Anasayfa / Yaşam / Kalp Gribine Dikkat!

Kalp Gribine Dikkat!

Kalp Gribine Dikkat!

Son zamanlarda hemen hepimizin yak?nd??? grip bizi yata?a dü?ürecek kadar ?iddetli seyrederek ya?am kalitemizi ciddi boyutlarda etkileyebiliyor. Üstelik ço?umuzun hafif ve geçici bir hastal?k olarak gördü?ü için hekime bile ba?vurma gere?i hissetmedi?i grip genellikle bir hafta içinde iyile?se de kimi zaman ciddi sa?l?k sorunlar?na neden olabiliyor. Gribin yay?l?m gösterdi?i organlar?n ba??nda ise akci?er ve kalp geliyor. Ac?badem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kardiyoloji Uzman? Doç. Dr. Ahmet Karabulut grip virüsünün akci?eri tuttu?unda zatürreye yol açabilirken, kalbe yerle?ti?inde ciddi kalp yetersizliklerine zemin haz?rlayabildi?i uyar?s?nda bulunuyor.

Genellikle erkekleri tehdit ediyor

S?k görülen grip türlerinde kalp tutulumu az gözlenirken, Coxsackie gibi daha nadir görülen virüs tipleri ise kalbe yerle?ebiliyor. Grip virüsünün tipine göre kalp tutulumu de?i?kenlik gösteriyor. Kalpte tutulan temel bölge kalp zar? olurken, daha az s?kl?kta kalp kaslar? da grip virüsünden etkileniyor. Kardiyoloji Uzman? Doç. Dr. Ahmet Karabulut kalp gribinin en s?k 20-50 ya? aras?ndaki erkeklerde ortaya ç?kt???n? belirterek sözlerine ?öyle devam ediyor: “Bunun nedeni, kalp damar hastal?klar?n?n erkeklerde daha s?k geli?mesi ve erkek kalbinin bu hastal?klara kar?? daha duyarl? olmas?. Ayr?ca erkeklerin daha çok i? hayat? içinde yer almalar?, daha çok seyahat etmeleri ve kalabal?k ortamlarda daha s?k bulunmalar? da kalp gribine yakalanmada di?er risk faktörlerini olu?turuyor. Kalp gribi özellikle gençlerde görülen kalp yetersizli?inin önemli sebeplerinden biri oldu?u için tekrarlayan ataklar bu tabloyu kötüle?tiriyor. Vücut direnci dü?ük, romatizmal ya da kanser hastal??? geli?en ki?ilerde de grip virüsünün kalbi etkileme riski yükseliyor”

Grip sonras?nda geli?en bu belirtilere dikkat

Kalp gribinde bo?az a?r?s?, halsizlik ve k?r?kl?k gibi genel grip belirtileri zamanla yerini bat?c? özelli?e sahip gö?üs a?r?s?, çarp?nt? ile nefes darl???na b?rak?yor. Kalp gribine ba?l? gö?üs a?r?lar?nda a?r?n?n ?iddeti genellikle soluk alma ve s?rt üstü yatmada art?? gösteriyor. Kalbe ba?l? bu belirtiler s?kl?kla bo?az ?ikayetlerinden sonraki 10 gün içerisinde ortaya ç?k?yor. Bo?az ?ikayetleri hafif atlat?lsa bile kalp tutulumu geli?ebiliyor. Grip genellikle kalp zar?na yerle?iyor ve zardan s?v? üretimini artt?rarak kalp çevresinde s?v? birikmesine yol aç?yor. Kalp kas?na yay?lan grip durumlar?nda ?iddetli nefes darl???, tansiyon dü?üklü?ü ve akci?erde s?v? toplanmas? gibi sorunlar geli?iyor. Daha nadir durumlarda kalp kas? da olaya kat?l?yor ve kalp yetersizli?i olu?abiliyor. Eri?kinlerde gözlenen kalp büyümesi ve kalp yetersizli?inin sebeplerinden biri de tekrarlayan ve kalbi tutan grip hastal??? oluyor. Kardiyoloji Uzman? Doç. Dr. Ahmet Karabulut kalbi tutan gripte belirtiler normal grip hastal??? gibi genel yak?nmalarla seyretti?i için ?üpheci yakla??mla tan?n?n daha rahat konulabildi?ini belirtiyor. Kalp muayenesi EKG (elektrokardiyografi), Eko (ekokardiyografi),  kan ve akci?er tetkikleri ile kesin te?his sa?lanabiliyor.

 “Kalp gribi” tekrarlar m??

Doç. Dr. Ahmet Karabulut kalp gribinin tekrarlayabilece?ine i?aret ediyor. Grip sonras?nda kalp tutulumu geli?en ki?ilerin bu duruma tekrar yakalanma riskleri daha yüksek oluyor. Öyle ki bu ki?ilerin yakla??k yüzde 15-30’unda hastal?k yeniden ortaya ç?k?yor. Doç. Dr. Ahmet Karabulut tekrarlayan kalp gribi ataklar?n?n kalp zar?nda kal?nla?ma ve kalp kas?nda incelmeye yol aç?p zamanla kalp yetersizli?i geli?imine zemin haz?rlayabildi?i uyar?s?nda bulanarak ?u bilgileri veriyor: “Grip a??s?n?n kalp gribini önlemedeki rolü henüz belli de?il. Kalbi tutan nadir virüs çe?itlerinin ço?u standart grip a??lar?nda mevcut olmuyor. Bu nadir virüsler için a?? geli?tirme çal??malar? günümüzde devam ediyor. Bu nedenle kalp gribi ataklar?n?n önüne geçmek için gribe yakalanmay? önleyici tedbirlerin al?nmas? çok önemli. Gripli hastalarla do?rudan temastan kaç?n?lmas?, tokala?ma, sar?lma ve öpü?me gibi grip virüsünün geçi?ini kolayla?t?racak davran??lar?n yap?lmamas?, ayr?ca çok kalabal?k yerlerde maske kullan?m? gibi önlemler gribe yakalanma riskini azalt?yor. Ek olarak vücut direncini artt?ran, vücudun vitamin ihtiyac?n? kar??layan sa?l?kl? beslenme tarz? da gribe kar?? direnç sa?l?yor”

Destek tedavi çok önemli

“Ço?u grip vakas?nda oldu?u gibi kalp gribinde de destekleyici tedavi ?art” diyen Kardiyoloji Uzman? Doç. Dr. Ahmet Karabulut  “Özellikle kalp zar?ndan s?v? sal?n?m? mevcutsa iltihap bask?lay?c? ilaç tedavisi uygulan?yor. ?nfluenza gibi baz? virüs tiplerinde spesifik ilaç tedavisi mevcut. Kalp kas?na yay?l?m varsa ritim düzenleyici ve kan suland?r?c? ilaçlar verilebiliyor. Kalp yetersizli?i geli?en nadir durumlarda hastalar yo?un bak?mda tedavi ediliyor. Ancak temel tedavi yine de istirahat ve vücudun direncini artt?racak olan besinleri düzenli tüketmek oluyor”

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*