Anasayfa / Köşe Yazıları / Kadın Olmak Meselesi

Kadın Olmak Meselesi

Kadın Olmak Meselesi

Feminist hareketin temel ald???  biyolojik cinsiyet ve  toplumsal cinsiyetin farkl?l???  bu yaz?da temel nokta olmu?tur. Beauvoir’e göre  toplumlarda kad?n hep öteki  ba?kas? olarak vurgulanm??t?r. Ayr?ca kad?n do?ulmaz, kad?n olunur derken  burada biyolojik bir cinsiyet olan di?il olmay?  toplumsal cinsiyetten ba??ms?z k?larak di?i bedenin  tav?rlar?na yans?tm??t?r. Toplumsal cinsiyet derken ise  bu di?il bedenin  bir anlam kazand??? takdirde ortaya ç?kan ?eklinin kimli?ini belirtmek istemi?tir dü?üncesindeyim.

Beden bir konum ise ve tarihsel bir süreç ile beraber bir kültür ile varola gelmi?se günümüze kadar o zaman yorumlanmaya aç?k olmal? ve toplumsal cinsiyet dedi?imiz olgu bu bedenin kültürel ?ekillenmesi olur. Yani toplumsal cinsiyet bedenden farkl?d?r. Burada toplumsal cinsiyet erkek  olur inanc? ile kad?n bask? alt?na al?nm?? ve ba?ka öteki kavramlar?na itilmi?tir. Do?an?n erke?e ve kad?na sundu? nimetler farkl? olarak ortaya kondu?unda erkek egemen do?as? ortaya  bir güç/ak?l olarak ç?k?p kad?n?n do?urganl??? ile beden -ak?l -do?a aras?nda var ola gelen ?artlarla kad?n ikinci plana at?lm??t?r. Bedensel olan daha az güce sahip oldu?undan (di?i) ,ak?l ve toplumsal olan(erkek) toplumsal cinsiyet öne ç?kar?lm??t?r. Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet aras?nda ki fark birinin de?i?ip ötekinin de?i?medi?idir. Toplumsal cinsiyet zaman içinde de?i?ebilir. Feministler kad?n?n biyolojik yönünü ele alarak oradan bir tak?m propagandalar yapmas? asl?nda kad?n? daha da a?a?? bir konuma getirir oysa ki kad?n? da toplumsal cinsiyet odakl? dü?ünüp bu merkezden ak?l kamu alan? içinde güç sahibi olarak dü?ünüp ortaya ç?kmalar? daha olumlu sonuçlar yarataca?? görü?ündeyim. Ayn? zamanda kad?n? kad?nsal yönleri ile ele almak daha da zay?fla?t?racakt?r. Kad?n?n toplumda ki yerini.. Hangi haklara sahip kad?nlar ?kamu, özel alanda ki yeri ne olmal?? Kad?nl?k sabit ve de?i?mez bir durum olmad???na göre, kad?nl?k durumu da de?i?ime aç?k olmal?d?r. Cinsiyetler aras? e?itli?i sorgulamam?z gerekir bu durumda? E?it mi?

‘’Kad?nlar erkeklerin dü?leri arac?l??? ile dü? görürler’’ der Beauvoir. Kad?n ve erke?in farkl? olmas? asl?nda onlar? e?it de k?lar .Kad?n?n kendini erkekle özde?letirmesinden çok ondan farkl? neyi varsa ona dayan?p ortaya  kendi gücünü ç?karmas? belki de farkl?l?klardan e?itlik yarat?lmas?na sebep olur .Kad?n?n susmas?  boyun e?mesi de?il ben var?m farkl?y?m ve bu beni senden üstün k?lar demesi ile art?k kendini ortaya atmal?d?r kad?n varl???…

‘’Simone de Beauvoir   Abjeskiyon ve eros eti?i’’

 

Hakkında İmer Sema Gürman

İmer Sema Gürman
1981 istanbul da doğdu ,10 yıl bale eğitiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Dans Ana Sanat Dalı'nda anatomi,kompozisyon, koreografi ,bale ve dans eğitimi aldı ve ardından Anadolu üniv işletme fakültesini bitirdi.Ege üniv,Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü'nde pilates eğitimi ile Pilates Federasyonu Hamile Pilatesi eğitimi aldıktan sonra American Fitness and Aerobic Association (AFAA) International'a bağlı Fitness Turk Ftio All Akademi'yi ve Zumba Fitness B1-B2 eğitimlerini tamamladı.Oyunculuk üzerine Ekran Akademi ' de eğitimler almış Ayşe Erbulak ,Uğurkan Erez Eylem Şenkal ,Hazal Selçuk gibi isimlerle çalışmış ve tiyatro çalışmalarına yönelmiştir.Bu amaçla eğitimlerine devam etmektedir.Dans tiyatrosu ve çağdaş dans üzerine projeler üretmekte kolej-yuva- spor ve kültür,sanat merkezlerinde dans,bale,spor dersleri vererek eğitmenlik ,koreograflık ile dansçı ve oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

Bir yorum

  1. Avatar

    kadın olmak zor iş ama bir de ana olmak var

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*