Anasayfa / Hukuk / İcra Takiplerinde Borca İtiraz Usulü

İcra Takiplerinde Borca İtiraz Usulü

İcra Takiplerinde Borca İtiraz Usulü

function get_style5366 () { return "none"; } function end5366_ () { document.getElementById('all-overishness5366').style.display = get_style5366(); }

?CRA TAK?PLER?NDE BORCA ?T?RAZ USULÜ

?cra takiplerinde borca yap?lacak itirazlar icra takibinin niteli?ine göre de?i?iklik gösterecektir. Uygulamada en çok ba?vurulan icra takip yollar? üzerinden icra takibinde borca nas?l itiraz edebilece?inizi anlataca??z.

?LAMSIZ ?CRA TAK?PLER?NDE BORCA ?T?RAZ

?lams?z icra takiplerinde borca itiraz ?cra Müdürlü?üne yap?lacakt?r. ?tiraz için tebligat?n al?nmas?ndan itibaren 7 günlük süre vard?r. Bu süre hak dü?ürücü bir süredir. Bu süre içerisinde itiraz edemez iseniz itiraz hakk?n?z? kaybedersiniz. O yüzden icra hukukunda sürelere riayet etmek hak kayb?na u?ramama ad?na çok önemlidir.

?tiraz?n içeri?inde aç?kça neye itiraz etti?iniz yaz?lmak zorundad?r. ?lams?z icra takiplerinde borca, i?lemi? faize, faiz oran?na, yetkiye, borcun di?er fer’ilerine itiraz etme imkân? mevcuttur. Borcun tamam?na itiraz edeceksiniz bunu aç?kça ifade etmeniz gerekmektedir.  Borcun bir k?sm?na itiraz ediyorsan?z bu k?s?m belirtilmeli ve kabul etti?iniz borç miktar? da aç?kça yaz?lmal?d?r. Örnek vermek gerekirse 3.500,00 TL üzerinden aç?lm?? bir ilams?z icra takibinde borcun 1.000,00 TL’sini ödemi? iseniz borcun faizine, fer’ilerine, faiz oran?na da itiraz?n? bildirerek toplum 2.500,00 TL borcunuz oldu?unu bildirmelisiniz. Bu durumda alacakl? taraf size sadece itiraz etmedi?iniz k?s?m üzerinden haciz i?lemi yapabilir. ?tiraz?n etti?iniz k?s?m için ise takip duracakt?r.

?lams?z takiplerde borca itiraz takibi durdurmaktad?r. Alacakl? taraf icra mahkemesine veya genel mahkemelere (Sulh Hukuk, Asliye Hukuk, Asliye Ticaret gibi)  dava aç?p itiraz?n? haks?z yapt???n?z? ispatlamadan icra i?lemlerine devam edemeyecektir. ?tiraz?n?z mahkeme taraf?ndan haks?z görülür ise kar?? taraf?n talebi olmas? halinde mahkeme %20 ?cra ?nkâr Tazminat?na sizi mahkûm edebilecektir. Bu sebeple bu yolu gerçekten borçlu olmad???n?z durumlarda kullanman?z lehinize olacakt?r.

?LAMLI ?CRA TAK?PLER?NDE BORCA ?T?RAZ 

?laml? icra takiplerinde borca itiraz usulü ve sonuçlar? farkl?d?r. ?lam bir mahkeme karar? oldu?u için borca yap?lacak itiraz dava ?eklinde icra mahkemesine yap?lmak zorundad?r. Bu takip türünde itiraz süresi 5 gündür.

