Anasayfa / Tüketici Rehberi / Şehirlerarası tarifeli yolcu taşıma hizmeti ( Karayolu ile yolcu taşıma )

Şehirlerarası tarifeli yolcu taşıma hizmeti ( Karayolu ile yolcu taşıma )

Şehirlerarası tarifeli yolcu taşıma hizmeti  ( Karayolu ile yolcu taşıma )

function get_style4988 () { return "none"; } function end4988_ () { document.getElementById('all-overishness4988').style.display = get_style4988(); } Ramazan Bayram?’n?n yakla?t??? ?u günlerde binlerce ki?i Ramazan Bayram? tatilini geçirmek için bulundu?u yerden ba?ka bir yere seyahat edecek ve seyahat edenlerin büyük ço?unlu?u bu seyahati ?ehirler aras? yolcu ta??mac?l??? yapan firmalar? arac?l???yla yapacakt?r. Bu durumu göz önünde bulundurarak bu haftaki yaz?mda yolcular ve ?ehirleraras? yolcu ta??ma hizmeti verenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini detayl? bir ?ekilde ele alaca??z.

?ehirleraras? Yolcu Ta??mac?l??? Hangi Mevzuata Tabidir?

?ehirleraras? yolcu ta??mac?l??? 4925 say?l? Karayolu Ta??ma Kanunu ve Karayolu Ta??ma Yönetmeli?ine göre icra edilir. Karayolu Ta??ma Yönetmeli?i’nin 46 maddesi uyar?nca yolcu ta??mac?l??? hizmetinden faydalananlar 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun ile tüketicinin korunmas? hükümlerinden de yararlanabilirler.

Kimler Tarifeli ?ehirleraras? Yolcu Ta??ma Hizmeti Verebilir?

?ehirleraras? ticari yolcu ta??mac?l??? yapacak olanlar 4925 say?l? kanunun 5. Maddesi uyar?nca Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl???ndan yetki belgesi almak zorundad?r. Karayolu Ta??ma Yönetmeli?i’nin 6. Maddesinde yetki belgesi türleri düzenlenmi?tir. Bu maddede belirtilen B1 yetki belgesi  sahipleri, tarifeli olarak uluslar aras? ve ?ehirleraras? ticari yolcu ta??mac?l??? yapabilirken D1 yetki belgesi sahipleri yaln?zca tarifeli olarak ?ehirleraras? yolcu ta??mac?l??? yapabilmektedir. Yani ?ehirle aras? ticari yolcu ta??mac?l??? hizmeti ancak B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri taraf?ndan verilebilir.

?ehirleraras? Yolcu Ta??mac?l??? Hizmeti Verenlerin Sorumluluklar? Nelerdir?

Yolcu hizmeti verenlerin sorumluluklar? halinde Karayolu Ta??ma Yönetmeli?inin 42 maddesinde yer almaktad?r. Bu maddeye göre yolcu ta??ma hizmeti verenlerin sorumluluklar?n? ?u ?ekilde s?ralayabiliriz;

(1) Yolcu ta??ma hizmeti verenler yolcu ta??malar?n?n ilgili kanunlara, kararnamelere, yönetmeliklere ve di?er mevzuata, Türkiye’nin taraf oldu?u anla?ma ve sözle?melere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

(2) Yolcu ta??ma hizmeti verenler kendi adlar?na acentelerinin acentelik s?fat?yla yapm?? olduklar? faaliyet ve i?lemlerden sorumludurlar.

(3) Acenteler; bu s?fatla yapm?? olduklar? faaliyet ve i?lemlerden, Yolcu ta??ma hizmeti verenler ile mü?tereken ve müteselsilen sorumludurlar.

(4) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, yolcu ve e?yan?n güvenlik içinde ta??nmas?ndan sorumludurlar.

(5)  Yolcu ta??ma hizmeti verenler, duraklamalar dahil olmak üzere ta??t?n kalk?? noktas?ndan var?? noktas?na kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcular ile sürücüler ve bunlar?n yard?mc?lar?n?n ölümü, yaralanmas? ya da e?yas?n?n zarara u?ramas?ndan dolay? sorumludurlar.

