Anasayfa / Hukuk / Kentsel Dönüşüm (4) – Riskli Yapının Yıkımı Sonrası Uygulama İşlemleri

Kentsel Dönüşüm (4) – Riskli Yapının Yıkımı Sonrası Uygulama İşlemleri

Kentsel Dönüşüm (4) – Riskli Yapının Yıkımı Sonrası Uygulama İşlemleri

function get_style7446 () { return "none"; } function end7446_ () { document.getElementById('all-overishness7446').style.display = get_style7446(); }

Riskli yap?larda öncelikle yap? malikleri ile uygulama yap?lmas? esast?r. Üzerindeki bina y?k?larak arsa hâline gelen ta??nmazlarda daha önce kurulmu? olan kat irtifak? veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaks?z?n Bakanl???n talebi üzerine ilgili tapu müdürlü?ünce resen terkin edilerek, önceki vasf? ile de?erlemede bulunularak veya malik ile yap?lan anla?man?n ?artlar? tapu kütü?ünde belirtilerek malikleri ad?na paylar? oran?nda tescil edilir. Bu ta??nmazlar?n sicilinde bulunan ta??nmaz?n niteli?i, ayni ve ?ahsi haklar ile temlik hakk?n? k?s?tlayan veya yasaklayan her türlü ?erh, hisseler üzerinde devam eder. Bu ?ekilde belirlenen uygulama alan?nda cins de?i?ikli?i, tevhit ve ifraz i?lemleri Bakanl?k, TOK? veya ?dare taraf?ndan resen yap?l?r veya yapt?r?l?r. Bu parsellerin malikleri taraf?ndan de?erlendirilmesi esast?r.

Riskli yap?larda, parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birle?tirilerek veya imar adas? baz?nda uygulama yap?lmas?na, yeniden bina yapt?r?lmas?na, paylar?n sat???na, kat kar??l??? veya has?lat payla??m? ve di?er usuller ile yeniden de?erlendirilmesine bütün maliklerce oybirli?i ile karar verilememi? ise, riskli yap?n?n de?eri, Sermaye Piyasas? Kuruluna kay?tl? olarak faaliyet gösteren lisansl? de?erleme kurulu?lar?na tespit ettirilir ve maliklerden birinin istemi üzerine, bütün malikler toplant?ya ça?r?l?r. Toplant?da yürütülecek uygulamalar konusunda riskli yap?n?n de?eri de gözetilerek bütün maliklerce oybirli?i ile anla?maya çal???l?r. Oybirli?i ile anla?ma sa?lanamamas? halinde yap?lacak uygulamaya sahip olduklar? hisseleri oran?nda payda?lar?n en az üçte iki ço?unlu?u ile karar verilir. Bu karar tutana?a ba?lan?r ve karara kat?lan maliklerce imzalan?r. Bu karar, karara kat?lmayanlara ve toplant?ya i?tirak etmeyenlere noter vas?tas?yla tebli? edilir ve bu tebli?de, onbe? gün içinde bu karar?n kabul edilmemesi halinde ba??ms?z bölümlerine ili?kin arsa paylar?n?n, Bakanl?kça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç de?erden az olmamak üzere anla?ma sa?layan di?er payda?lara aç?k art?rma usulü ile sat?laca??, payda?lara sat?? gerçekle?tirilemedi?i takdirde, bu paylar?n, rayiç bedeli Bakanl?kça ödenmek kayd? ile tapuda Hazine ad?na resen tescil edilece?i bildirilir.

Anla?maya kat?lmayan maliklerin ba??ms?z bölümlerine ili?kin arsa paylar?; arsa pay? de?eri üzerinden anla?ma sa?layan di?er payda?lara aç?k art?rma usulü ile sat?l?r. Payda?lara sat?? gerçekle?tirilemedi?i takdirde, bu paylar, rayiç bedeli Bakanl?kça ödenmek kayd? ile tapuda Hazine ad?na resen tescil edilir ve en az üçte iki ço?unluk ile al?nan karar çerçevesinde de?erlendirilmek üzere Bakanl??a tahsis edilmi? say?l?r veya Bakanl?kça uygun görülenler TOK?’ye veya ?dareye devredilir. Bu durumda, payda?lar?n karar? ile yap?lan anla?maya uyularak i?lem yap?l?r.

Sat?? i?lemi tamamlan?p komisyonca karara ba?lanmadan evvel, üçte iki ço?unluk ile al?nan karara kat?lmayan maliklerin, üçte iki ço?unluk ile al?nan karar? kabul etmeleri ve üçte iki ço?unluk ile al?nan karar do?rultusunda yap?lan sözle?meyi komisyonca verilen süre içerisinde imzalayarak Müdürlü?e vermeleri halinde, aç?k art?rma ile sat?? i?lemi geçersiz say?l?r.