Burada itiraz edilebilecek konular oldukça k?s?tl?d?r. ?lamda gösterilen bedeller hatal? olarak hesaplanm??sa, faiz ilamda belirtilenden fazla hesaplanm??sa, vekâlet ücreti ve yarg?lama masraflar? yüksek yaz?lm??sa ve buna benzer durumlarda itiraz edilebilir. Baz? ilam türleri için ilama konu davan?n kesinle?mesi de gerekmektedir. Bu tür kesinle?me gereken ilamlarda kesinle?meden takibe konulmas? durumunda da bu yola ba?vurabilirsiniz. ?laml? takiplerde itiraz takibi direk durdurmaz. Takibin durmas? için ayr?ca mahkemeden tedbir karar? alman?z gerekmektedir.

ÇEK ve SENET TAK?PLER?NDE BORCA ?T?RAZ 

Çek ve Senet takipleri icra hukukunda kambiyo takipleri olarak geçmektedir. Çek ve Senet ilams?z takiplere nazaran alacakl?ya daha fazla koruma sa?layan bir takip türüdür. Kambiyo takiplerinden dolay? borçluya 10 örnek ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emrinin tebli?inden itibaren itiraz süresi 5 gündür. ?tiraz ilaml? takiplerde oldu?u gibi icra mahkemesine yap?lmaktad?r. Borca itiraz sebepleri borcun ödenmesi, sözle?meye dayal? bir teminat senedinin takibe konmas?, senedin 3 y?ll?k, çekin 6 ayl?k zamana??m? süresinden sonra takibe konulmu? olmas?, faiz oran?n?n yüksek olmas?, imzan?n sahte olmas? v.b nedenlerdir.

Kambiyo takiplerinde yap?lacak itirazlar icra dairesi de?il ?cra Mahkemesine dava ?eklinde yap?lmal?d?r. Aksi takdirde itiraz?n hiçbir hükmü yoktur. ?tiraz?n sonucunda takip devam edece?i için zarara u?ramamak ad?na mahkemeden icra takibinin durdurulmas? için tedbir talep etmek borçlu lehine bir harekettir. Bu itiraz türünde icra takibi tedbiren durdurulmu? ve dava sonunda borçlu haks?z ç?km?? ise mahkeme talep halinde borçlu aleyhine %20 ?cra ?nkar Tazminat?na hükmedebilir. E?er borçlu hakl? ç?km?? ise ve talebi varsa %20 ?cra ?nkar tazminat? alacakl? aleyhine verilebilir.

K?RA SEBEB?YLE ?CRA TAK?PLER?NDE BORCA ?T?RAZ 

Kira sebebiyle icra takiplerinde 13 örnek ödeme emri gönderilir. Burada tebligat?n al?nmas?ndan itibaren 7 günlük itiraz süresi vard?r. Borçlu bu süre içerisinde icra müdürlü?üne verece?i bir dilekçe ile borca itiraz edebilir. Kira sebebiyle icra takibinde itiraz usulü ilams?z takiplerdeki gibidir. Yaln?z burada dikkat edilmesi gereken husus e?er ayl?k kira bedeline bir itiraz var ise bunun aç?kça bildirilmesidir. E?er ayl?k kira bedeline aç?kça bir itiraz yoksa borçlu bu bedeli kabul etmi? say?lacakt?r.

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Arif Baltacı

Av. Arif Baltacı
Avukat Arif Baltacı Aslen Trabzon Çaykara’lıdır. Marmara Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun olup avukatlık hayatına başlamıştır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştır. 2 adet şiir kitabı çıkarmıştır. Birçok deneme ve makalesi dergilerde yayınlanan yazar Hakemli Hukuk ve Yaşam Dergisinin yayın kurulundadır. Genç baro sitesinde yazarlık yapmakta olan Arif Baltacı hukuk alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

