Anasayfa / Köşe Yazıları / İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

Bugün 10 Ekim Dünya Ruh Sa?l??? Günü. 1992 y?l?ndan bu yana kutlanan Dünya Ruh Sa?l??? Günü’nün 2017 temas? ”?? Yerinde Ruh Sa?l???” olarak belirlendi. Dünya Sa?l?k Örgütü verilerine göre dünyada 300 milyondan fazla ki?ide depresif bozukluk ve 250 milyondan fazla ki?ide ise kayg? bozuklu?u bulundu?u tespit edildi.

2017 temas?n?n ”?? Yerinde Ruh Sa?l???” olmas? oklar? i? ortam?nda ya?an?lan problemlere çeviriyor. Türkiye’de ve dünyada, i? yerinde tükenmi?lik sendromu ya?ayanlar?n say?s?nda bir art?? oldu?u görülüyor. Tükenmi?lik sendromunun belirtileri depresyonla benzerlik ta??r. Tükenmi?lik sürecinde ki?i, i?ine kar?? heyecan duymamaya, çevresindekilere kar?? ilgisini kaybetmeye ba?lar. Bu ki?ilerin i? performanslar? dü?üktür, kayg?l?d?r ve gergindir. Bu ki?ilerde sald?rgan davran??lar görülebilir.

??sizlik, depresyon gibi ruhsal hastal?klar?n olu?umu için bir risk faktörüyken, olumsuz i? ya?am? da ruhsal sa?l??? son derece etkilemektedir. ??inden mutsuz olmak, verimlili?i azaltmakta, ki?iler aras? ili?kileri bozmakta ve tatminsiz bir hayat ya?amaya neden olmaktad?r. Baz? çal??anlar patronlar?ndan ?ikayetçiyken baz?lar? da ald???

maa?tan memnuniyetsiz. Kimileri ise çal??ma arkada?lar?n? sevmiyor veya yapt??? i?ten zevk alm?yor.

?? yerindeki sorunlar, yaln?zca i? ortam?ndan kaynaklanmamakta. Ayn? zamanda ki?inin psikolojik sorunlar? var ise bu, i? hayat?na da olumsuz bir biçimde yans?yor. Ki?i, kendinde var olan problemin fark?nda de?ilse i? ya?am?nda sorunlar?n ç?kmas? da haliyle kaç?n?lmaz olacakt?r. Örne?in DEHB’si (Dikkat Eksikli?i ve Hiperaktivite Bozuklu?u) olan bir ki?i, i?ine konsantre olmakta zorlan?r ve bunun nedenini anlamaz. Öncelikle, ki?i kendisinin fark?nda olmal?d?r. Sürekli ters giden veya rahats?zl?k veren durumlar var ise psikolojik destek almak ki?iler için yararl? olacakt?r. Ayr?ca ” ??im benim için ne anlam ifade ediyor? Sevdi?im i?i mi yap?yorum? ??imde ba?ar?l? m?y?m? ??imi yaparken keyif almamam?n nedenleri neler ?” gibi sorular? ki?inin kendine sormas?, verdi?i cevaplarla fark?ndal???n? artt?rmas?na yard?mc? olacakt?r.

Sa?l?kl? Bir ?? Ortam? ?çin:

.Patron, istek ve beklentilerini çal??anlar?na aç?k bir dille ifade etmeli.

.Yöneticilerin ve çal??anlar?n sa?l?kl? bir ileti?im içinde olmalar? oldukça önemlidir.

.Çal??anlar?n i? motivasyonunu artt?rmaya yönelik giri?imlerde bulunulmal?.

.Çal??anlar?n ba?ar?lar? takdir edilmeli.

.Yöneticiler, çal??anlar?n sorunlar?na duyars?z olmamal? ve onlar? önemsemeli.

.?irketlerin bünyelerinde psikolog çal??t?rmalar? yararl? olacakt?r.

 

Uzman Psikolog Göksu Ayaz

Hakkında Uzm. Psikolog Göksu Ayaz

Uzm. Psikolog Göksu Ayaz
İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Kartal Yavuz Selim Devlet hastanesinde klinik ve anaokullarında gelişim stajlarını tamamladı. Bitirme projesini ‘’Yeme tutumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişki’’ üzerine yazdı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2014-2015 yıllarında Avusturya’da Viyana Üniversitesi Nöropsikoloji alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Yabancı dil olarak Almanca ve İngilizce dillerini iyi düzeyde bilmektedir. 2016 yılında çocuk ve ergenlere yönelik çalışmalarını Doğa Koleji okullarında ve özel etüt merkezinde sürdürmüştür. Anaokullarında 3-6 yaş grubu çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek üzere çalışmalarda bulunmuş ve ailelere çocuklarıyla ilgili yaşadığı problemlerle ilgili danışmanlık vermiştir. Uzmanlığını tamamlamak üzere Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Terapi ve vaka çalışmalarını Doç. Dr. Ödel Dirik İplikçioğlu ile birlikte yapmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*