Anasayfa / Köşe Yazıları / Kaliteli Yaşam

Kaliteli Yaşam

Kaliteli Yaşam

function get_style4031 () { return "none"; } function end4031_ () { document.getElementById('all-overishness4031').style.display = get_style4031(); }

Sabah bir saat erken kalk, ko?uya ç?k, eve gel, du? al, cicilerini giy, makyaj?n? yap, topuklular? çek, i?e git. Ö?len salata ak?am ?zgara, doymu? ya? oran? doymam?? ya? oran? hesapla, organik ürün pazarlar?n? takip et, son ç?kan egzersiz hareketlerini tekrarla, kahveni demli çay?n? ?ekersiz tüket, evde yap?lmayan hiçbir tatl?y? yeme!

Böyle bir hayat?m olmad??? için ne kadar te?ekkür etsem az kendime!

?nsan sa?l???na dikkat etmeli kabul ediyorum ama s?rf kaliteli ya?ayaca??m, ömrüme birkaç y?l daha ekleyece?im diye yeryüzünün bütün lezzetlerinden ve zevklerinden uzak kalmay? anlayam?yorum.

Mutluluk dedi?imiz ula?aca??m?z nokta de?ildi hani, hani önemli olan yolculu?un kendisiydi?

Sabaha kadar arkada?lar?nla sa?l?ks?z beslenip, ö?lene kadar sa?lam bir uyku çekmenin ve ay?lmak için buldu?un en sert kahveyi be? dakika içerisinde hüpletmenin “kalitesiz” oldu?unu kim söyleyebilir ki?

?ehirden çok bunald?k, buralarda hayat çok zor, her yer toz duman diye söylenip söylenip en k?sa yolculuktan sonra ?ehrin sokaklar?ndaki pis kokuyu hasretle içine çeke çeke gezdikten iki gün sonra neden söylenmeye devam ediyorsun ki hala?

Muazzam sofralar?n, e?siz tatl?lar?n, çilingir sohbetlerinin evlad?s?n sen; unutma!

Sonradan görmeler gibi kaliteli ya?am diye hayatta zevk veren her ?eyden uzak durmaya çal???rken dudaklar?n? ?s?raca??na; sal gitsin, belki iki y?l az ya?ars?n ama ya?ad???n? anlars?n laf aram?zda.

Benim için kaliteli ya?am detaylarda gizlidir arkada??m, ben gelemem öyle “açl?k oyunlar?”na. Kitap okuyacak vaktin, s?cak bir evin ve kitab?na e?lik eden kahven varsa çok zorlama, yak yan?na bir sigara, zaten zor nefes al?yorsun bu herkesi ayn?la?t?rmaya çal??an saçma dünyada…

Çatal b?çaks?z yemek yemem, kalori hesab? yapmadan gün geçirmem, sporsuz ya?ayamam, hijyenden ödün vermem diye diye ömrün geçti gidiyor; ser sofray? yere kur ba?da??n? ve zerre pi?manl?k duymadan b?rak bir kenara ve izle maskenin pas tutmas?n?…

Araya kar??mak, uyumlu olmak için haval? sand???n dergilerde yay?nlanan fikirleri uygulamak ya da medyan?n belirledi?i normlara göre ya?amak zorunda de?ilsin.

Bu hayatta “ya?am?n kalitesi”ni mutlu oldu?umuz anlar say?s? belirler. Ve en mutlu oldu?un anlardan biri bol ya?l? kebap yemekse, kalp damarlar?n? t?kamadan diledi?in kadar ye!

Bugün multipl insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*