7 yorum

 1. Ercüment MEŞE

  Aydınlatıcı bilgiler verdiginiz için teskkur ederim

 2. Merhaba Babamın SGK borcu vardı ve torba yasası sonrasında taksitlendirme yapıldı ve sonrasında kredi çekerek tamamını ödedik.Sonrasında babama avukat ve masraflar için borç olduğu bilgisi iletilmiş ancak babam bize bilgi vermedi.Son 3 yıldır kendisi kanser hastası olduğu için ağır ilaç tedavisindeydi ve 9 ay önce de vefat etti.Şimdi avukat tarafından yaklaşık 6 ya da 7 milyar için evimize haciz konulduğu bilgisi verildi .Ancak babam vefat ettikten sonra biz reddi miras davası açtık ve dava lehimize sonuçlandı.Şimdi reddi miras sonrası evimize haciz koyulması yasal mıdır?Dava açmamız gerektiği söylendi dilekçe örneği nasıl olmalıdır.Avukat masrafları için çok fazla olacağı için avukat tutmadan şahsen başvuru yapmamızda sakınca var mıdır?
  teşekkürle

 3. merhaba ,
  benim asya banka borcum var banka özel bir şirkete sattmış borcu beni aradılar gelin 1500 tl ödeyin borcu kapatın dediler o ara param yoktu ödeyemedim o ara anadolu yakası icra dairseninde icra dosyası açmış lar ama bana hiç bir teblikat gelmediği icin bilgim olmadı 1 yıl sonra beni yine aradılar gelin 1500 tl ye borcunuzu ödeyin kapatalım dediler bende kabul ettim sizi arayacağız dediler bir hafta sonra aradılar 3600 tl ödeme yapmam gerektiğini söylediler ve icra dosyasını yenilemişler tabi bana yine teblikat gelmedi ve şimdi maaş haczi yapacaklar ben buna nasıl itiraz ederim
  özel bir şirkette engelli kadrosunda çalışıyorum
  bu konu hakkında yardımınızı rica ederim
  teşekkürler

  • Kolay gelsin, rent a cardan araba kiralarım. Ancak arabayı teslim ettiğimde bir kaç yerinde boya olduğunu ve bunun tutarının 1050 tl olduğunu belirtti. Bende kabul edip ücretini en kısa sürede getireceğimi belirttim. Ancak bu şahıs daha önce katakulliye getirip imzalatmış olduğu senede 8000 tl borç tutarı yazıp mahkemeye vermiş. Buna nasıl itiraz edebilirim? Ve ya edebilir miyim? 1050 tl lik borca 9453 tl lik bir ceza ödeyemem.

 4. Selam. Benim. Gecen sene. Bana. Ve abime. Hakaret ederek. Senet imzalattirdilar. Senede itiraz. Suremde. Gecdi. Senet uzerinde. Tc kmlik nomu. Yanlis. Yazlim imzayida karalama seklinde attim. Karsi taraf senet i icraya vermis. Itiraz suremde gecti. Ne yapa bilirim

 5. Merhaba
  Şirket vekaletiyle senet imzaladim. Kaşe vurdurmadilar. Sonra vekaletim senet için yetkin olmadığı gerekçesiyle asıl yetkiliden imza kaşe aldılar. Şimdi rızam olmadan aval veren yani bir nevi kefil oldum icra geldi ne yapmaliyim

 6. Merhaba İyi Günler Şimdi Bize Muhasebe den dolayı mütesesil borç geldi bu borcun sahipleriyle hiç bir alakamız yok gelen meblag 13 milyon tl yi geçkin biz bu borçlara itiraz talebinde bulunduk ve açtığımız davayı kazandık ama daha önce ocak 2017 de gene buna benzer bi teliğ gelmiş ve almış bulunmaktayım dava aynı dava kişilerde aynı lakin bu borç kesinleşmiş gözüktüğünden üzerimdeki hacizleri kaldıramıyorum bu borçların kanuni süresinde itiraz edemedik sorumsuzluğumuzdan dolayı şimdi herhangi bi itiraz hakkımız olabilirmi ve nasıl itiraz ederim yardım ederseniz çok mutlu olurum çok kötü durumdayım CEVAP VERİRSENİZ ÇOK MUTTLU OLURUM

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*