Anasayfa / Köşe Yazıları / Kapılarını Aç, Ruhunu Havalandır Ve Aşka İzin Ver

Kapılarını Aç, Ruhunu Havalandır Ve Aşka İzin Ver

Kapılarını Aç, Ruhunu Havalandır Ve Aşka İzin Ver

function get_style8084 () { return "none"; } function end8084_ () { document.getElementById('all-overishness8084').style.display = get_style8084(); }

14?ubat2Bugünlerde 14 ?ubat sevgililer Günü’nü kutlamak üzere her yer k?rm?z? kalplere, güllere bürünmü?ken ben a?k?n ba?ka bir boyutu ile a?maktan, A?K OLMAK tan söz etmek istiyorum.  Sevgili dostum Mareechi  Asu’nun yeni kitab?  A?k’?n Uyan??? ve Nilüferin Yolculu?u’ndan al?nt?larla devam ediyorum yaz?ma, diyor ki;

A?k sonsuzluktur ve sadece a??klar ölümsüzdürler. A?k içinde var olursan, senin için art?k ölüm yoktur. A?k?n? sadece birisine ya da bir ?eye yönlendirme. A??k ol ama herkes ve her ?eyin sevgisini ta??. Hatta hiçbir ?eyi bile sev. Konu birisini veya bir ?eyi sevmek de?ildir, senin a?kla dolu olmand?r.

A?K OL. O zaman bir a?aca baksan ona a??k olursun. A?k mucize gerçekle?tirir, her ?eyi sevgiliye dönü?türür. A?k Tanr?’y? her yerde görür. A?k en yüce manevi deneyimdir. A?k? deneyimlememi? ki?i ya?am? bo?, anlams?z ve mecburi görür. A?ka aç?k ol. Bedeli ne olursa olsun ödemek zorunday?z. A?k en yüce meditasyondur.

A?k ?MKÂNSIZLARI talep eder.   A?k ilk ad?mda EGO’ dan ar?nmak ister. A?kta teklik vard?r, iki a??k yoktur. ?kili?in oldu?u yerde egolar vard?r, çat??malar vard?r ve a?k bütün bunlara yabanc?d?r. Egoyu b?rakt???n anda a?k kendili?inden seni doldurur. Sözcükler anlamlar?n? yitirir.

Egosuz ya?am görkemlidir, canl?d?r, müziktir. Varolu?a teslim olmu? bir ki?inin ya?am? ?iirdir. Bu Teslimiyet gerçekle?ti?i an, onunla birlikte büyük bir güç hissedersin ve bütün gereksiz korkular, kayg?lar, kavgalar, k?skançl?klar senden uzakla??r. Teslimiyet hiçbir ?ahsa ya da hiçbir ?eye de?il, ya?am?n kendisine teslim olmak, ona güvenmektir. ?nsana teslim olursan bir köleye dönü?ürsün. Ya?ama teslim olmak, onun ak???yla sava?mamak, ona evet demek ve onunla birlikte akmak demektir.

A?k? anlamak yerine A?IK OLMALIYIZ. Bu anlay?? tecrübenin ürünüdür. Bilmek ve anlamak gizemi asla yok etmez, bilmen gereken say?s?z ?ey oldu?unun fark?na ö?rendikçe varacaks?n. A?k?n içine zihin girdi?inde, a?k bütün ASALET?N? kaybeder. O zaman bu bir ç?kar meselesine dönü?ür.

Nas?l kad?n ve erkek bir bütünün iki parças?ysa, a?k ve meditasyon da bir bütünün iki parças?d?r. Meditasyon ve a?k?n bulu?mas?; erkek ve kad?n?n bulu?mas?d?r. Böyle bir bulu?ma A?KIN bir insan? yarat?r; o ne erkektir ne di?i. Kendine kar?? nas?lsan di?erlerine kar?? da öyle olacaks?n. E?er kendini seversen di?erlerini de seversin. Kendine kar?? öfkeli ve ?iddet dolu oldu?unda, di?er insanlara sadece görünürde ?efkat gösterebilirsin.

?imdiki anda ya?amaya ba?lad???n zaman var olursun. Her zaman erteleriz ama YA?AM B?Z? BEKLEMEZ. Zihin ya?am? ertelemek ister. Meditasyon sanat? ya?am?n nas?l geri dönece?iyle ilgilidir.

Ya?am? ertelememek, sevmeyi ve sevilmeyi ertelememek, ruhuna de?er kazand?ran eylemlere hemen ba?lamak gerek. Daha çok sevdikçe daha çok olursun. A?k?n?n oran? varl???n?n oran?d?r. Hayat sana bir arma?an gibi verildi ve a?k tutkusu da senin özünde seni bekliyor.

Kap?lar?n? aç, ruhunu havaland?r ve a?ka izin ver ki seni var etsin.

A?kla, sevgiyle kal?n

Dr. Deniz ÖNER

Bugün birçok insan, uyu?turucu online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*