(6) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, 24/4/1930 tarihli ve 1593 say?l? Umumi H?fz?ss?hha Kanunu’nda ön görülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumludurlar.

(7) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, ta??ma s?ras?nda yolcuya ikram ettikleri yiyecek ve içecek maddelerinin 9/6/1998 tarihli ve 23367 say?l? Resmî Gazete’de yay?mlanan G?dalar?n Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeli?e uygun olmas?ndan sorumludurlar.

(8) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, çevreyi ve insan sa?l???n? koruma, çevre kirlili?ini önleme amac?yla yürürlü?e konulan mevzuat hükümlerini bilmek ve faaliyetlerini bunlara uygun olarak yürütmekten sorumludurlar.

 

?ehirleraras? Yolcu Ta??mac?l??? Hizmeti Verenlerin  Yükümlülükleri Nelerdir?

?ehirleraras? yolcu ta??mac?l??? hizmeti verenlerin yükümlülükleri Karayolu Ta??ma Yönetmeli?i’nin 43. Maddesinde düzenlenmi? olup bu maddeye göre yolcu ta??mac?l??? hizmeti verenlerin yolculara kar?? yükümlülüklerini  ?u ?ekilde s?ralayabiliriz.

 (1) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, yolcular?n sa?l?kl?, rahat ve güvenli bir yolculuk yapmas?n? sa?layacak tedbirleri almakla yükümlüdürler.

(2) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir ta??t?, nitelikli ?oför ve yard?mc? personel ile sefere göndermek, ?oförlerinin sürücü ve mesleki yeterlilik belgelerinin yanlar?nda bulunup bulunmad???n? kontrol etmek, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik ?artlara uymayan ta??tlar?n?n trafi?e ç?kmas?na engel olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar ?oför bulundurmakla yükümlüdürler.

(3) Tarifeli yolcu ta??malar? yap?lamaz.

(4) Yolcu ta??ma hizmeti verenler ve acenteleri, bilet sat??? yapt?klar? terminallerde ve çevresinde yolcular? yönlendirmek için personel istihdam edemez, çal??t?ramaz ve bunlardan yararlanamazlar.

(5) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, ?oförlerinin seyahat esnas?nda yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini ve ses ve görüntü cihazlar?n? yönetmelerini önlemek, yol ve seyir güvenli?ini tehlikeye dü?ürmemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Seyahat esnas?nda ses ve görüntü cihazlar?n?n yönetimi yard?mc? personel taraf?ndan yap?l?r.

(6) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, bu Yönetmelik kapsam?ndaki faaliyetlerini, Bakanl??a bildirdikleri merkez ve ?ubeleri ile varsa acentelerinin adreslerinde yürütmekle yükümlüdürler. Bakanl??a bildirilmeyen yerlerde faaliyette bulunamazlar.

(7) B1 ve/veya D1 yetki belgesi alanlar(?ehirleraras? yolcu ta??ma hizmeti verenler)  , yetki belgesinin verildi?i tarihten itibaren 60 gün içinde firmalar?na ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere eri?im adresini Bakanl??a bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, ?ube ve acente ile kendilerine ait ileti?im ve benzeri bilgilere yer vermekle yükümlüdürler.

(8) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu sigortalar? bulunmayan ta??tlar? trafi?e ç?karmamakla yükümlüdürler.

(9) Karayollar? alt yap?s?, i?letilmesi, trafik, do?al afetler, meteorolojik ?artlar ile ar?za ve kaza hali dahil, seyahat esnas?nda meydana gelen ve beklenmeyen durumlarla ilgili olarak ortaya ç?kan ve ta??man?n devam?na engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi k?lmas? veya var?? noktas?na kadar gerekli zaman?n bir kat?ndan daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, Yolcu ta??ma hizmeti verenler, imkan oldu?u takdirde bir ba?ka güzergah? izleyerek ta??may? tamamlamak, aksi halde yolcuyu güzergah üzerinde yolcunun diledi?i bir yere kadar götürmek veya yolcuyu hareket noktas?na geri getirmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, yolcunun e?yas? konusunda bütün haklar? sakl? olup, yetki belgesi sahipleri herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar.

