin bankalardan kullanaca?? kredilere; Hazine Müste?arl???n?n ba?l? bulundu?u Bakan?n teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönü?üm Projeleri Özel Hesab?ndan kar??lanmak üzere faiz deste?i verilebilir. Faiz deste?i verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren en geç bir y?l içinde kredi almak üzere Bakanl?kla protokol imzalam?? bankalara ba?vurulmu? olmas? gerekir. Dönü?üm Projeleri Özel Hesab?ndan ayn? ki?iye hem kira yard?m? ve hem de faiz deste?i yap?lamaz. Kira yard?m?ndan faydalananlar faiz deste?inden, faiz deste?inden faydalananlar ise kira yard?m?ndan faydalanamaz.

 

Harç ve Vergi Muafiyetleri

 

?lgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel ki?ilerince yap?lacak olan i?lem, sözle?me, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harc?, tapu harc?, belediyelerce alman harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve di?er ücretlerden; kulland?r?lan krediler sebebiyle lehe al?nacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaft?r.

Riskli alanlarda gerçek ki?iler veya özel hukuk tüzel ki?ilerince, ?lgili kurum ad?na de?il de kendi adlar?na uygulamada bulunulmas? halinde, riskli alanlardaki yap?lar?n mevcut alanlar? için daha önce belediyelerce alman harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullan?m maksad? de?i?iklikleri ile yap? alan?ndaki art??lar için hesaplanan harç ve ücret farklar? al?n?r.

 

Uygulama alan?ndaki mevcut yap?lar ?mar mevzuat?na ayk?r? olsa dahi vergi ve harç muafiyeti uygulan?r. ?lgili kurum ile uygulama alan?ndaki yap?lar? malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel ki?ilerince yap?lan;

1) Uygulama alan?ndaki yap?lar?n dönü?üme tabi tutulmadan önce ilk sat???, devri ve tescili i?lemleri ile Kanun kapsam?nda yap?lacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yap?lar?n ilk sat???, devri ve tescili i?lemleri,

2) Kanun kapsam?ndaki bir yap?dan dolay?, kredi deste?inden faydalanarak veya tamamen kendi kaynaklar?n? kullanarak, uygulama alan?nda veya uygulama alan? d???ndaki parsellerde yeni bir yap? yap?lmas? ya da mevcut bir yap?n?n sat?n al?nmas? i?lemi,

Kanun uyar?nca yap?ld???ndan, bu i?lem ve uygulamalar ile uygulama alan?ndaki yap?larla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri, belediyeler ve di?er kurum ve kurulu?lar nezdinde Kanun uyar?nca yap?lan di?er i?lemler hakk?nda da vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulan?r.

6306 say?l? Afet Riski Alt?ndaki Alanlar?n?n Dönü?türülmesi Hakk?ndaki Kanuna göre yap?lan uygulamalardan al?nmamas? gereken harç, vergi ve ücretler ?unlard?r;

 1) 2/7/1964 tarihli ve 492 say?l? Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyar?nca al?nan noter harçlar?.

2) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi uyar?nca al?nan tapu ve kadastro harçlar?.

3) 26/5/1981 tarihli ve 2464 say?l? Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyar?nca belediyelerce al?nan harçlar.

4) 1/7/1964 tarihli ve 488 say?l? Damga Vergisi Kanunu uyar?nca damga vergisine tâbi kâ??tlar sebebiyle al?nan damga vergisi.

5) 8/6/1959 tarihli ve 7338 say?l? Veraset ve ?ntikal Vergisi Kanunu uyar?nca al?nan veraset ve intikal vergisi.

6) Kurum ve kurulu?larca döner sermaye ücreti ad? alt?nda al?nan bütün ücretler; Belediye Gelirleri Kanununun 86 nc?, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 say?l? ?mar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyar?nca al?nan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ili?kin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 say?l? Resmî Gazete’de yay?mlanan Otopark Yönetmeli?i uyar?nca al?nanlar da dahil olmak üzere, belediye meclisi karar? ile belirlenen ve al?nan her türlü ücret.

7) Kulland?r?lacak kredilerden dolay? lehe al?nacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 say?l? Gider Vergileri Kanunu uyar?nca al?nmas? gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi.

Günümüzde multipl insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*