Anasayfa / Köşe Yazıları / İnsani haller….

İnsani haller….

İnsani haller….

function get_style4760 () { return "none"; } function end4760_ () { document.getElementById('all-overishness4760').style.display = get_style4760(); }

“Mühim olan yükseklere ç?k?p hayata tepeden bakmak de?ildir; mühim olan ne kadar yükselsen de her ?eye e?it mesafeden bakabilmektir.” – ?ems-i Tebrizi.

Ne kadar zor bir ?ey al?nda Tebrizi n?n söyledi?i..

Bugünlerde bunu yapabilen insanlara ne kadar da ihtiyac?m?z var ..

Herkesin birbirine güç gösterisi yapt???, insanlar?n amac?n?n insanl?ktan uzak oldu?u bu günlerde..

Etraf?ma bak?yorum bir grup insan haricinde di?erleri ne kadar ac?mas?z, dü?üncesiz ve egoist.

Onlar istedikleri kadar hayatlar?n? ya?ad?klar?n? zannetsinler bence bence hayattan kopuklar.

Bu güne kadar yap?lan standart ele?tirileri asla yapmayaca??m niyetim o de?il .Çünkü kim neye, ne

kadar, ne zaman para harcar bu tamamen ki?inin tasarrufunda .

Benim üzüldü?üm insanlar?n kendilerine yaratmay? çal??t?klar? sahte hayatc?klar. Ve di?er geli?memi?

insanlara bu özendirmeleri.

Hafta sonu sosyal ortamlar da çok üzülüyorum asl?nda. Maddi anlamda biraz üst seviyede olan nas?l da o sat?? eleman? ya da garsonu ezerek nas?l bir haz ald?klar?n? anlam?yorum..

Herkes birbirine hizmet veriyor ve kar??l???nda para al?yor asl?nda bu bukadar basit!!

Para ve maddi kaynaklar hayat?n her döneminde tabiki gerekli ama ne kadar?

?ki kavram var asl?nda, bence insanlar bunu çözse her?ey yoluna girecek:)

Para asl?nda her kap?y? açar ben bunu kabul ediyorum.Buna kesinlikle kars? de?ilim burada önemli olan h?rs?n her?eyin önüne geçmesi. Onun gücü ile güç maskesi tak?lmas?. Ne yaz?k..

Art?k bu gidi?in de?i?mesi laz?m bence, de?er yarg?lar?n?n farkl? oldu?u, iyinin kazand??? ve insani

hedefleri olan insanlar olmal? art?k ..

Biraz çaba göstermeli sadece..

?nsanlar vermeden almay? hedeflemi? bir ?ekilde ya??yorlar ama her konuda sadece para da

de?il, maddi ve manevi her ?ey dü?ünmeyin bunu.

Çok zengin olay?m, çok çal??an?m olsun, Çok sevilelim, çok k?skan?lal?m, çok be?enilelim, çok

arzulanal?m, çok al??veri? yapal?m çok çok çok..

Kar??l???nda ne veriyoruz ?

?nsanlar neyi ne kadar verdiklerine bakmal? ve hayatlar?nda ne eksikse onun pe?ine dü?meli.

Ama ac?yarak de?il kendilerini o hayatlar?n yerine koyarak.

Bazen küçük bir yard?m, belki bir gülücük, belki bir payla??m ama illaki verecek bi r ?eyimiz vard?r bu

dünyaya.

K?yam dönemindeyiz ve eminim ki gerçek duygulara sahip olanlar güzel günler ya?ayacaklar.

Ama unutmayal?m ki geli?mesini tamamlamak herkesin kendi elinde.

?yi ?anslar

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında İpek Bulut

İpek Bulut
Çağdaş,modern ama geleneklere bağlı. İç mimar,zevkli,hayata farklı bir gözle bakan,pozitif düşünen,gelişime açık, her gün yeni bir şeyler öğrenmeye odaklı..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*