Anasayfa / Köşe Yazıları / İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

May?s ay? geldi geçiyor. Yaz kap?da. Temizlik zaman?. Fazla kilolara dikkat! Diyet zaman?. Kazaklar?n yerini ti?örtler ald?. Tedarik olarak ceketler hep koltuk altlar?nda. Malum ya?murlar. Polenlerden bahsetmiyorum bile. Bu y?l sanki çabuk geçiyor. Pek bir ?ey anlamad?m. Hep ko?turmaca. Ya da hiçbir ?ey yapmam?? duygusu. Gökyüzünün depresyonu bula??c?. Bir s?cak bir so?uk bir ya?murlu, rüzgarl? romatizmalar az?yor. Ne siyah ne de beyaz, rengi gri. Kötü ele?tiriyorum sanmay?n çok severim ilkbahar?. Ara renk gibidir. Dü?ündürür. Seçtirir. Haz?rl?k yapt?r?r. Harekete geçirir. Yaz?n habercisidir. Tatil k?sa sürse de tembelli?in hayali müthi?tir. Her yer ye?illenir, çiçeklenir, renklenir. Siyah? m? beyaz? m? seçersiniz bilemem ama gri hep bir geçi?tir. Bence sar?y? seçin ne?elendirir. Derken d??ar? ç?k?n. F?rsat buldukça sadece cebinize de?il ruhunuza da yat?r?m yap?n.
?stanbul Arkeoloji Müzesine ne dersiniz. Ye?ilin zirve yapt??? topraklarda. Eminönü Sirkeci’den eskiden Topkap? saray?n?n bahçesi olan Gülhane park?n?n içerisinde bulunur. Tarih kokuyor koklay?n. Kaç kere gitti?imi hat?rlam?yorum. Hep gidilesi görülesi bir yer. Çoluk çocuk ailecek gidebilece?iniz bir yer. Yorulursan?z çay, simit molas?. Her seferinde çok ?ansl? oldu?umu hissederim. Ad?m?m? atsam, elimi uzatsam geçmi? ça?lara gidecekmi?im gibi. Medeniyetlerin içe içe bulundu?u can?m ?stanbul’un zenginli?i tarihinde… Üstelik sakl?da de?il.
?stanbul Arkeoloji Müzesi görkemli Neo-Klasik mimarisi ile ülkemize miras kalm?? ilk müzedir. ?lk 1869 y?l?nda Müze-i Hümayun yani imparatorluk müzesi ad?nda kurulur ve ?stanbul Arkeoloji Müzelerinin temelini olu?turmu?tur. Zaman içinde eklemeler, binalar yap?lm??t?r. Ayn? bahçe içerisinde Türk çini ve seramik örnekleri ile Çinili Kö?k Müzesi bulunur. Eski ?ark Eserleri Müzesi ile birlikte. Tarih dersi verecek de?ilim merak edenlere bilgi her yerde ancak arkaik ça?dan Roma devrine uzanan heykellerle dolu olan Arkeoloji müzesi antik mezar ta?lar? ve rölyefleri ile gözlere ?ölendir. 13 haziran 1891 y?l?nda Osman Hamdi Bey taraf?ndan kurulmu? ve ziyarete aç?lm??t?r. 1881-1910 y?llar? aras?nda müzede müdürlük yapar ve bu dönemde müze dünyan?n say?l? arkeoloji müzeleri aras?na girmi?tir. Türk müzecili?inde yeni bir dönem ba?lat?r ve arkeoloji biliminde önemli ke?iflerde bulunur. Ressam ve arkeolog olan Osman Hamdi Bey’i me?hur “kaplumba?a terbiyecisi” resminden hat?rlars?n?z. Ayr?ca ilk güzel sanatlar fakültesi olan Sanayi-i Nefise binas?n? yani ?imdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisini kurarak orada da müdürlük yapm??t?r. Bu arada 13 Haziran ülkemizde halen müzeciler günü olarak kutlanmaktad?r. K?saca ?skender Lahdi , A?layan Kad?nlar Lahdi ile Anadolu Pers Egemenli?i, Efes, Milet ve Afrodisias’tan buluntular?n?n yer ald??? eserler, Hellenistik tesirli Roma ve Roma heykelleri. Ek binada ise Ça?lar Boyu ?stanbul, Ça?lar Boyu Anadolu ve Troia, Anadolu`nun Çevre Kültürleri: Suriye, Filistin ve K?br?s Eserleri. Ve Daha niceleri… Sevgilerimle

Deniz ?ahin

 

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*