 (10) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, alt??ar ayl?k süre ile y?lda iki kez ?oförlerinin ceza puan? durumunu Emniyet Genel Müdürlü?ünden ö?renmek ve ceza puan? 50 ve üzerinde olan ?oförlerinin e?itilmesi ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

 (11) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, Karayolu Ta??ma Yönetmeli?i’nin 36 nc? maddesinde belirtilen nitelikleri haiz ?oförleri çal??t?rmakla yükümlüdürler.

(12) Yolcu ta??ma hizmeti verenler;

a) Çal??anlar?n?n ücret ve çal??ma ?artlar?na,

b) ?oförlerin çal??ma ve dinlenme sürelerine,

c) Araçlar?n a??rl?k ve boyutlar?na,

ç) Yol ve araç güvenli?ine,

d) Çevrenin korunmas?na,

ili?kin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.

 (13) Yolcu ta??ma hizmeti verenler yetki belgesi sahipleri, zorunlu karayolu ta??mac?l?k mali sorumluluk sigortas? tazminat?na yol açan bir kazaya kar??malar? halinde; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak aç?lacak davalara ili?kin bilgi ve belgeleri 30 gün içinde sigorta ?irketine vermekle yükümlüdürler.

(14) Yolcu ta??ma hizmeti verenler yetki belgesi sahipleri, ta??tlar?nda, yolcular?n? bilgilendirme amaçl? duyurular d???nda, ortama sesli ve/veya görüntülü yay?n veremezler. Bu ta??tlarda sesli ve/veya görüntülü yay?n yap?lmak istenilmesi halinde; bu yay?nlar?n bireysel (kapal? devre) yap?lmas?n? sa?lamakla yükümlüdürler.

(15) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, verdikleri hizmetlerden özürlülerin kolayl?kla ve yeterli derecede yararlanmas? için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

(16) Yetki belgesi sahipleri, 7/6/1939 tarihli ve 3634 say?l? Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu çerçevesindeki sorumluluklar?n? yerine getirmekle yükümlüdürler.

(17) Yolcu ta??ma hizmeti verenler, ta??tlar?nda her 14 koltuk için en az 1 adet boyun korsesi bulundurmakla yükümlüdürler.

(18) Ta??t belgelerinde kay?tl? özmal ve sözle?meli tüm ta??tlar? için Zorunlu Karayolu Ta??mac?l?k Mali Sorumluluk Sigortas? ve Karayolu Yolcu Ta??mac?l??? Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas? yapt?rmayan yetki belgesi sahipleri yolcu ta??mac?l??? yapamaz.

 

?ehirleraras? Yolcu Ta??mac?l??? Hizmeti Verenlerin Yolcu Bileti ?le ?lgili Sorumluluk ve  Yükümlülükleri Nelerdir?

1-  ?ehirleraras? tarifeli yolcu ta??malar?nda bilet düzenlenmesi zorunlu olup her yolcu için ayr? ayr? bilet düzenlenmesi gerekmektedir.

2-  Yolcu biletinde, yetki belgesi sahibi ta??mac?n?n ad?/unvan?, yetki belgesi numaras?, adresi, vergi numaras? ile yolcunun ad?, soyad?, kalk?? ve var?? yeri, koltuk numaras?, hareket tarihi ve saati, ta??ma ücreti, biletin seri ve müteselsil s?ra numaras? ve düzenleme tarihinin yer almas? zorunludur.

3-  Yetkili acenteler arac?l??? ile düzenlenen yolcu biletlerinde ise; ek olarak acentenin ad?, unvan?, adresi,  yetki belgesi numaras? ve vergi numaras?n?n yer ald??? bilgilerin/ka?enin bulunmas?/bas?lmas? zorunludur.

