Anasayfa / Tüketici Rehberi / Kat Mülkiyeti Nasıl Kurulur?

Kat Mülkiyeti Nasıl Kurulur?

Kat Mülkiyeti Nasıl Kurulur?

function get_style7340 () { return "none"; } function end7340_ () { document.getElementById('all-overishness7340').style.display = get_style7340(); }

Kat mülkiyeti nas?l kurulur?

Kat mülkiyeti resmi senetle ve tapuya tescille kurulmu? olur. Kat mülkiyetinin kurulmas? için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün payda?lar?n?n gerekli belgelerle birlikte tapu idaresinde talepte bulunmas? gerekir.

Kat mülkiyeti kurulmas? için gerekli belgeler nelerdir?

1- Anagayrimenkulde, yap? veya yap?lar?n d?? cepheler ve iç taksimat? ba??ms?z bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve ba??ms?z bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan de?erleriyle oranl? arsa paylar?, kat, daire, i? bürosu gibi nevi ile bunlar?n birden ba?lay?p s?rayla giden numaras? ve ba??ms?z bölümlerin yap?in?aat alan? da aç?kça gösterilmek suretiyle, proje müellifi mimar taraf?ndan yap?lan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün payda?lar? taraf?ndan imzalanan, yetkili kamu kurum ve kurulu?lar?nca onaylanan mimarî proje ile yap? kullanma izin belgesi.

2- 634 say?l? Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve kat mülkiyeti kurulacak ta??nmaz?n niteli?ine uygun ?ekilde haz?rlanm?? kat mülkiyetini kuran malik veya malikler taraf?ndan imzalanm?? bir yönetim plân?.

Gayrimenkulün birkaç bölümünü kapsayacak ?ekilde kat mülkiyeti kurulabilir mi?

Kat mülkiyeti ana ta??nmaz?n tamam? üzerinde kurulmal?d?r. Yaln?z birkaç ba??ms?z bölüm üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.

Kat mülkiyeti kütü?ü nedir?

Tapu Sicil Tüzü?üne göre kat müliyeti ve kat irtifak? kay?tlar?n?n tutuldu?u kütü?e kat mülkiyeti kütü?ü denir?

Kat mülkiyeti kurulmas? talebi uygun bulundu?unda yap?lacak i?lem nedir?

Tapu memuru kendisine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya istemde bulunanlar?n yetkili olduklar?na kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti kurulmas?na dair resmi sözle?meyi düzenler. Bu sözle?me ayn? zamanda tescil istemi say?l?r.

Kat mülkiyeti sözle?mesi düzenlenmesinin sonuçlar? nelerdir?

Sözle?me düzenlenince kat irtifak?n?n kat mülkiyetine çevrilmesinde kat irtifak?n?n kay?tl? oldu?u kat mülkiyeti kütü?ü sayfas?ndaki, do?rudan do?ruya kat mülkiyetinin kurulmas? halinde ise anagayrimenkulün kay?tl? bulundu?u tapu kütü?ü sayfas?ndaki mülkiyet hanesine “Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmi?tir.” ibaresi yaz?larak, sayfa anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak haklar? d???ndaki i?lemlere kapat?l?r ve kat mülkiyetine konu olan her ba??ms?z bölüm, kat mülkiyeti kütü?ünün ayr? bir sayfas?na o bölüme ba?l? arsa pay? ve anagayrimenkulün kay?tl? bulundu?u genel kütükteki pafta, ada, parsel, defter ve sayfa numaralar? gösterilmek suretiyle tescil edilir; anagayrimenkulün kay?tl? bulundu?u genel kütük sayfas?na da, ba??ms?z bölümlerin kat mülkiyeti kütü?ündeki defter ve sayfa numaralar? i?lenmek suretiyle, kütükler aras?nda ba?lant? sa?lan?r.  Kat mülkiyeti kütü?üne tescil edilen her ba??ms?z bölüm ayr? bir gayrimenkul niteli?ini kazan?r ve kütükte o bölümün tasdikli plan?ndaki numaray? al?r.

Kat mülkiyeti kurulmadan önce tapu sicilinde bulunan kay?tlar ne olur?

Anagayrimenkulün sayfas?nda evvelce mevcut olan haklara ait sicil kayd?, irtifak haklar? hariç, ba??ms?z bölümlerin kat mülkiyeti kütü?ündeki sayfas?na geçirilir. Anagayrimenkulün mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesinden sonra, anagayrimenkulün leh ve aleyhine tesis edilecek irtifak haklar? da anagayrimenkulün tapu kütü?ü sayfas?na tescil edilir ve kat mülkiyeti kütü?ünün beyanlar hanesinde belirtilir.

Kat mülkiyeti kurulurken biti?ik ya da kullan?m bak?m?ndan bütünlük arz eden ba??ms?z bölümlerin tescili nas?l yap?l?r?

Kat mülkiyeti kurulurken ayn? katta birbirine biti?ik bulunan ayn? nevideki birden fazla ba??ms?z bölüm veya bir yap?n?n otel, i? veya ticaret yeri gibi iktisadî aç?dan veya kullanma bak?m?ndan bütünlük arz eden birden çok kat? veya bölümü, kat mülkiyeti kütü?üne tek ba??ms?z bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yap?labilmesi için, buna uygun de?i?iklik projesinin ve yap? kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlü?üne verilmi? olmas? gereklidir.

Kat mülkiyeti res’en kurulabilir mi?

Yap?n?n tamamlanmas?ndan sonra kat irtifak?n?n kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifak?n?n tesciline ait resmi senede ve 634 say?l? Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12 nci maddesinde yaz?l? belgelere dayal? olarak, yetkili idarece yap? kullanma izin belgesinin verildi?i tarihten itibaren altm?? gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yap?l?r.

Yine 14.11.2007 y?l?ndaki de?i?iklikten önce kat irtifak? kurulmu? ve üzerindeki yap?lar tamamlan?p yap? kullanma izin belgesi al?nm?? yap?larda, kat irtifak?na sahip ortak maliklerden birinin ba?vurusu veya yap? kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine zorunlu deprem sigortas? poliçesi dâhil ba?kaca hiçbir belge aranmaks?z?n kat mülkiyetine resen geçilir.

Kat mülkiyetine geçmek zorunlu mu?

14.11.2007 tarihinde kanun de?i?ikli?i ile kat mülkiyeti geçmek zorunlu tutulmu? ve kanunda belirtilen süre içerisinde kat mülkiyetine geçmeyenler hakk?nda para cezas? söz konusu idi. Ancak 23.06.2009 tarihinde son de?i?iklikle kat mülkiyetine geçme zorunlulu?u ve para cezas? kald?r?lm??t?r.

Kat mülkiyeti kurulmas? ücretli midir?

634 say?l? kanunun 55 maddesi hükmüne göre kat mülkiyetinin kurulmas? mülkiyetin ba?kas?na devrini ihtiva etmedikçe her türlü harç ve vergiden muaft?r. Ancak kat mülkiyetine geçi?te yerel kat say?lara göre belirlenen tapu döner sermaye harc?n?n ödenmesi gerekmektedir.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile yakla??k çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*