Anasayfa / Yaşam / Karda Kışta Bile Terliyorsanız…

Karda Kışta Bile Terliyorsanız…

Karda Kışta Bile Terliyorsanız…

Tutulan evraklar, dokunulan bilgisayar klavyesi ?slanabiliyor, mürekkepli yaz?lar bozulabiliyor. El s?k??mak bile dert olabiliyor, elleri havluyla devaml? olarak kurulama ihtiyac? do?abiliyor. Giysiler ?slan?p naho? bir görüntü olu?turabiliyor. Üstelik bu sorun sadece yaz aylar?nda de?il, y?l?n 4 mevsiminde gün boyu devam ediyor, hatta stres gibi etkenlerle daha da ?iddetlenebiliyor. ?? ve sosyal hayat? adeta kabusa dönü?türen bu sorunun ad? “hiperhidrozis” bir ba?ka deyi?le a??r? terleme! Neyse ki t?p dünyas? bu soruna kal?c? bir çözüm sunabiliyor, üstelik sadece 1 saat süren cerrahi yöntemle!

 

Efor sarf etti?imizde, stresli oldu?umuzda veya s?cak havalarda hemen hepimiz terliyoruz ku?kusuz. Terleme, vücudun s?cakl???n? sabit tutmak için meydana gelen fizyolojik bir olay. Mesela ko?tu?umuzda vücudumuz ?s?s?n? dü?ürmek için terleyecektir ki bu faydal? bir durum ancak herhangi bir neden yokken, dinlenme halinde terliyorsak i?te o zaman “a??r? terleme” sorunu ya??yoruz demektir. Vücudun ?s? regülasyonu için gerekli olan miktardan daha fazla terlemesi olarak nitelendirilen, t?p dilindeki ad?yla hiperhidrozis ki?iyi sosyal ve i? hayat?nda oldukça zor durumda b?rakabilen önemli bir problem. Ac?badem Bak?rköy Hastanesi Gö?üs Cerrahisi Uzman? Prof. Dr. Erdal Okur bu soruna günümüzde geçici ve kal?c? yöntemlerle çözüm sa?lanabildi?ini belirterek, “A??r? el ve koltukalt? terlemesi tedavisinde bu bölgelere giden sempatik sinirlerin bloke edilmesi hedefleniyor. Bu sayede ter bezlerine giden a??r? uyaran ortadan kalkaca?? için el ve koltukalt?nda terleme kesiliyor. Üstelik cerrahi yöntemle kal?c? çözüm sa?lanabiliyor” diyor.

Hastal?k habercisi olabilir!

A??r? terleme tüm vücutta veya lokal olarak görülebiliyor. E?er genel bir a??r? terleme varsa alt?nda yatan neden ço?unlukla metabolik ya da hormonal bir hastal?k veya kullan?lan ilaçlar oluyor. El (avuç içi), koltukalt?, yüz ile ayak taban?nda geli?en bölgesel a??r? terlemenin alt?nda ise genellikle herhangi etken  yatm?yor. Gö?üs Cerrahisi Uzman? Prof. Dr. Erdal Okur ancak tüm vücutta olan yayg?n terlemenin enfeksiyon hastal?klar?ndan hipertroidiye, kalp hastal?klar?ndan akci?er sorunlar?na kadar birçok hastal???n da habercisi olabilece?i için öncelikle bir doktora ba?vurarak altta yatan etkenin belirlenmesi gerekti?i uyar?s?nda bulunuyor.

Botoks terlemeyi 6 ay durdurabiliyor

Klasik ilaç tedavileri, baz? tablet ve kremler a??r? el ile koltukalt? terlemesinde ba?vurulan yöntemlerden baz?lar?. “Ancak gerek yan etkilerinin fazla olmas?, gerek kullan?m zorluklar? ve gerekse çok az etkili olmalar? nedeniyle bu yöntemler genelde yetersiz kal?yorlar” diyen Gö?üs Cerrahisi Uzman? Prof. Dr. Erdal Okur sözlerine ?öyle devam ediyor: “Daha kal?c? ve etkili tedavi için uygulanan botoks etkili olmakla birlikte geçici çözüm sunuyor. Bu nedenle y?lda 2-3 kez tekrar edilmesi gerekiyor. Ayr?ca az da görülse, ciltte döküntü, ka??nt?, ellerde halsizlik gibi baz? yan etkilere yol açabiliyor.”

Cerrahi yöntem kal?c? çözüm sa?l?yor

Gö?üs Cerrahisi Uzman? Prof. Dr. Erdal Okur a??r? el ve koltukalt? terlemesi sorununda etkili ve kal?c? tedavinin ise cerrahi yöntem oldu?unu belirterek ?u bilgileri veriyor: “Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS) ad? verilen ve genel anestezi alt?nda uygulanan bu ameliyat her iki koltukalt?ndan yap?lan 1 cm’lik küçük kesilerde gerçekle?tiriliyor. Video-endoskopla girilerek, gö?üs bo?lu?u içinde, kol ve koltukalt?ndaki ter bezlerini uyarmaktan sorumlu olan ve sempatik ganglionlar denilen sinirler kesiliyor veya klipsle ezilerek bloklan?yor. Her iki taraf için toplamda 1 saatten daha k?sa süren bu i?lem s?ras?nda ve sonras?nda hasta a?r? duymuyor, güçsüzlük ve uyu?ukluk gibi problemler ya?am?yor.”

Ameliyat etkisini hemen gösteriyor

Kesilen veya bloklanan sinirler sadece koltuk alt? ile ellerdeki terleme ve ?s? düzenlemesinden sorumlu oluyorlar. Prof. Dr. Erdal Okur bu nedenle ameliyat sonras?nda kal?c? olarak ellerde kuruma ve ?s?nma oldu?unu, koltukalt?ndaki terlemenin durdu?unu vurgulayarak “Hasta ameliyat sonras?nda hemen ellerini ve kollar?n? istedi?i ?ekilde kullanabiliyor, hastanede sadece bir gün kald?ktan sonra hemen i?ine ve normal hayat?na dönebiliyor” diyor.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*