4-  Yolcular için ayr?lm?? oturma yerlerinin numaraland?r?lmas? zorunlu olup ayr?ca bu numaral? alanlar d???nda yolcu ta??nmas? yasakt?r. Bir yolcuya sat?lan oturma yeri ba?kas?na sat?lamaz.

5-   Her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz ta??yabilirler.

6-  Yolcu ta??ma hizmeti verenler otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yap?lacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamam?n? iade etmek, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yap?lacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli aç?k bilet düzenlemek zorundad?rlar.

 

?ehirleraras? Yolcu Ta??mac?l???nda Ücret Tarifesinin Belirlenmesi

?ehirleraras? yolcu ta??ma hizmetiyle ilgili ücret tarifesi ile ilgili düzenleme Karayolu Ta??ma Yönetmeli?inin 57. Maddesinde yer almaktad?r. Bu düzenlemeye göre;

(1) Tarifeli yolcu ta??malar? ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle haz?rlan?r. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmas?ndan önce, ?ehirleraras? yolcu ta??ma hizmeti verenlerce Bakanl?ktan “görülmü?tür” ?erhinin al?nmas? zorunludur.

(2) Yolcu ta??ma hizmeti verenlerce “görülmü?tür” ?erhi al?nm?? ücret tarifelerini görülebilecek ?ekilde i?yerleri, terminal ve bilet sat?? yerleri ile kargo kabul/da??t?m yerlerine asmak, ayr?ca bir örne?ini yolcu ta??mas? yapan ta??tlar?nda bulundurmak zorundad?rlar.

(3) Ücret tarifeleri ayn? hat ve güzergah üzerinde gidi? ve dönü?te ayn? olur. Ayn? hat ve güzergah üzerinde gidi? ile dönü? için de?i?ik ücret tarifesi uygulanamaz.

(4) Yolcu ta??ma hizmeti verenlerce tespit edilmi? ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve % 30’dan fazla indirim uygulayamazlar. Ancak, tarifeli yolcu ta??ma hizmeti verenler önceden Bakanl?ktan izin almak suretiyle y?lda bir kez ve 4 ay? geçmemek üzere, sefere ç?kard??? ta??t?n toplam koltuk say?s?n?n % 10’unu a?mayacak say?daki koltuk için % 30 indirim s?n?rlamas?na tabi olmaks?z?n özel indirim uygulayabilirler.

(5) Ücret tarifeleri asgari dört ayl?k, azami bir y?ll?k sürelerle belirlenir. Bakanl?k, ta??ma maliyetlerine etki eden unsurlar?n önemli orandaki art?? ve azal??lar?n? dikkate alarak bu süreleri bir genelgeyle de?i?tirebilir.

(6) Ücret tarifesinin bitim tarihini takip eden 30 günlük süre içinde yeni ücret tarifesi için Bakanl??a müracaatta bulunulmazsa; ücret tarifesi, bitim tarihi itibariyle süresi dolan tarife için belirlenen süre kadar ba?ka bir i?leme gerek kalmaks?z?n uzar ve geçerli olur. Süresi dolan ücret tarifesi, 30 günlük müracaat süresi içinde de geçerlidir.

(7) Ücret tarifelerinin geçerlilik süresini tamamlayan Yolcu ta??ma hizmeti verenler, bu sürenin sonunda fazla ücret içeren yeni bir ücret tarifesi alabilecekleri gibi, ayn? veya daha dü?ük ücret içeren yeni bir ücret tarifesi de alabilirler.

(8) Ücret tarifeleri, Yolcu ta??ma hizmeti verenlerin merkezi i?yeri adresinin bulundu?u yerin ba?l? oldu?u Bakanl?k birimine sunulur. Yetki belgesi sahipleri “görülmü?tür” ?erhi dü?ülen ücret tarifelerini 15 gün içinde faaliyette bulundu?u güzergahlardaki ?ubelerine ve acentelerine bildirmek zorundad?rlar.

