Anasayfa / Köşe Yazıları / İstanbul’da Sonbahar, Sonbaharda Adalar

İstanbul’da Sonbahar, Sonbaharda Adalar

İstanbul’da Sonbahar, Sonbaharda Adalar

function get_style7301 () { return "none"; } function end7301_ () { document.getElementById('all-overishness7301').style.display = get_style7301(); }

buyukadaK?saca “Adalar” olarak bilinen Prens Adalar? (?stanbul Adalar? ya da K?z?l Adalar), büyüklüklerine göre s?ras?yla Büyükada, Heybeliada, Burgazada, K?nal?ada, Sedefadas?, Yass?ada, Sivriada, Tav?anadas?, Ka??kadas? olmak üzere dokuz adadan ve iki küçük kayal?ktan olu?uyor; ?stanbul Anadolu Yakas?’n?n güneyinde, Marmara Denizi’nin kuzeydo?usunda s?ralan?yor.

Do?an?n bin bir renge büründü?ü sonbaharda Adalar, hem ?stanbul’a yak?nl???yla do?a ve kültür merakl?lar? için e?siz bir gezi olana?? sunuyor hem de ne ü?ütüyor ne terletiyor.

Kurban Bayram?’n?n üçüncü gününde Büyükada’y?, dördüncü gününde de K?nal?ada, Burgazada ve Heybeliada’y? gezip görme f?rsat? buldum.

Adalar’a Kabata?, Kad?köy ve Bostanc?’dan vapurla ula?abilirsiniz. Adalar’? iyi bir yürüyü?çüyseniz yürüyerek, kiralayaca??n?z ya da daha iyisi kendi götürece?iniz bisikletle ve K?nal?ada hariç faytonla dola?abilirsiniz. Özellikle Büyükada’daki faytonlara ko?ulmu? atlar çok sa?l?ks?z göründü?ü için faytona binmenizi tavsiye etmiyorum. Üstelik yürüyerek ya da bisikletle daha çok yer ke?fedebilirsiniz. Sonbaharda deniz etkisine aç?k hava ko?ullar?n?n de?i?kenli?i yüzünden alternatifli k?yafet bulundurman?z da yarar?n?za olacakt?r.

Büyükada, tatil günü olmas? nedeniyle oldukça hareketliydi. Adada yo?un bir fayton, bisikletli ve yaya trafi?i vard?. Lunapark Meydan? olarak an?lan yere kadar yol boyunca birbirinden güzel sokaklar?, bahçeleri ve evleri görebilirsiniz. Aya Yorgi Kilisesi adan?n önemli bir ziyaret merkezi. Kilisenin bulundu?u tepedeki manzara ise muhte?em. Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun ordinaryüsü Lefter Küçükandonyadis’in mezar?, adadaki Rum Ortodoks Mezarl???’nda bulunuyor ama gitti?imizde mezarl?k ziyarete kapal?yd?. Ba?ta “Çal?ku?u” ve “Yaprak Dökümü” olmak üzere Türk edebiyat?na pek çok roman kazand?rm?? ünlü yazar?m?z Re?at Nuri Güntekin’in evi, Vatikan Büyükelçili?i Kö?kü ve Bol?evik Devrimi önderlerinden Troçki’nin 1929–1933 y?llar? aras?nda ya?ad??? ev de Büyükada’da bulunuyor.

Gezimizin ikinci günündeki ilk dura??m?z K?nal?ada’yd?. K?sa bir gezinti yapt???m?z K?nal?ada’n?n sokaklar?, bahçeli evleri görülmeye de?er. Ayr?ca K?nal?ada Camii de ilginç mimarisiyle dikkat çekiciydi.

?kinci dura??m?z Burgazada’da bizi Sait Faik Abas?yan?k’?n heykeli kar??lad?. Bizim ku?a?a ortaokul kitaplar?m?zdaki “Karanfiller ve Domates Suyu” hikâyesiyle hikâyeyi, edebiyat? sevdiren Sait Faik’in müzeye dönü?türülen evi de biraz yukar?da yer al?yor. Esnaftan kime sorsan?z yolunu tarif eder. Ayios ?oannis Rum Ortodoks Kilisesi de Burgazada’daki dikkat çekici bir ba?ka mimari yap?yd?. Burgazada’daki son dura??m?z ise Burgazada Ö?retmenevi’nin teras?nda çay keyfiydi.

Gezimizin son dura?? ise Heybeliada idi. Heybeliada’daki ilk dura??m?z yo?un uluslararas? ve siyasi tart??malar?n da ya?and??? Heybeliada Ruhban Okulu idi. Adan?n en hâkim tepesinde yer alan Heybeliada Ruhban Okulu, bir kampus içerisinde yer al?yor ve bahçesinden gezilebiliyor. ?smet ?nönü’nün ve ailesinin yazlar? geçirdi?i ev ve “Kuyruklu Y?ld?z Alt?nda Bir ?zdivaç”, “Gulyabani” gibi romanlar?yla tan?nan Hüseyin Rahmi Gürp?nar’?n evi de adan?n gezilebilen di?er mekânlar?.

Tarihinde sürgün yeri olarak an?lan Adalar, ç?lg?n kalabal?klardan uzakta ve özellikle sonbaharda önemli bir kaç?? noktas?.

sami.evli@gmail.com

Bugün multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgiler ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*