Anasayfa / Yaşam / Karda Zorlu Yürüyüşler Kalp Krizi Riskini Tetikliyor

Karda Zorlu Yürüyüşler Kalp Krizi Riskini Tetikliyor

Karda Zorlu Yürüyüşler Kalp Krizi Riskini Tetikliyor

Kalp krizi ve kalp hastal?klar? ?ikayetleri k?? aylar?nda art?? gösteriyor. Yap?lan ara?t?rmalar da özellikle kalp krizlerinin so?uk ve sert rüzgarl? günlerde, s?cak mevsim ve günlere göre daha s?k meydana geldi?ini ortaya koyuyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzman? Prof. Dr. Gültekin Hobiko?lu, k???n kalp sa?l???n? tehdit eden faktörler ve kalp sa?l???n? koruma yollar? hakk?nda bilgi verdi. 

Geçti?imiz aylarda Avrupa Kardiyoloji Kongresi’nde aç?klanan önemli bir ara?t?rman?n sonuçlar?, son 16 y?lda 280 bin kalp krizi incelendi?inde hava s?cakl??? s?f?r?n alt?na indi?i günlerde kalp krizlerinin daha fazla oldu?unu gözler önüne serrdi. Ayr?ca sert rüzgarlar?n, nemin yükselmesinin ve güne? ?????n?n az olmas?n?n da kalp krizlerini art?rd???n? ortaya kondu. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzman? Prof. Dr. Gültekin Hobiko?lu, kalp damar hastal?klar? ve buna ba?l? olarak kalp krizinin dünyada ve Türkiye’de ba?ta gelen ölüm nedenleri aras?nda gösterildi?ini anlatarak, so?uk havalar?n kalbe etkileri hakk?nda ?unlar? söyledi;

SO?UK DAMARLARI DARALTIYOR

So?uk havalar?n etkisiyle vücudun ?s? kaybetmesini önlemek için özellikle yüzeysel cilt damarlar? daralarak deri yoluyla ?s? al?? veri?i azal?r ve bu damar daralmalar? tansiyonu yükselterek kalbin kan pompalamas?n? güçle?tirir. So?ukta stres hormonlar? olan ‘katekolaminlerin’ salg?lanmas? artarken, damar içinden salg?lanan damar geni?letici nitrik oksit yap?m? azal?r. Artm?? katekolaminler ve azalm?? nitrik oksit; tansiyonu, kalp h?z?n? artt?rd??? gibi damar spazmlar? ve damar direncinin artmas?na da neden olur. Bunlar?n sonucunda kalp damar hastal??? ve kalp yetersizli?i olanlarda hastal???n kötüle?mesine, kalp krizlerinin ve ani ölümlerin artmas?na yol açar.

KI?IN KALP SA?LI?INI TEHD?T EDEN FAKTÖRLER

Fiziksel aktivitenin azalmas?: Bas?nç, rüzgar de?i?imleri, kötü hava ?artlar? nedeniyle azalan fiziksel hareket, toplar damar t?kan?kl??? ve akci?er embolilerinin artmas?na neden olur.

D vitamini yetersizli?i: D vitamin dü?üklü?ü inflamasyon (yang?) ve p?ht?la?may? art?rmaktad?r. Yaz aylar?n?n gelmesiyle birlikte artan D vitamini al?m?, kardiyovasküler hastal?klardan korunmaya yard?mc? olmaktad?r.

P?ht?la?ma faktörleri: P?ht? olu?umunda rol oynayan fibrinojen ve faktör VII düzeylerinin k?? aylar?nda art?rd??? çe?itli ara?t?rmalarda saptanm??t?r. Bu art??ta k?? aylar?nda artan solunum yolu enfeksiyonlar?n?n etkisi oldu?u dü?ünülmektedir.

Hava kirlili?i: K?? aylar?nda ?s?nma için kullan?lan yak?tlara ba?l? hava kirlili?i artmaktad?r. Yap?lan ara?t?rmalarda hem k?sa hem uzun dönemde hava kirlili?ine maruz kalman?n kardiyovasküler hastal?klar? art?rd??? gözlenmi?tir. Art??a yol açan sebeplerin hava kirlili?inin tansiyonu ve kalp h?z?n? yükseltmesi, p?ht?la?may? art?rmas?, yang?, damar duvar?n?n hasar görmesi oldu?u dü?ünülüyor.