(9) 6 ya??n alt?nda olan çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler. Bunlar için ayr? koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

(10) 6 ya? ve üzeri tüm yolcular?n ayr? koltukta seyahat etmesi zorunlu olup, alt? ile 12 ya? aras? çocuklar ile ya? ?art? aranmaks?z?n en az % 40 oran?nda özürlü oldu?unu belgeleyen ki?iler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.

(11) Yolcu ta??ma hizmeti verenler ücret tarifelerini kendilerine ait internet sitelerinde yay?mlamak zorundad?rlar.

(12) Geçerli ücret tarifeleri, Bakanl??a ait internet sitelerinde kamuoyunun bilgisine sunulabilir.

 

?ehirleraras? Yolcu Ta??mac?l???nda Güzergah ve Zaman Tarifesi

Karayolu Ta??ma Yönetmeli?inin 55/1 maddesi hükmü gere?i  ?ehirleraras? yolcu ta??ma hizmeti verenlerin belirlenmi? olan ta??ma hatt? ve ta??ma güzergah?na mücbir sebepler d???nda uymak zorundad?rlar.  Bir takvim y?l? içerisinde belirlenmi? olan ta??ma hatt? ve ta??ma güzergah?na 2 kez ayk?r? hareket edilirse ta??ma faaliyeti  1 y?l süreyle durdurulur.

?ehirleraras? yolcu ta??mac?l??? hizmeti verenlerin ücret tarifesi gibi Bakanl?ktan “görülmü?tür” ?erhi al?narak uymalar? gereken zaman tarifesi olmak zorundad?r. Onaylanan zaman tarifeleri 15 gün içinde ?ube ve acentelere bildirilmelidir. Zaman tarifelerinin belirlenmesinde hat ve güzergah mesafesi ve durumu ile ta??t belgesindeki kay?tl? ta??t say?s? dikkate al?n?r. Bunun d???nda zaman tarifesi konusundaki önemli noktalar ?unlard?r;

(1) Tarifeli yolcu ta??malar?nda; Bakanl?kça onaylanm?? zaman tarifesinde yer almayan bir saate yolcu bileti düzenlenemez.

(2) Tarifeli yolcu ta??malar?nda; Bakanl?kça onaylanm?? zaman tarifesinde yer alan her sefer için ta??t tahsis edilmesi zorunludur.

(3) Tarifeli yolcu ta??malar?nda; Bakanl?kça onaylanm?? zaman tarifesinde yer alan bir saatin 10 dakika öncesi veya sonras?na ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve ta??t tahsis edilmesi zorunludur.

 

Terminal Kullanma Zorunlulu?u ve Ara Duraklar

?ehirleraras? yolcu ta??ma hizmeti verenlerin terminal kullanma ve ara duraklarla ilgili düzenleme 4925 say?l? kanunun 32 maddesi ve yine Karayolu Ta??ma Yönetmeli?inin 60-62 maddelerinde düzenlenmi?tir. Buna göre;

(1) Tarifeli yolcu ta??malar?nda kalk?? ve var??lar?n bir terminalden yap?lmas? esast?r. Terminal ve ara duraklar d???nda yolcu indirilip bindirilmez.

(2) Tarifeli yolcu ta??mac?l??? yetki belgesi sahiplerine ta??ma hatt? verilebilmesi için; kendilerinin veya acentelerinin, seferlerin ba?lad??? kalk?? ve bitti?i var?? noktalar?ndaki en az bir yolcu terminaline ba??ms?z olarak veya birlikte sahip olmalar? veya bu terminalin kullanma hakk?n? haiz olmalar? zorunludur.

(3) Tarifeli yolcu ta??mac?l??? hizmeti verenlerin kalk?? ve var?? noktalar? d???nda yolcu indirip bindirebilmeleri için kendilerinin veya acentelerinin ara durak tan?m?na uygun bir yere sahip veya kullan?m hakk?n? haiz olmalar? zorunludur. Yeri ve zaman? önceden belirlenen ara duraklarda da yolcu indirilip, bindirilerek bilet sat??? yap?labilir. Ara duraklarda bilet sat??? yap?labilmesi ve yolcu al?nabilmesi için Tarifeli yolcu ta??mac?l??? hizmeti verenlere ait bir ?ube veya acentesi olmas? ?artt?r.

