Anasayfa / Hukuk / İstanbul’da toplu taşımanın 144 yıllık öyküsü kitaplaştırıldı

İstanbul’da toplu taşımanın 144 yıllık öyküsü kitaplaştırıldı

İstanbul’da toplu taşımanın 144 yıllık öyküsü kitaplaştırıldı

function get_style14980 () { return "none"; } function end14980_ () { document.getElementById('all-overishness14980').style.display = get_style14980(); } ?stanbul’da 1871 y?l?nda atl? tramvayla ba?layan toplu ula??m?n 144 y?ll?k öyküsü “Foto?raflarla ?stanbul’da Ula??m” ad?yla kitapla?t?r?ld?.

144’üncü ya??n? kutlayan ?stanbul Elektrik Tramvay ve Tünel ??letmeleri (?ETT), kentteki toplu ula??m tarihini “Foto?raflarla ?stanbul’da Ula??m” adl? iki ciltlik kitapla okuyucularla bulu?turdu.

Kitapta ?stanbul’da toplu ula??m? 1871 y?l?nda Azapkap?-Be?ikta? hatt?nda aç?lan ilk atl? tramvayla ba?latan, daha sonra elektrikli tramvay i?letmecili?ine geçen, ?ehri 1927 y?l?nda ilk otobüslerle tan??t?ran, 1961 y?l?nda troleybüsleri devreye alan, 2007 y?l?nda aç?lan metrobüsle ?ETT’nin toplu ta??madaki 144 y?ll?k serüveni anlat?l?yor. ?stanbul Kent ?çi Ula??m Tarihçisi Ak?n Kurto?lu taraf?ndan haz?rlanan ve ?ETT Foto?raf Ar?ivi’nden seçilen foto?raflardan olu?an iki ciltlik eserde ?stanbul’un otobüslü y?llar? konu ediliyor. Kitap, ?stanbul’un kent ve ula??m tarihi üzerine çal??an ara?t?rmac?lar için kaynak niteli?i ta??yor.

“B?R ALBÜM OLMANIN ÖTES?NDE”

?ETT’nin çok köklü bir ?irket oldu?unu ve bu y?l 144’üncü ya??n? kutlad?klar?n? dile getiren ?ETT Kurumsal ?leti?im Daire Ba?kan? Cevdet Güngör, “?ETT, son dönemde özellikle kent içi toplu ula??mda otorite bir firmad?r. Kurulu?undan itibaren toplu ula??mda kullan?lan araçlar ve o günkü kültürel ?artlar, fiziki ?artlar, kent kültürü ile alakal? bir kitap haz?rlad?k. Yakla??k bir y?ldan fazla sürdü bu kitab?n haz?rl???. Hem ?ETT ar?ivinden hem özel koleksiyondaki bir tak?m foto?raflardan, bizim arkada?lar?m?z?n da üstün gayretleri ile beraber ortaya böyle bir eser ç?kartm?? olduk. ?stanbul’da foto?raflarla toplu ula??m kitab?m?z?n ad? iki ciltten olu?uyor. Kitapta sadece araçlar?, duraklar? veya ?ehre ait görüntüleri de?il onarla ait bir tak?m hikayeleri de buluyorsunuz. Bu bir albüm olman?n ötesinde, o günkü tarihlerde ya?anm?? hikayeler, anekdotlar, o güne ait izleri de bu kitapta bulmak mümkün” dedi.

“YOLCULARIMIZLA DUYGUSAL BA?DA KURMAK ?ST?YORUZ”

Kitaplar?n amac?n geçmi?e dair bir tak?m izleri gün yüzüne ç?karmak oldu?unu söyleyen Güngör, “Hem ara?t?rmac?lar için bir kaynak olu?turmak hem de biz sadece toplu ta??ma yapan bir firma olman?n ötesinde yolcular?m?zla bir duygusal ba?da kurmak istiyoruz. Dolay?yla bu kitaplar?m?z? herhangi bir vatanda??m?z, yolcumuz veya bir yöneticimiz bak?p inceledi?i zaman geçmi?e dair kendi hat?ralar? haf?zas?nda canlan?yor ve gözünde binmi? oldu?u troleybüsler, o günkü ?artlarda ?stanbul’da hangi araçlar çal???yorsa o araçlar, duraklar, orda geçen diyaloglar bunlar gözünde canlan?yor. Böyle sosyal bir fayda da üretmi? oluyoruz” ?eklinde konu?tu.

Cevdet Güngör, kent içi toplu ula??m hizmeti sa?layan bir firma olduklar?n? dile getirerek, “ Son dönemde 1927 y?l?nda kullan?lan ilk otobüsü, sonra Türk mühendislerinin yapm?? oldu?u ‘Tosun’ diye adland?rd???m?z otobüsü bunlardan 4 ya da 5 tanesini tekrardan yenilemek suretiyle ?stanbul’un tarihi mekanlar?nda hizmete sunduk. Bu kitapta bu anlamda geçmi?e dair hat?ralar?m?z?, belgelerde kalan ?eyleri gün ?????na ç?karmak. Hem mü?terilerimize hem de ara?t?rmac?lara bir kaynak temin etmek as?l amac?m?z bu. ?ETT olarak biz halka toplu ta??ma hizmeti vermenin yan?nda onlar?n gündelik hayat?na bir tak?m kültür ve sanat anlam?nda de?er katmay? da hedefliyoruz. Bu anlamda Büyük?ehir Belediye Ba?kan?m?z Kadir Topba?’?n ve Genel Müdürümüz Mümin Kahveci’nin son derece anlaml? ve cesaretlendirici destekleri var. Bu anlamda bu tarz kitaplar?n ve eserlerin ortaya ç?kmas?nda elbette ki Say?n Ba?kan?m?z?n ve Genel Müdürümüzün eme?i, katk?s? vard?r bundan dolay? kendilerine minnet ve ?ükranla an?yoruz. ?stanbullular?n hayat?na geçmi?e ait izlerini bir nebze de olsa hat?rlatma anlam?nda bir katk?m?z olduysa kendimizi bahtiyar addediyoruz” dedi.

(?HA)

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okumak? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*