Enfeksiyonlar: K?? aylar?nda artan kalp krizlerinin ve beyin felcinin (inme) en önemli sebebidir. Özellikler grip ve zatüreye ba?l? yang? ve p?ht?la?ma faktörleri artmakta, kalp damarlar? içindeki plaklarda a??nmaya neden olarak burada olu?an p?ht? ile damar t?kanmas? ve kalp krizleri olu?maktad?r. Ayr?ca grip ve zatüreye ba?l? solunum s?k?nt?s?yla birlikte artan kalp h?z? ve kan bas?nc? da kalp krizlerini art?rmaktad?r.  

HAVA ?ARTLARINA UYGUN G?Y?N?N

So?uk havaya ba?l? vücudumuzda olu?abilecek olumsuzluklar? önleyebilmek için hava s?cakl???na uygun giyinmek çok önemlidir. S?cak tutacak k?yafetler, eldiven, ?apka, bere kullanmak vücut ?s?s?n? koruyarak so?u?a ba?l? stres hormonlar?n?n salg?lanmas?n? azaltarak tansiyon, kalp h?z? ve damar direncinin artmas?n? önler.

GR?P A?ISI YAPTIRIN, EFORDAN KAÇININ

Özellikle risk grubundaki ki?ilerin grip ve zatürre a??s? olmalar? bu hastal?klar? ve ba?lant?l? olarak kalp krizleri ve inmeleri azaltacakt?r. K?? aylar?ndan önce doktora dan??arak a?? olmak önemli bir koruma sa?lar. Grip veya zatürre gibi ate?li hastal?klara yakalan?rsan?z doktorunuza görünüp uygun tedaviyi olun. Hastal?k süresince efordan kaç?n?p, bol s?v? tüketin.

Hava kirlili?inin daha yo?un oldu?u günlerde zorunlu olmad?kça d??ar? ç?kmay?n, evde yürüyün ve hafif egzersizler yap?n. Ba????kl???n?z?n kuvvetli kalmas?n? sa?lamak için k?? mevsiminin sebze ve meyvelerini taze olarak tüketin ve haftada iki gün bal?k yemeye çal???n, gerekirse D vitamini destekleri kullan?n. 

KARDA UZUN YÜRÜYÜ?LER R?SK? ARTIRIR

Karda so?uk havada ani a??r eforlar kalp hastal??? olanlarda ve yatk?nl??? olanlarda kalp krizlerini ba?latabilir. Özellikle fiziksel aktivitesi az olanlar ile düzenli egzersiz ve yürüyü? yapmayanlar daha fazla risk ta??maktad?r.  Bu yüzden düzenli yürüyü? ve egzersiz yapm?yorsan?z, karda uzun yürüyü? yapmay?n, a??r eforlardan kaç?n?n. Kapal? spor salonlar? veya al??veri? merkezinde yürüyü?ünüzü yap?n. Düzenli egzersiz yapanlar kar da çok rüzgarl? de?ilse, uygun koruyucu k?yafetlerle yürüyü?lerini yapabilir. Ancak her zamankine göre daha dü?ük tempo ve sürelerde yürümeleri uygun olur. Kayak, da? yürüyü?ü gibi k?? sporlar? yapacaklar?n da kans?zl?k, kalp ve akci?er hastal?klar? varsa doktorlar?na dan??malar? uygun olur. San?lan?n aksine, da?lar?n yükseklerinde hava daha temiz olmakla birlikte oksijen miktar? deniz seviyesine göre daha dü?üktür. Kalp ve akci?er hastalar? yüksek irtifada bir de a??r efor sarfetmeleri gerekirse, kalp krizi ve ciddi solunum yetmezli?i ya?ama ihtimalleri yüksektir.

AKUT DA? HASTALI?I

Akut da? hastal???, yüksek irtifalarda özellikle 2 bin 400 metre sonras?nda daha s?k görülür. Hava bas?nc? ve oksijen miktar?n?n azalmas? neden olur. Anemi, kalp hastal???, akci?er hastal??? olanlarda özellikle eforla birlikte ortaya ç?kar. Hafif olanlarda ba? a?r?s?, ba? dönmesi, bulant?, kas a?r?lar?, yüzde ellerde ?i?me olur. ?iddetli da? hastal???nda ise, öksürük, nefes darl??? gö?üste t?kanma, yürüyememe ve denge bozuklu?u olur.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*