Anasayfa / Köşe Yazıları / İçim Kurudu

İçim Kurudu

İçim Kurudu

function get_style3497 () { return "none"; } function end3497_ () { document.getElementById('all-overishness3497').style.display = get_style3497(); }

Haberleri izledikçe, yap?lan adaletsizlikleri gördükçe, haks?zl?klara sinirlendikçe ve elimizden bir ?ey gelmedikçe ba??r?p durduk “unutursak içimiz kurusun” diye…  Tarihler birbiri ard?na s?raland?, günler y?llar? kovalad?, i?ten güçten can?m?z ç?kt? ve unuttuk. Çünkü ne zaman gündeme baksak, haberleri okusak içimizi kurutacak ba?ka olaylarla yüz yüze kald?k. Unutmamak için direnecek beyin, düzeltmek için sava?acak gücümüz kalmad?. Kar??m?zda Berlin duvar? gibi fiziki bir duvar olsa baltalar? al?p y?kacakt?k beki, o da olmad?. Ve geçti?imiz günlerde benim içim kurudu… Evet kurudu.

Bir baba üç ya??ndaki o?lunu kurtaramad?. Ac?l? bir baba cennete gitti?ine inand???m?z melek o?lunu s?rt?nda ta??d?. Kim bilir ba?ka neleri ta??mak zorunda kald??? çuvalla… Geriye sayfa sayfa haber, sayfa sayfa cümle ama en çok da içimizi kurutan bir foto?raf kald?.

Ço?unuz izledikten ya da okuduktan sonra gündelik tela?lar?n?za gri döndünüz. Faturayd?, yemekti, bula??kt?, rapordu, patrondu kendi dertlerinize dald?n?z.

Ço?umuz ba??m?z? yast??a koydu?umuzda hiç ölmeyecekmi?iz gibi dald?k uykuya, özledi?imiz kaçama??n ya da sevgilimizin hayalini kurduk, bu sene nereye tatile gitsek diye planlar yapt?k kafam?zdan, uyku bast?rmadan.

Ertesi gün oldu ve unuttuk hepimiz, karlar ortas?nda bir adam?n s?rt?nda ta??d??? mele?i. Unuttuk hayat?m?z?n pamuk ipli?ine ba?l? oldu?unu ve bu co?rafyada sabah uyan?p sinirlerini bozan bir i?e gidebilmenin bile bir mucize oldu?unu.

Fatih tapeleri ile maç yorumlar? aras?nda kayboldu gitti küçük Muharrem. Kimse duymad? annesinin sessiz ç??l?klar?n? ya da hiç birimiz hissetmedik o baban?n s?rt?nda hissetti?i yang?n?…

Hayat zor, ekmek aslan?n a?z?nda; tamam. Kayg?lanacak çok ?eyimiz, atmam?z gereken çok ad?m, halletmemiz gereken çok i? var; ona da tamam.

Ama insan de?iliz hiçbirimiz.

?nsan olsayd?k, küçücük çocuklar?m?z?n kaybolup gitmesine izin vermezdik. ?nsan olsayd?k, k?rm?z? fular takt? diye yarg?lanmazd? gençlerimiz. Bir anne o?lunun ac?s?yla yummazd? gözlerini hayata. 14 ya??nda k?zlar?m?z asmazd? kendini ya da can vermezdi namus sevdal?s? akrabalar?n?n elinde. Kad?na ?iddet oranlar? yükselmezdi bu kadar, sokak ortas?nda çocuklar?n?n gözleri önünde e?lerini öldüremezdi adamlar. Helikopterler dü?mez, kur?unlar uçmaz, bombalar patlamaz, çocuklar baklava çalmak zorunda kalmazd?. ?nsan olsayd?k, biriktirip en güçlü, en zengin, en güzel, en yak???kl?, en entel olaca??z diye yaka y?ka ya?amazd?k. ?nsan olsayd?k; insanca ölürdük hepimiz.

Oysa ?imdi hepimizin faili belli; dudaklar? mühürlü.

Sustu?umuz, görmezden geldi?imiz, ba??m?za bir ?ey gelir korkusuyla kafam?z? çevirdi?imiz, direne direne delirdi?imiz için insan de?iliz.

Ba??ma ne gelirse gelsin umurumda de?il.

?nsan de?iliz, onurlu insanlar hiç de?iliz.

Bir baba üç ya??ndaki o?lunun cans?z bedenini ta??d? s?rt?nda oysa hala bu hafta sonu ne yapaca??m?z bizim derdimiz!

Unutursan?z içiniz kurur mu bilmem ama benim içim çorak çöllere döndü.

?nsan olsayd?k, insanca ya?ard?k. Ve belli olurdu mezar yerimiz…

Günümüzde birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*