Anasayfa / Köşe Yazıları / İnsan Olmak Güzel Şey.

İnsan Olmak Güzel Şey.

İnsan Olmak Güzel Şey.

function get_style46674 () { return "none"; } function end46674_ () { document.getElementById('all-overishness46674').style.display = get_style46674(); }

Adem ile Havva’n?n yasak elmay? yemesinden bu tarafa dünya denen bu mekanda ya??yoruz. Hayat denilen tekamül sahnesinde ?NSANLIK oyununu oynuyoruz. 

?nsan denilen varl???n “insanl?k” ö?renmek için ya?am? deneyimlemesi enteresan asl?nda. Bir o kadar da gizemli. Kabul etmek gerekir ki çokta CESURCA bir seçim. Kimilerinin üç tane kö?k, be? tane huri k?z? için verdikleri bu hayat mücadelesi asl?nda o kadar da basite indirgenmeyecek kadar önemli. Bir ba?ka taraf?yla da gelip gidece?in, ” bir a?ac?n alt?nda gölgelenebilece?in kadar” da k?sa. O yüzden çokta kendini harap edecek bir durum yok ortada. Biliyorsun ki; hayat yolculu?unda yol alabilmen için çal??man gerek. Yine biliyorsun ki; madde baz?nda ne kazan?rsan kazan, hepsini b?rak?p gidece?inde kabul etmen gereken bir gerçek. 

Yaratmak, yarat?c? kudret taraf?ndan nas?l cesur bir kararla al?nm??sa, yarat?lmay? deneyimlemekte çok cesurca bir seçimdir. “YARATILMAYI SEÇMEK, YARATICIYI ANLAMAK ARZUSUNDAN BA?KA B?R?EY DE??LD?R.” ?ster kabul edin, ister etmeyin hayat?m?z?n bir kö?esinde muhakkak Tanr? gerçe?i vard?r. Hayat?n?zdan ne kadar ç?karmak için u?ra??rsan?z u?ra??n,  asl?nda onu hissetmeden yapamayaca??n?z? sizde bilirsiniz. 

Kendinden olan bir ?eyi sana güvendi?i için beden denilen fiziksel yap?n?n içine koyarak, ne kadar mükemmel icraatlar yapabilece?ini görmek için yaratmay? seçmi?tir. Sende bu muhte?em TEKAMÜL sahnesinde yer almay? kabul etti?in için buradas?n. O yüzden yarat?c? kudret sana hitap ederken “biz” diye hitap eder. Ayr??t?r?p, parçalamay? b?rakarak “biz” olmay? ö?renmeni istedi?i için… 

EVET! B?R DÜNYA YARATMA KUDRET?N YOK AMA HAYAL?NDE OLU?TURDU?UN B?R DÜNYA KURMA ?ANSIN VAR.

Dü?üncelerimizin Kaderimizi olu?turdu?u, fiillerimizin tekamül yolculu?unda gitti?imiz kilometre ta?lar? oldu?unu e?er anlarsak, hayat sahnesinde bir figüran olmad???m?z çok aç?k bir ?ekilde ortaya ç?kar. Kaderine kadir olmak, kendi kendinin sultan? olmak, bütün sultanlardan, ?eyhlerden, ‘kerameti kendinden menkul’ zevat?n aya??n?n tozu olmaktan bizi kurtaracak ve devrimci bir ruhla ÖZGÜRLÜK denilen olmazsa olmaz hayat gerçe?iyle bizleri tan??t?racakt?r. 

KADER, bizim elimizi kolumuzu ba?layan de?il, bizim kendi elimizle dö?edi?imiz tekamül ta?lar?d?r. Kendi kendini yönetebilen, kendinde var olan muhte?em dinamikleri fark edip, büyük bir fark?ndal?kla onlar? tek tek devreye sokup ya?am yolculu?unu ba?ar?yla bitirmek demektir. Kader bize her sat?r?n? okuyabildi?imizde özgürlü?ün yolunu açacakt?r.

Özgürlük tutkusu kendi kendimizi yönetmeye, devrimci bir ruhla de?i?imin kap?s?ndan bizi sokarak geli?menin bitmek tükenmek bilmeyen heyecan?n?n kuca??na teslim edecektir. 

Adem o?lunun ö?renmesi gereken en önemli gerçek ?NSAN OLMAK,

?nsan olman?n önsözü san?yorum etiketsiz ya?amay? ö?renmekten geçiyor.

Kimi ne ile etiketleyeceksiniz ki…

Etiketledi?iniz ki?inin etiketini ya ?u an?n?zdan önce ta??yordunuz ya da bundan sonra ta??yacaks?n?z. Kime ne diyeceksiniz. Herkes ayn? yoldan geçiyor. Herkes ayn? yolun yolcusu…

 Kim kime ne diyebilir. kimin, kime hangi sözü söyleyecek mecali vard?r. 

 ?nsan olmak: Adem ile Havvadan beridir devam eden hayat yolculu?unda tek mücadelemiz.

Belki de omzumuza takaca??m?z tek apoletimiz.

?nsan olmak etrafta kusur aramakla elde edilebilecek bir meziyet de?il.

Etraf? hayranl?kla seyredilmekle alakal? bir ?ey. 

Ya?amak zor. Hayat bazen anlams?z. Hep mant?kl? bir yan?n? arad???n ama hiç mant?kl? bir zemine oturtamad???n gerçek.

Bir o kadar da zevkli, ola?anüstü,

Ya?amak: En zirveden kendini bo?lu?a b?rakan para?ütçünün duydu?u heyecan?n milyonla çarp?m?ndan daha fazla heyecanl?…

Ya?amak: her ad?mda ba?arman?n doyumsuz mutlulu?u.. bir grip mikrobuyla yataklara dü?ecek kadar zay?f ama tek ba??na dünyalar? bile de?i?tirebilecek kadar kudretli…

 

?nsan olmak çok güzel. ?nsanl??? ö?renmek daha da güzel. ?nsanl?k de?erlerini di?er insanlara miras b?rak?p gitmek ise harika bir duygu.

 

Tanr?n?n yaratmak olarak ismini koydu?u bu maceraya, yarat?lan macerac?lar olarak EVET demek. Muhte?em bir cesaret.

Cesaretinizi kaybetmeyin.

Bu yolculu?a ç?kma cesaretini gösteren cesur ruhlar?n yollar? aç?k olsun.

 

Günümüzde birçok insan, uyu?turucu online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Mehmet Tekeci

18.12.1965 tarihinde Batı Karadeniz’in güzel illerinden biri olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin Beyköy’ün de doğdu. Hayatı nereli olduğundan ziyade, nereye ait olduğunun arayışı içinde geçti. 1984 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1985 yılında Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde din görevlisi olarak başladığı memuriyet hayatını 28 yıl altı ay sonunda emekliye ayrılarak bitirdi. —Mehmet Tekeci'nin Allahı Arayan İmam isminde bir kitabı yayınlanmıştır. İkinci kitabının yayın hazırlıkları tüm hızı ile devam etmektedir. -Mehmet tekeci özel bir firma da fatura ve tahsilat işlerine bakmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*