Anasayfa / Köşe Yazıları / Kanserle Dans…

Kanserle Dans…

Kanserle Dans…

function get_style2295 () { return "none"; } function end2295_ () { document.getElementById('all-overishness2295').style.display = get_style2295(); }

KANSERLE DANS; Ya Sen, Ya Ben, Ya da Sevdi?imiz; “Kanserle Dans” ettik, ediyoruz, edece?iz

Bu ba?l?k ve mesaj beni çok etkilemi?ti ilk duydu?umda. Daha önce hep “kanserle sava?”?l?rd? ?nsan zihni ona meydan okuyan her durumda sava?maya, onu yenmeye, alt etmeye çal???yor. Gerçekte ise her sava? yeni dü?manlar yaratmaktan ba?ka bir i?e de yaram?yor de?il mi?

Müzi?i duyarak, birlikte bazen birkaç ad?m ileri, bazen de geri ad?mlar atarak dans etmek; hatta dans?n kendisi olmak… Bu çok güzel, uygun bir isim olmu?tu do?rusu.

S?n?f arkada?? ve y?llard?r birbirlerini görmeyen iki ufak tefek genç han?m, Ebru ve Esra, çok büyük yürekle ba?lam??lard? bu yolculu?a, onlarla yolda? olmaktan büyük mutluluk duyarak gönüllü olarak parças? olmak istedim bu ailenin;

Kendilerini adad?klar? misyon, görev, ideal ad?na ne denirse, neydi ki bu kadar özveriyle dünyan?n ta bir ucundan onca saat fark?na ra?men ve zaman, emek, para harc?yorlard?.

Blogda detayl? olarak okuyabilece?iniz gibi; onlar ailelerinde ya?ad?klar? kanser vakalar? s?ras?nda birbirinin tersini iddia eden birçok bilgi aras?ndan; do?ru bilgiye ula?man?n, doktorlara do?ru sorular? sorabilmenin ne kadar önemli oldu?unu görmü?lerdi.

Mümkün olan her araçla; sosyal medya, web sayfalar?, bire bir anlatma, seminerler, kongre, konferans, hatta Avrasya Maratonu gibi her ortamda bro?ürler, kitaplar vs erken tan?, tarama yöntemleri konusunda fark?ndal?k yaratmay? amaçl?yorlard?.

Üstelik bunu t?bbi terimlerle zorla?t?rmadan, herkesin anlayabilece?i kadar basit ama bilimsel ara?t?rmalarla onaylanm?? olarak gerçekle?tirmek gerekiyordu.

Hasta ve yak?nlar?na tan? ve tedavi süreci ve sonras?nda; psikolojik ve sosyal destek sa?lamak; sa?l?k profesyonelleri ile hasta ve yak?nlar? aras?nda ortak dil, köprü olu?turmak istiyorlard?. ?imdi hasta ve yak?nlar? aras?nda birçok toplant?, yaz??ma ile sa?lanan muhte?em bir moral destek sistemi mevcut.

Yurt içi ve d???nda benzer amaçlarla hizmet veren dernek, kurum ve kurulu?larla bilgi al??veri?inde bulunmak ve ortak çal??malar yapmak istiyorlard?.

Kanserle Dans Blog, facebook sayfas? ve dernek olarak k?sa bir geçmi?i olmas?na ra?men bu amac? do?rultusunda da çok önemli ad?mlar atm?? durumda.

Özetleyecek olursak Kanserle Dans Derne?ini benzerlerinden ay?ran belki de en önemli unsur her alanda konunun uzmanlar?na ula?mas?; hasta ve ailelerinin ihtiyaçlar?, kat?l?m? ile belirledikleri gündem ve do?rultuda hareket etmesidir diyebilirim. Dahas? aile üyelerinin günün her saatinde onlarla bire bir ilgilenecek kadar yak?n bir dan??manl?k, dostluk, sevgi alabilmesi de onu benzersiz k?l?yor.

Ülkemizde kanser s?kl???n?n artmas? devam ettikçe; bizim de erken tan? ve taramalar konusunda fark?ndal?k yaratmak üzere ondan daha h?zl? olmam?z gerekti?ini bir kez daha hat?rlatmak isterim. Kanserle dans blog, facebook sayfam?z üzerinden biz kimiz, neler yap?yoruz ve yapmay? planl?yoruz daha detayl? olarak görmeniz ve bu yolculukta bize yolda? olman?z dile?iyle..

Sa?l?kla kal?n

Dr. Deniz ÖNER

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

4 yorum

  1. Ya Sen, Ya Ben, Ya da Sevdiğimiz; “Kanserle Dans” ettik, ediyoruz, edeceğiz : )

  2. Av. Arif Baltacı

    Aslında isim bile herşeyi özetliyor. Kanserle Dans… Sayfa da paylaşılanları ve destek verenleri okudukça değişik duygular kaplıyor insanı…

  3. Duktal invaziv karsinom 2. Düzey , çok korkuyorum bir sürü sıkıntıdan geçip başarısız olacak ve öleceğim gibi geliyor. Yarın doktorumuza ameliyat gününü kararlaştıracağız. Hepimize RAbbim şifa versin

  4. işte benim ailem 🙂

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*