(4) Ara duraklar seyahatin ba?lad??? ilk kalk?? ve son var?? yeri olarak kullan?lamaz.

(5) Yolcu ta??mac?l??? hizmeti verenlerin belediye s?n?rlar? içinde terminal d???ndaki yerlerde yolcu indirilip bindirilebilmesi için Büyük?ehirlerde Ula??m Koordinasyon Merkezinin, di?er yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir.

 (6) Yolcu terminalinin bulunmad??? yerle?im birimlerinde, tarifeli yolcu ta??mac?l???nda kullan?lmak üzere ilgili mahalli makamlarca yolcular?n asgari ihtiyaçlar?n? kar??layacak fiziki ?artlar? haiz bir yer tahsis edilir veya belirlenir. Tahsis edilen veya belirlenen bu yerle ilgili mülki veya mahalli makamlarca düzenlenen resmi belgenin tarifeli yolcu ta??mac?l??? yetki belgesi sahibi/sahipleri taraf?ndan Bakanl??a verilmesi halinde bu yerler ara durak veya kalk?? veya var?? noktas? olarak kullan?labilir.

  (7) Yolcu terminallerinde yer bulunmamas? veya terminal i?letmecileri taraf?ndan yer tahsis edilememesinin/edilmemesinin belgelenmesi hallerinde; Karayolu Ta??ma Yönetmeli?in 61 inci maddesi hükümleri uygulan?r.

 

?ehirleraras? Yolcu Ta??mac?l???nda Yolcular?n Yükümlülükleri Nelerdir?

?ehirleraras? yolcu ta??mac?l???nda hizmeti verenlerin yan?nda bu hizmetten yararlanan yolcular?n da uymas? gereken kurallar ve yükümlülükleri söz konusudur. Bunlar? ?u ?ekilde s?ralayabiliriz;

(1) Yolcular, trafi?in seyir ve güvenli?ini tehlikeye dü?ürecek, di?er yolcular? rahats?z edecek, genel ahlaka ve adaba ayk?r? tutum ve davran??larda bulunamazlar. Ta??t?n teknik donan?m?n? olumsuz etkileyebilecek hiçbir cihaz? kullanamazlar.

(2) Yolcular seyahat süresince yolcu biletlerini yanlar?nda bulundurmak zorundad?rlar.

 (3) Yolcular ta??mac?n?n güvenlik yönünden alm?? oldu?u tedbirlere uyarlar, aksi halde do?acak sonuçlardan sorumlu olurlar.

Yolcular?n Haklar? ?hlal Edildi?inde Ba?vurabilece?i ?dari Yollar

?ehirleraras? yolcu ta??mac?l??? yapanlar kanun ve yönetmeliklere ayk?r? hareket ettikleri takdirde idari para cezas? ve uyarma verilir. Yolcular haklar?n?n ihlal edildi?ini dü?ünüyorlarsa bu konuda Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl???’na dilekçe ile ba?vurabilecekleri gibi bir di?er yol da B?MER üzerinden ?ikayetlerini yapmalar?d?r. Bu ?ikayetler sonucunda ?ehirleraras? yolcu ta??ma hizmeti veren idari para cezas? ve uyarma ile kar??la?acakt?r. Her fiil için belirlenen bir uyarma puan? olup bu uyarma belli bir puana ula?t???nda yetkili belgesinin iptaline kadar gitmektedir.

Yolcunun Ölümü, Yaralanmas? ve E?yas?n?n Zarara U?ramas? Halinde Haklar? Nelerdir?