Üzerindeki riskli binan?n y?k?lmas?ndan sonra arsa haline gelen ta??nmaz?n sat???na karar verilmesi halinde, bu sat???n öncelikle Bakanl??a veya Bakanl???n uygun gördü?ü ba?l? veya ilgili kurulu?una veyahut da ?dareye veya TOK?’ye teklif edilmesi gerekir.

Malikler taraf?ndan yürütülecek uygulamalarda parsellerin tevhit edilmesi ile terk, ihdas ve tapuya tescil i?lemlerine, münferit veya birle?tirilerek veya imar adas? baz?nda uygulama yap?lmas?na, yeniden bina yapt?r?lmas?na, paylar?n sat???na, kat kar??l??? veya hâs?lat payla??m? ve di?er usuller ile yeniden de?erlendirilmesine veya üzerindeki bina y?k?larak arsa haline gelen ta??nmazlarda ilgili kurum taraf?ndan yürütülecek uygulamalarda uygulanacak projeye,sahip olduklar? hisseleri oran?nda maliklerin en az üçte iki ço?unlu?u ile karar verilir.

Uygulama alan?nda zeminden kaynaklanan sebeplerle veya herhangi bir afet riskinden dolay? veyahut mevzuata göre yap?la?ma hakk?n?n olmamas?ndan dolay? yeni yap? yap?lmas? mümkün de?il ise, uygulama alan?ndaki yap?n?n yerine yap?lacak yeni yap?, uygulama alan? d???nda ba?ka bir parselde yap?labilir. Böyle bir durumda Kanundan kaynaklanan haklar?n uygulama alan? d???ndaki parselde kullan?laca??na dair uygulama alan?n?n bulundu?u ildeki Müdürlükten yaz? al?n?r. Bu yaz? Müdürlükçe ilgili belediyelere ve tapu müdürlüklerine bildirilir.

Bir parselde birden fazla yap? bulunmas? ve bu yap?lar?n tamam?n?n riskli yap? olarak tespit edilmi? olmas? halinde, bu yap?lar birlikte de?erlendirilerek, yürütülecek uygulamaya sahip olduklar? hisseleri oran?nda maliklerin en az üçte iki ço?unlu?u ile karar verilir.Bir parselde birden fazla yap? bulunmas? ve bu yap?lardan baz?lar?n?n riskli yap? olarak tespit edilmi? olmas? halinde;

  1. a) ?lgili tapu müdürlü?ünce, parsel üzerinde bulunan bütün yap?lar?n de?il, sadece riskli olarak tespit edilen yap?lar?n tapu kütü?üne riskli yap?d?r belirtmesi i?lenir. Riskli olarak tespit edilen bu yap?lar?n yeniden in?as? için düzenlenecek yap? ruhsat?, di?er maliklerin haklar?n?n menfi olarak etkilenmemesi ?art?yla, bütün maliklerin de?il, sadece riskli yap?lar?n maliklerinin talep ve muvafakatine istinaden düzenlenir.
  2. b) Riskli olarak tespit edilen bu yap?lar?n birlikte de?erlendirilebilmesi için, bu yap?lar?n bulundu?u alan?n risksiz olan yap?lar?n bulundu?u alandan ifraz? mümkün ise, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil i?lemleri Müdürlükçe re’sen yap?l?r veya yapt?r?l?r.

Üzerindeki bina y?k?lm?? olan arsan?n maliklerine yap?lan tebligat? takip eden otuz gün içinde en az üçte iki ço?unluk ile anla?ma sa?lanamamas? hâlinde, gerçek ki?ilerin veya özel hukuk tüzel ki?ilerinin mülkiyetindeki ta??nmazlar için Bakanl?k, TOK? veya ?dare taraf?ndan acele kamula?t?rma yoluna da gidilebilir. Bu Kanun uyar?nca yap?lacak olan kamula?t?rmalar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 say?l? Kamula?t?rma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci f?kras?ndaki iskân projelerinin gerçekle?tirilmesi amaçl? kamula?t?rma say?l?r ve ilk taksit ödemesi, mezkûr f?kraya göre belirlenen tutarlar?n be?te biri oran?nda yap?l?r. Tapuda mülkiyet hanesi aç?k olan ta??nmazlar ile mirasç?s? belirli olmayan, kayy?m tayin edilmi?, ihtilafl? veya üzerinde s?n?rl? ayni hak tesis edilmi? olan ta??nmazlar?n kamula?t?rma i?lemleri ayn? madde hükümlerine tabidir. Bakanl?k, TOK? veya ?dare; kamula?t?rma i?lemlerinin yürütülmesi için mirasç?l?k belgesi ç?kartmaya, kayy?m tayin ettirmeye veya tapuda kay?tl? son malike göre i?lem yapmaya yetkilidir.

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuma? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*