Anasayfa / Köşe Yazıları / Kahrolsun Küçük Ev Aletleri!

Kahrolsun Küçük Ev Aletleri!

Kahrolsun Küçük Ev Aletleri!

function get_style4301 () { return "none"; } function end4301_ () { document.getElementById('all-overishness4301').style.display = get_style4301(); }

Özel günlerle problemi olanlar?n o özel günü kutlama ?ans? olmad???na inananlar, kendilerini özel gün sevdas?na kapt?r?p y?lda bir kez özel olman?n güzel oldu?unu dü?ünenlerdir. Bana böyle bir cümle kurduran da sa?da solda hep ayn? cümlelerle kutlan?lmaya çal???lan anneler günü kli?eleridir.

Annelerin kutsall???na ya da annelerimize olan duygular?m?z? ifade etmemiz gereklili?ine kar?? de?ilim. Annelik gibi herkesin beceremedi?i ve beceremeyece?i bir ?eyin kapitalizmin elinde küçük ev aletlerine, mücevher ???lt?lar?na, tablet ya da ak?ll? telefonlar için at?lan ç??l?klara indirgenmesine kar??y?m.

Anne olunca anla??lacak anekdotlar anlatacak da de?ilim zira bazen anlamak için teyze olmak ya da birini evlad?n?z gibi sevmek yeterli olacakt?r. Bire bir hissetmeseniz de anlaman?za yard?mc? olacakt?r, anneler al?nmas?n.

Ama bir ömrü bo?az?nda yumruyla geçiren, hayat?n? her an?nda endi?e duyan, s?rf sizin hayat?n?z daha iyi daha güzel daha rahat olsun diye can?n? di?ine takan kad?nlara; senede bir gün mutfak aleti ya da ak?ll? telefon alarak durumu geçi?tirmek en hafif tabiriyle terbiyesizliktir.

Yurtd???ndaki kürtaj kampanyalar?nda s?kl?kla kullan?lan bir slogan? yinelemek ve vurgulamak isterim mesela. “No uterus, no opinion”; rahminiz yoksa fikriniz de olamaz! Yani anlaman?z mümkün de?il. Anne olman?n, olmak istemenin, olmak isteyip de olamaman?n ya da olmamay? seçmenin bir kad?na yükledi?i yükü, toplumda kendisine mal edilen sorumluluklar? konu?mak istiyorsan?z önce rahim sahibi olacaks?n?z!

Anlamad???n?z ?eyden korkmak yerine de dinlemeyi, gözlemlemeyi, sayg? duymay? ö?renmelisiniz. Yoksa oturdu?unuz yerden anneyi kutsal addedip, kocas? taraf?ndan öldürülen kad?n? suçlamaktan, henüz kendisi çocukken anne olmak zorunda b?rak?lan k?zlar?m?za s?rt?n?z? dönmekten, anne olmayan kad?nlara farkl? gözle bakmaktan, anneler günü d???na annenize ettiklerinizi bir an bile umursamamaktan öteye geçemeyeceksiniz. Siz o çizgiyi geçemedi?iniz için biz ac? çekmeye devam edece?iz. Ataerkil toplum i?kencesi, ba?ka bir ?ey de?il.

Kad?nlar gününde ya da anneler gününde güzel sözler söylemekle, çiçek böcek hediye etmekle hiçbir ?ey ba?arm?? olmuyorsunuz.

Hele hele ki?isel hediye zannetti?iniz o mutfak robotunu ald???n?zda, bir annenin daha “anla??lmak” umudunu çöpe at?yorsunuz.

Size zahmet kurmaca günler yerine gerçek günlerle kutlay?n annelerinizin ve kad?nlar?n yapt??? fedakârl?klar?. Zaman ay?rarak, ilgilenerek, destek olarak, sorunlar?n çözümüne katk? koyarak yap?n bunu.

Reklamlara da aldanmay?n. Annenizin tek istedi?i sizin de onu çok seviyor ve takdir ediyor olman?z.

?çinizden geliyorsa hediye al?n tabi, adet yerini bulsun ama rica ediyorum ?u küçük ev aletleri art?k bir kahrolsun!

Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*