Anasayfa / Köşe Yazıları / İmdat! Polis

İmdat! Polis

İmdat! Polis

function get_style7154 () { return "none"; } function end7154_ () { document.getElementById('all-overishness7154').style.display = get_style7154(); } Polis te?kilat? y?llard?r halkla güzel ili?kiler kurmaya çal??t???n? söyler durur. Bu yaz?y? yazma ihtiyac? dün kar??la?t???m bir olaydan dolay? has?l oldu.

Dün yine Kad?köy’de eylem vard?. Yine polis, eylemciler aras?nda kar??l?kl? ?iddet gösterisi… Bunda ne var diye dü?ünenleriniz olabilir. Ola?an bir durum. Bende ofisin cam?ndan güzel güzel gaz?m? koklayarak olan biteni izledin ve eve gitmek için yola ç?kt?m. Az ileride komiser oldu?unu tahmin etti?im arkas?nda 20 kadar üzerlerinde “Özel Kuvvet” yazan, ellerinde gaz tüfekli polis ile duruyor. Kar??lar?nda ise bir tane esnaf. Tart???yorlar. Diyalo?un tümünü burada yazmam uygun olmaz. Zira mazallah bip yeme ihtimalimiz var. Ancak konu?man?n bir özetini yapmam gerekir ki sorunun temeli bu konu?mada gizli…

Esnaf polise “Neden gaz at?yorsunuz?, kimse yok ki. Sizin yüzünüzden dükkan kapatmak zorunda m?y?z?” diye sorarken polis küfür ederek “Gel buraya. B??P o?lu gel” diyerek cevap veriyor. Uzunca süre küfür ettikten sonra da sonuna eklemeden geçmiyor “Aran?zda bar?nd?rmay?n o zaman.”

Bu konu?mada anla??laca?? üzere polis vatanda?a küfür ediyor. Bizim vergimizle maa? al?yorlar kli?esine girmeyece?im. Sonuçta o da vergi veriyor falan falan…

Polis te?kilat? olaylardan ders ç?karmas? gereken, sorun üreten de?il sorun çözen bir pozisyonda olmas? gerekirken hiçte bu yolda ilerlemiyor. Toplumsal olaylara müdahale eden bir ekibin ba??nda görevlendirdi?i personel ortam? geren ?ekilde davran?yor. Ne kadar her iyinin içinde kötü de olur diye aç?klasa da Emniyet Te?kilat?n?n bir mensubu olarak O ki?i bütün te?kilat? temsil eder. Hele elinde telsiz sivil giyimi ile 20 tane üniformal? polisin önünde durdu?unuzda zaten tüm kurumu temsil etmi? oluyorsunuz. Zira elinde telsiz cebinde kimlik arkadan da koca bir te?kilat olunca rahat oluyor insan.

Burada iki temel hata var asl?nda. Birincisi küfür etmesi. Kendisinde nas?l böyle bir hak görüyor bilmiyorum ama san?r?m karakol, emniyet müdürlüklerinde kameralar koyuldu?undan beri stres atamayan polislerimiz toplumsal olaylarda vatanda?a küfür ederek de?arj olma etkinli?i gerçekle?tiriyor. Kendisini o an oran?n patronu ilan ediyor ve hiçbir ?eyi dü?ünmeden vatanda?a, yani korumakla, güvenli?ini ve huzurunu korumakla yükümlü oldu?u ki?iye küfür ederek “Gel buraya.” diye emir vermeye hakl? buluyor kendisini. Kendini ifade edebilme yetene?inin varl???ndan bu yolla ?üphe ediyorum. Zaten en sinir oldu?u durumda bu olsa gerek. Vatanda??n bir suçu yok ve onu sorguluyor. Hem de UYGARCA! Polis memuru ise buna tahammül edemiyor. Çünkü karizmas?n? y?k?yor. Karizmas?n? sa?lamla?t?rmak için ellerini cebine sokarak tekrar tekrar küfür ediyor.

?kinci hata ise “Aran?zda bar?nd?rmay?n o zaman.” cümlesinde gizli. Aç?kça vatanda?? suça te?vik ediyor. Yani mealen diyor ki “Benim gelip gaz atmam? istemiyorsan?z bunlar? siz bir güzel benzetiverin.”. Dolay?s? ile vatanda?? bir birine dü?ürmek istiyor.

Meselenin özüne gelirsek, polis te?kilat? bu ve bunun gibi sorumsuz, ne yapt???n?n fark?nda olmayan personeli yüzünden hali haz?rda vatanda? ile olan uçurumu daha da art?yor. Bu zihniyet ve anlay?? ile de de?i?iklik olaca?a benzemiyor. Bu ve bunun gibi memurlar hakk?nda herhangi bir takip olmuyor olmas? da tüm te?kilat? zan alt?nda b?rakmakta.

Bu arada tüm interneti kar?? kar?? kontrol eden devlete bir sözüm var! Bunu da ?ikayet olarak kabul edip soru?turma aç?versinler. Emniyet Genel Müdürlü?ü’de “BUNLARI ARASINDA BARINDIRMASIN OZAMAN.”

Bugün birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgiler ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Serkan Bilgin

Serkan Bilgin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*