Anasayfa / Hukuk / Kentsel Dönüşüm (3) – Riskli Yapıların Yıkım Süreci

Kentsel Dönüşüm (3) – Riskli Yapıların Yıkım Süreci

Kentsel Dönüşüm (3) – Riskli Yapıların Yıkım Süreci

function get_style7444 () { return "none"; } function end7444_ () { document.getElementById('all-overishness7444').style.display = get_style7444(); }

Bir önceki yaz?mda riskli yap?lar?n tespiti ve bu tespite yap?lacak itiraz sürecini incelemi?tik. Bu yaz?m?zda tespit ve itiraz sürecinin bir sonraki a?amas? olan riskli yap?lar?n y?k?m sürecini inceleyece?iz. Riskli yap?lar?n y?kt?r?lmas?nda ve bunlar?n bulundu?u alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yap? alanlar?ndaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anla?ma yoluna gidilmesi esast?r. Anla?ma ile tahliye edilen yap?lar?n maliklerine veya malik olmasalar bile kirac? veya s?n?rl? ayni hak sahibi olarak bu yap?larda ikamet edenlere veya bu yap?larda i?yeri bulunanlara geçici konut veya i?yeri tahsisi ya da kira yard?m? yap?labilir.

Riskli yap? tespitine yap?lan itiraz?n reddi ya da itiraz edilmemesi sebebiyle tespitin kesinle?mesi halinde Müdürlük, idareden gerekli tebligatlar?n yapt?r?lmas? ve riskli yap?n?n y?kt?r?lmas?n? ister. ?dare taraf?ndan 60 günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yap?lar?n y?kt?r?lmas? yap? maliklerinden istenilir. Maliklere yap?lacak tebligatta, riskli yap?y? kirac? veya s?n?rl? ayni hak sahibi kullananlara tahliye için malik taraf?ndan bildirim yap?lmas? gerekti?i belirtilir. Verilen bu süre içerisinde riskli yap?lar?n y?kt?r?l?p y?kt?r?lmad??? mahallinde kontrol edilir ve riskli yap?lar, malikleri taraf?ndan y?kt?r?lmam?? ise, yap?n?n idarî makamlarca y?kt?r?laca?? belirtilerek otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur. Belirtilen ?ekilde verilen süreler içinde riskli yap?lar?n maliklerince hala y?kt?r?lmamas? hâlinde, riskli yap?lara elektrik, su ve do?al gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulmas? ilgili kurum ve kurulu?lardan istenilir ve maliklere verilen süreler içinde riskli yap?lar?n y?kt?r?lmad??? mülki amire bildirilir.

Yap? maliklerinden biri veya birkaç?n?n veya bunlar?n vekillerinin müracaat? üzerine, y?k?lacak yap?n?n tahliye edildi?ine ve elektrik, su ve do?algaz hizmetlerinin kapat?ld???na dair ilgili kurum ve kurulu?lardan al?nm?? belgelerin sunulmas?na ve y?k?m sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati aranmaks?z?n alt? i? günü içerisinde y?k?m ruhsat? düzenlenir.

Riskli Yap?n?n Y?k?m Masraflar? ve Y?k?ma Engel Olman?n Cezas?

Maliklerce y?kt?r?lmayan riskli yap?lar?n tahliyesi ve y?kt?rma i?lemleri, y?kt?rma masraf? öncelikle dönü?üm projeleri özel hesab?ndan kar??lanmak üzere, mahalli idarelerin de i?tiraki ile mülkî amirler taraf?ndan yap?l?r veya yapt?r?l?r. Bakanl?k veya ?dare taraf?ndan yap?lan y?kt?rman?n masraflar?, ilgili tapu müdürlü?üne bildirilir. Tapu müdürlü?ü, y?k?lan binan?n payda?lar?n?n müteselsil sorumlu olmalar?n? sa?lamak üzere tapu kayd?ndaki arsa paylar? üzerine masraf tutar?nda mü?terek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanl??a veya ?dareye ve binan?n ayni ve ?ahsi hak sahiplerine bilgi verir.

Riskli yap?lar?n tespiti, tahliyesi ve y?kt?rma i? ve i?lemleri ile de?erleme i?lemlerini engelleyenler hakk?nda, i?lenen fiil ve hâlin durumuna göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 say?l? Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyar?nca Cumhuriyet ba?savc?l???na suç duyurusunda bulunulur. Riskli yap?lar?n tespiti, bu yap?lar?n tahliyesi ve y?kt?r?lmas? i? ve i?lemlerine dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakk?nda, tabi olduklar? ceza ve disiplin hükümleri uygulan?r.

Kat Maliklerince Riskli Yap?n?n Güçlendirilmesi Karar? Al?nmas?

Riskli yap?n?n y?kt?r?lmas? yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda riskli yap?n?n y?kt?r?lmas? için ikinci f?kra uyar?nca maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün oldu?unun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci f?kras?nda belirtilen kat maliklerinin 4/5 ço?unlu?u ile güçlendirme karar? al?nmas?, güçlendirme projesinin haz?rlat?lmas? ve imar mevzuat? çerçevesinde ruhsat al?nmas? gerekir. Güçlendirme i?i, yap?lacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsat? veren idare taraf?ndan belirlenecek süre içerisinde tamamland?ktan sonra tapu kayd?ndaki riskli yap? belirtmesinin kald?r?lmas? için Müdürlü?e ba?vurulur.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*