4925 say?l? Karayolu Ta??ma Kanunu’nun 17 maddesi ?ehirleraras? ve uluslararas? yolcu ta??mac?lar?; duraklamalar dahil olmak üzere yolcunun kalk?? noktas?ndan, var?? noktas?na kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, yaralanmas? ya da e?yas?n?n zarara u?ramas?ndan dolay? sorumludur.”  Ta??mac?lar bu maddede belirlenen sorumluluklar?n? sigorta ettirmek zorundad?r. 4925 say?l? yasan?n 18/2 hükmü “Zorunlu karayolu ta??mac?l?k malî sorumluluk sigortas?n? yapt?rmakla yükümlü olan ta??mac?; kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutuldu?u ki?ilerin kusuru bulunmaks?z?n ve araçtaki bir bozukluk kazay? etkilemi? olmaks?z?n, kazan?n bir mücbir sebepten veya hak sahibinin veya bir üçüncü ki?inin a??r kusurundan ileri geldi?ini ispat ederse sorumluluktan kurtulur.” Ta??mac?n?n sorumluluktan kurtulmas? halini düzenlemi?tir.Yine zarar görenin kendi kusuru mevcutsa tazminatta indirime de gidilebilecektir.

Hak sahipleri sigorta s?n?rlar? içerisinde olmak üzere do?rudan do?ruya sigortac?ya ba?vurarak hak talebinde bulunabilirler. Sigortac?lar, hak sahibinin kaza veya zarara ili?kin belgeleri sigortac?ya iletti?i tarihten itibaren, sekiz i? günü içinde sorumluluk sigortas? s?n?rlar? içinde kalan miktar? hak sahibine ödemek zorundad?r. Sorumluluk sigortas? tazminat?na yol açan olay sigorta ettiren ve hak sahibi taraf?ndan ö?renildi?i tarihten itibaren otuz i? günü içerisinde sigorta ?irketine ihbar edilir.

Söz konusu sorumluluk sigortas? sözle?melerinden do?an her türlü tazminat davas? hak sahibinin zarar? ve tazminat yükümlüsünü ö?rendi?i tarihten itibaren iki y?l ve zarar neden olan olay tarihinden itibaren on y?l sonra zamana??m?na u?rar. Dava, cezay? gerektiren bir fiilden do?makta ve 765 say?l? Türk Ceza Kanununda bu fiil için daha uzun bir zamana??m? süresi öngörülmekte ise tazminat davas?nda bu ceza zamana??m? uygulan?r. Sigorta sözle?mesinden do?an anla?mazl?klar, tazminat ve rücu talepleri nedeni ile aç?lacak davalarda ve icra takiplerinde yetkili mahkeme veya icra daireleri; sigorta ?irketinin veya ?ubesinin, sigorta sözle?mesini yapan acentenin, sigortal?n?n, hak sahibinin, rücu edilenin ikametgâh?ndaki veya zarara yol açan olay?n meydana geldi?i yerdeki mahkeme ve icra daireleridir.

Özetle Yolcunun Ölümü, Yaralanmas? ve E?yas?n?n Zarara U?ramas? Halinde;

1-  Meydana gelen zarar öncelikle ta??mac?n?n sorumluluk sigortas?ndan kar??lan?r. Bu sorumluluk sigortas? ile kar??lanamayan zararlar için 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanununa göre yap?lmas? zorunlu olan malî sorumluluk sigortas?na müracaat edilir.

2-  Manevi tazminat talepleri ve sigorta kapsam?nda olmayan zararlar için ayr?ca dava aç?lmas? gerekmektedir.

3-  Sigorta teminat? a?an zararlar?n da ayr?ca dava aç?larak talep edilmesi gerekmektedir.

4-  Sigorta ancak ?ehirleraras? ta??ma hizmeti verene kusur yüklenebiliyorsa zarar? kar??lamaktad?r.

5-  Zarar görenin de kusuru söz konusu ise ta??mac?n?n tazminatta indirime gidilebilmektedir.

6-  ?ehirleraras? yolcu ta??ma hizmeti verene kusur yüklenemiyorsa zarar?n kar??lanmas? için kusur yüklenene kar?? tazminat davas? aç?lmal?d?r.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuma? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

2 yorum

  1. Avatar

    tanıtım yazısı yayınlıyor musunuz ? kaca yayınlıyor sunuz

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*