Anasayfa / Tüketici Rehberi / Kapıdan Satış Sözleşmeleri

Kapıdan Satış Sözleşmeleri

Kapıdan Satış Sözleşmeleri

function get_style5273 () { return "none"; } function end5273_ () { document.getElementById('all-overishness5273').style.display = get_style5273(); } Kap?dan Sat?? Sözle?mesi Nedir?

Kap?dan sat?? sözle?meleri 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanunun 47 maddesinde ?? yeri d???nda kurulan sözle?meler ba?l??? alt?nda düzenlenmi?tir. Bu maddeye göre;

Sat?c? veya sa?lay?c? ile tüketici aras?nda;

a) Teklifin tüketici ya da sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan yap?lmas?na bak?lmaks?z?n i? yeri d???nda, taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda kurulan,

b) Taraflar?n e? zamanl? fiziksel varl???nda tüketiciyle i? yeri d???nda görü?ülmesinin hemen sonras?nda, sat?c? veya sa?lay?c?n?n i? yerinde ya da herhangi bir uzaktan ileti?im arac?yla kurulan,

c) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tan?t?m? ya da sat??? amac?yla sat?c? veya sa?lay?c? taraf?ndan düzenlenen bir gezi esnas?nda kurulan, sözle?meler i? yeri d???nda kurulan sözle?meler(kap?dan sat?? sözle?mesi) olarak kabul edilir.

Kap?dan sat?? sözle?mesi yapmak isteyen sat?c? ve sa?lay?c?n?n Sanayi ve Gümrük Bakanl??? taraf?ndan yetkilendirilmi? olmas? ?artt?r.

Kap?dan Sat?? Sözle?mesinde Bulunmas? Gereken Zorunlu Bilgiler

Kap?dan sat??larda, tüketici ile sat?c? veya sa?lay?c? aras?nda yaz?l? bir sözle?me yap?lmas? ve akdedilen sözle?menin bir nüshas?n?n tüketiciye verilmesi zorunludur.

Sözle?mede bulunmas? zorunlu asgari bilgiler:

a) Tüketicinin ve sat?c? veya sa?lay?c?n?n isim, unvan, aç?k adres, telefon ve varsa di?er eri?im bilgileri,

b) Sözle?menin düzenlendi?i tarih,

c) Mal?n veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,

d) Mal?n veya hizmetin vergiler dahil Türk Liras? olarak pe?in sat?? fiyat?,

e) Sözle?me konusu mal veya hizmetin nitelik ve niceli?ine ili?kin aç?klay?c? bilgiler,

f) Cayma bildiriminin yap?laca?? aç?k adres,

g) Cayma hakk?n? belirten en az onalt? punto koyu siyah harflerle yaz?lan; ‘Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mal? teslim ald??? veya sözle?menin imzaland??? tarihten itibaren yedi gün içerisinde mal? veya hizmeti reddederek sözle?meden cayma hakk?n?n var oldu?unu ve cayma bildiriminin sat?c? veya sa?lay?c?ya ula?mas? tarihinden itibaren mal? geri almay? taahhüt ederiz.’ ibaresi.

Sözle?mede belirlenen ?artlar, sonradan hiçbir ?ekilde ve ?artta tüketici aleyhine de?i?tirilmez.

Cayma hakk?n? belirten ibarenin sözle?menin birinci sayfas?nda yer almas? zorunludur.Tüketicinin, kap?dan sat?? sözle?melerinde ya da buna kar??l?k gelen herhangi bir öneri ile ba?lanmadan önce ayr?nt?lar? yönetmelikte belirlenen hususlarda aç?k ve anla??l?r ?ekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Tüketicinin bilgilendirildi?ine ili?kin ispat yükü sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.

Kap?dan Sat?? Sözle?melerinde ?ekil ?art?

?? yeri d???nda kurulan sözle?meler yaz?l? olarak kurulmad?kça geçerli olmaz. Geçerli bir sözle?me kurmam?? olan sat?c? veya sa?lay?c?, sonradan sözle?menin geçersizli?ini tüketicinin aleyhine olacak ?ekilde ileri süremez. Sat?c? veya sa?lay?c?; tüketicinin kendi el yaz?s? ile sözle?me tarihini yazmas?n? ve sözle?meyi imzalamas?n? sa?lamak, sözle?menin bir nüshas?n? tüketiciye vermek ve mal veya hizmeti tüketiciye sunmakla yükümlüdür. Sözle?menin tüketiciye teslim edildi?inin ve mal veya hizmetin sunuldu?unun ispat? sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir.

Kap?dan Sat?? Sözle?melerinde Cayma Hakk?

Tüketici;

a) Mal?n teslimi ile sözle?menin ayn? tarihte yap?lmas? durumunda sözle?menin düzenlendi?i tarihten itibaren,

b) Mal?n tüketiciye teslimi sözle?menin imzaland??? tarihten sonra ise mal?n teslim tarihinden itibaren,

c) Hizmet sat?m?nda, sözle?menin imzaland??? tarihten itibaren,

on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai ?art ödemeksizin sözle?meden cayma hakk?na sahiptir. Cayma hakk?n?n kullan?ld???na dair bildirimin bu süre içinde sat?c? veya sa?lay?c?ya yöneltilmi? olmas? yeterlidir. Sat?c? ve ya sa?lay?c?ya yap?lan bildirimin noter ya da taahhütlü mektupla yap?lmas? hukuki uyu?mazl?k söz konusu oldu?unda ispat bak?m?ndan önem arzetmektedir. Cayma süresi içinde sat?c? veya sa?lay?c? sözle?meye konu mal veya hizmet kar??l???nda tüketiciden herhangi bir isim alt?nda ödeme yapmas?n? veya tüketiciyi borç alt?na sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Sat?c? veya sa?lay?c?, cayma hakk? konusunda tüketicinin bilgilendirildi?ini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma süresi içinde mal?n mutat kullan?m? sebebiyle meydana gelen de?i?iklik ve bozulmalardan sorumlu de?ildir.

Sat?c? veya sa?lay?c?n?n bu yükümlülüklerine ayk?r? hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakk? konusunda gerekti?i ?ekilde bilgilendirmemesi durumunda, tüketici cayma hakk?n? kullanmak için on dört günlük süreyle ba?l? de?ildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bitti?i tarihten itibaren bir y?l sonra sona erer. Sat?c? veya sa?lay?c?, cayma bildiriminin kendisine ula?t??? tarihten itibaren yirmi gün içinde mal? geri almakla yükümlüdür.

Sözle?menin ve mal?n tüketiciye teslim edildi?ini ispat sat?c? veya sa?lay?c?ya aittir. Aksi takdirde tüketici cayma hakk?n? kullanmak için on dört günlük süre ile ba?l? de?ildir.

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*