Anasayfa / Köşe Yazıları / “ İşitme Engelli Gençlerden Yerel Yönetimlere Mesaj”

“ İşitme Engelli Gençlerden Yerel Yönetimlere Mesaj”

“ İşitme Engelli Gençlerden Yerel Yönetimlere Mesaj”

function get_style1785 () { return "none"; } function end1785_ () { document.getElementById('all-overishness1785').style.display = get_style1785(); }

Geçti?imiz günlerde ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Gençlik Komisyonu Ba?kan? arkada??m Sevgili Onur Cantimur bir video payla?t?. Videoyu izledi?imde çok etkilendim. Bizler için s?radan ve kolay olan bir çok hizmete eri?im ??itme Engelli bireyler için gayet s?k?nt?l? ve zor. Asl?nda tüm engelli bireyler için özellikle ülkemizde hizmet almak, kamu kurumlar? içerisinde i?lem yapmak v.b. konular çok zor. Geçmi? y?llara göre geli?me kaydedilse de al?nacak hala çok yol var. Sevgili ?afak Pavey’in TBMM çat?s? alt?nda ya?ad??? zorluklar? unutmad?k. Düzenleme için geç olsa da bir ad?m at?lmas? sevindirici.

Konumuza geri dönersek ??itme Engelli Gençlerin Kad?köy Belediyesi özelinde talepleri var. Asl?nda bu talepler tüm Yerel Yönetimlere. A?a??da maddeler halinde talepleri s?ral?yorum. At?lacak ad?mlar Yerel Yönetimler için küçük ancak ??itme Engelli Bireyler için çok büyük ad?mlar. Bende bu talepleri payla?arak bir nebze destek olmak istedim. Videoyu da izlemenizi öneririm.

Bu arada ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i web sitesi:     www.ied.org.tr inceleyip destek olabilirsiniz.

“AKLIMDAK? KADIKÖY”

– Belediye bünyesinde i?aret dili tercüman? bulundurulmal?. Noter, tapu gibi zorunlu i?lemler için i?itme engelli vatanda?lara yard?mc? olmal?.

– Belediye dan??ma bankolar?nda “loop indüksiyon döngü sistemi” bulundurulmal?. Böylece cihaz?m?zla kar??m?zdaki görevlinin konu?malar?n? daha iyi anlayabiliriz.

– Belediye bina içlerinde i?itme engelli vatanda? için “yönlendirme” levhalar? mutlaka olmal?.

– ??itme engelli vatanda?lara yakla??m konusunda periyodik olarak hizmetiçi e?itim verilmeli (Dudak okuduklar?n? ak?lda tutup yava? ve net konu?malar?, i?itme engelli söyleneni anlamad?klar?nda bir ka??da yazmalar? vb.)

– Belediye içindeki spiker taraf?ndan anlat?lan hizmet bilgilendirme ekranlar?nda Türkçe altyaz? olmal?.

– ??itme engelliler telefonla konu?amad??? için belediye web sitesinde skype, online chat bölümü ile acil ula??p dan??abilmeli. E-postalar sürekli kontrol edilmeli

-Belediye i?itme engelliler için ücretsiz i?aret dili tercüman? bulunan üniversiteye haz?rl?k ve ehliyet kurslar? açmal?.

– Belediye i?itme engelli çocuklar için kayna?t?rmal? kre? açmal?.

-Belediye sosyal yard?mlarda i?itme engelli çocuklar?n e?itim ba?ar?s? için FM sistemi ba???lamal?.

Te?ekkür ederiz.

Onur Cantimur (Koklear implant kullan?c?s? i?itme engelli, ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Gençlik Komisyonu Ba?kan? )

Berke Bö?ürcü (??itme engelli)

??aret dili tercüman?: Kerem Erkan

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Kerem Ateş

1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*