Anasayfa / Hukuk / Kentsel Dönüşüm (2) – Riskli Yapıların Tespiti ve İtiraz Süreci

Kentsel Dönüşüm (2) – Riskli Yapıların Tespiti ve İtiraz Süreci

Kentsel Dönüşüm (2) – Riskli Yapıların Tespiti ve İtiraz Süreci

function get_style7442 () { return "none"; } function end7442_ () { document.getElementById('all-overishness7442').style.display = get_style7442(); }

Hangi Yap?larda Risk Tespiti Yap?l?r?

Riskli yap? tespiti; kendi ba??na kullan?labilen, üstü örtülü ve insanlar?n içine girebilecekleri ve insanlar?n oturma, çal??ma, e?lenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yap?lar ile hayvanlar?n ve e?yalar?n korunmas?na yarayan yap?lar hakk?nda yap?l?r. ?n?aat halinde olup ikamet edilmeyen yap?lar ile metruk olmas? veya bir k?sm?n?n y?k?lmas? sebepleriyle yap? bütünlü?ü bozulmu? olan yap?lar riskli yap? tespitine konu edilmez.

Riskli Yap?lar?n Tespiti Süreci

Riskli yap?lar?n tespiti öncelikle yap? malikleri veya kanuni temsilcileri taraf?ndan masraflar? kendilerine ait olmak üzere Bakanl?kça yetkilendirilen lisansl? kurum ve kurulu?lara yapt?r?l?r. Malikler tapu fotokopisi ve kimlik fotokopisi ile riskli yap? tespit talebinde bulunabilirler. Tespit sonucu haz?rlanan rapor Bakanl?k ya da idareye bildirilir. 634 say?l? Kat Mülkiyeti Kanunu uyar?nca kat irtifak? veya kat mülkiyeti kurulmad??? için arsa payl? tapu var ise, arsa üzerinde fiilen bulunan yap?n?n riskli yap? tespiti, yap?n?n sahibi olan arsa pay? sahibince yapt?r?l?r. Arsa üzerindeki yap?n?n ba?kas?na ait olmas? ve bunun da tapu kütü?ünde belirtilmi? olmas? halinde, riskli yap? tespiti lehine ?erh olan tarafça yapt?r?l?r.

Riskli yap? için Bakanl???n maliklere verdi?i süre içerinde tespit yapt?r?lmad??? takdirde riskli alan tespiti Bakanl?k veya idare taraf?ndan yap?l?r veya yapt?r?l?r. Bakanl?k ,idareye de süre vererek riskli yap?larla ilgili tespit yapmas?n? isteyebilir.  Riskli yap? tespitine ili?kin raporlar?n bir örne?i, tespit tarihinden itibaren en geç on i? günü içinde, tespiti yapan ?darece veya lisansland?r?lm?? kurum veya kurulu?ça, tespite konu yap?n?n bulundu?u ildeki Müdürlü?e gönderilir. Raporlar Bakanl?kça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Müdürlükçe incelenir ve herhangi bir eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmeler yap?lmak üzere raporu düzenleyen kurum veya kurulu?a iade edilir. Yap?lan incelemede raporlarda herhangi bir eksiklik yok ise, riskli yap?lar, Müdürlükçe en geç on i? günü içinde, tapu kütü?ünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, ilgili tapu müdürlü?üne bildirir. Müdürlükçe veya riskli yap? tespitine kar?? yap?lan itiraz? inceleyen teknik heyetçe, riskli yap? tespit raporunda tespit edilen eksikliklerin tamam?n?n, raporu düzenleyen kurum veya kurulu?a bildirildi?i tarihten itibaren otuz gün içinde düzeltilmesi ve raporun Müdürlü?e sunulmas? zorunludur. Bakanl?k veya ?dare taraf?ndan yap?lan tespit i?leminin masraf?  da ilgili tapu müdürlü?üne bildirilir. Tapu müdürlü?ü, binan?n payda?lar?n?n müteselsil sorumlu olmalar?n? sa?lamak üzere tapu kayd?ndaki arsa paylar? üzerine, masraf tutar?nda mü?terek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanl??a veya ?dareye ve binan?n ayni ve ?ahsi hak sahiplerine bilgi verir.

Tebligat ve ?tiraz Süreci

Tapu müdürlü?ünce, tapu kütü?ünü i?lenen belirtmeler ayni ve ?ahsi hak sahiplerine tebli? edilir. Söz konusu tebligatta, tebli? tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tespit raporuna kar?? ilgili müdürlü?e itirazda bulunulabilece?i, itirazda bulunulmad??? takdirde idarece verilecek süre içerinde ta??nmaz?n y?kt?r?lmas? gerekti?i belirtilir. Tapuda kay?tl? malikin ölmü? olmas? hâlinde, Bakanl?k veya Müdürlük tebligat i?lemleri için Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mirasç?l?k belgesi ç?kartmaya yetkilidir. Riskli yap? tespitine kar?? malikler veya kanunî temsilcilerince on be? gün içinde riskli yap?n?n bulundu?u yerdeki Müdürlü?e verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Riskli yap?n?n bulundu?u ilde itiraz? de?erlendirecek teknik heyetin te?kil edilmemi? olmas? halinde, itiraz dilekçeleri ile itiraz edilen tespite ili?kin raporlar, riskli yap?n?n bulundu?u yerdeki Müdürlükçe, o il için yetkilendirilmi? teknik heyetin bulundu?u ildeki Müdürlü?e gönderilir. Riskli yap? tespitinin, itiraz üzerine de?i?mesi halinde, durum ayn? ?ekilde ilgili tapu müdürlü?üne bildirilir.

Bugün çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*