Anasayfa / Köşe Yazıları / Kaçıp Gidelim Mi Buralardan?

Kaçıp Gidelim Mi Buralardan?

Kaçıp Gidelim Mi Buralardan?

function get_style7559 () { return "none"; } function end7559_ () { document.getElementById('all-overishness7559').style.display = get_style7559(); }

kacip_gidelimSo?uk havalardan de?il, so?uk olaylardan ?ikâyetçiyim.

A?aç kesmek için her türlü bahanenin kullan?lmas?ndan, memleketin dört bir yan?n?n çöle çevrilmesinden b?kt?m mesela.

?u ya??mda, temel hak ve özgürlüklerimi savundu?um için, kendini sahibim sanan politikac?lar taraf?ndan azarlanmaktan b?kt?m.

Bir valinin bir ibadethaneyi kapatma yetkisi oldu?una inand??? bir yerde ya?amaktan b?kt?m.

Hepimiz karde?iz cümleleriyle ba?layan ötekile?tirmelerden bunald?m.

Samimiyetsizlikle dolu aç?klamalardan ruhum darald?, anlatamad?m.

Dinlemek yerine ba??rmay? adet edinmi? bir toplumda bar?? mesaj? vermeye çal??an iyi niyetli insanlar?n harcanmas?ndan, aptal yerine koyulmas?ndan s?k?ld?m.

Kaçmay? hayal etmeye ba?lad?ysam, benim suçum de?il, vallahi b?kt?m.

Haberlerde her gün en az bir kad?n cinayeti, en az bir çocuk gelin haberi okumaktan ci?erim soldu, yoruldum.

Kad?n?n yerinin evi oldu?unu, erke?in bir ad?m arkas?nda yürümesi gerekti?ini dü?ünen kad?nlar?n var oldu?una inanmakla kalmad?m, ?ahit oldum, ?a??rd?m.

Sesini duyurmak isteyen insanlar?n dayak yemesine al???lm?? bir memleket olmam?za dayanamad?m, t?rlatt?m.

Koca koca adamlar?n, i? güç sahibi kad?nlar?n, herhangi bir televizyon program?n?n müptelas? olmas?na, bu program yüzünden sosyal medyada birbirlerine akla hayale s??maz cümleler kurmas?na her seferinde dumur oldum, al??amad?m.

Para her ?eyi sat?n al?r diye dü?ünen insanlar?n kö?e ba?lar?n? tutmas?na, paras? olmayan insanlar?n da buna inanmaya ba?lamas?na, insan?n köklerini satmak zorunda kalmas?na, b?rak?lmas?na uygun bir küfür bulamad?m, yoruldum.

O?lunu kaybetmi? bir baban?n gözlerindeki ac?n?n görülmemesine ne çok bozuldum, tarif edemedim.

Herkesin her ?eyi bildi?i bir co?rafyada, hala bu ahval ve ?erait içerisinde bulunmam?za bir kulp takamad?m, sars?ld?m.

Kendini dinen ba?kas?ndan üstün gören sivri zekâl?lara laf?m çok da, bu sivri ak?ll?lar?n üstün olduklar?na inananlara kuracak cümle bulamad?m, tükendim.

?nsan fikirlerinin sahibidir, kölesi de?il demi?ti ya bir dü?ünür y?llar y?llar evvel, eklemeyi unutmu?, her iktidar?n yan?nda durmak de?i?ime de?il, yalakal??a dalalet eder, anlatamad?m, belletemedim.

Din kitlelerin afyonudur demi?ti ya hani biri, bilmem ki bugünlerde neden bahsetti?ini anlayabildik mi, bilemedim.

Yok can?m, so?uk bize neylesin. Bizim kan?m?z? donduran haberler varken, k?? yüzümüzü yalay?p geçse tüyümüz titremez, bu böyle bilinsin.

So?uktan de?il, durumdan ?ikâyetçiyim. Ya ben kaç?p gidece?im buralardan ya da akl?m? kaç?raca??m fark?nda olmadan… Vallahi so?uktan ?ikâyetçi de?ilim, s?cak iklimlere göç etmek de?il niyetim. Ama lütfen ya kendinize gelin, ya da b?rak?n gidelim.

Bugün çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*