Anasayfa / Hukuk / Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi

Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi

Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi

function get_style39 () { return "none"; } function end39_ () { document.getElementById('all-overishness39').style.display = get_style39(); }

Son y?llarda epeyce tart???lan ve önümüzdeki dönemde de yeni anayasa aray??lar? ba?lam?nda daha yo?unluklu tart??malar?n konusu olaca?? ?imdiden belli olan “hükûmet sistemi”, zannedildi?inden çok daha uzun süredir ülkemizde siyasetin ve kamuoyunun gündeminde yer almaktad?r. Söz gelimi, Atatürk’ün “biz bize benziyoruz” sözünü bilmeyenimiz yoktur. Ancak bu sözün, cumhuriyetin ilan?ndan önceki hükûmet sistemi tart??malar? ba?lam?nda söylendi?ini belki pek az?m?z bilir.
Gerçekten de, Heyeti Vekilenin (Bakanlar Kurulu, Hükûmet) Salâhiyet ve Vazifesine Dair Encümeni Mahsusun Kanun Teklifi’nin TBMM’de görü?ülmesi s?ras?nda, bu kanun teklifinin hükûmete sa?lad??? yetkiler konusundaki ele?tirilere cevap vermek için kürsüye ç?kan ilk Ba?bakan Mustafa Kemal Atatürk ?öyle söylemi?ti: “…Fakat ihtimal ki rüfekay? kiram?m?zdan bâz?lariyle mazbata muharriri beyefendinin söylemek istedi?i ba?ka bir ?eydir. Yani : «Bu hükümet demokratik bir hükümet midir, sosyalist bir hükümet midir? Yani ?imdiye kadar okudu?umuz kitaplarda ismi zikredilen hükümetlerden hangisidir?» buyurdular. Efendiler, bizim hükümetimiz demokratik bir hükümet de?ildir, sosyalist bir hükümet de?ildir ve hakikaten kitaplarda mevcudolan hükümetlerin, mahiyeti ilmiyesi itibariyle, hiçbirine benzemiyen bir hükümettir. Fakat hâkimiyeti milliyeyi, iradei milliyeyi yegâne tecelli ettiren bir hükümettir, bu mahiyette bir hükümettir. ?lmî, içtimai noktas?ndan bizim hükümetimizi ifade etmek lâz?m gelirse; «Halk hükümeti» deriz (…) Fakat ne yapal?m ki, demokrasiye benzemiyormu?, sosyalizme benzemiyormu?, hiçbir ?eye benzemiyormu?. Efendiler, biz benzememekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz. Çünkü, biz bize benziyoruz, efendiler.”(Atatürk’ün 1 Aral?k 1921’de TBMM’de yapt??? konu?mas?ndan)
Di?er taraftan, Osmanl?-Türk anayasac?l?k hareketinin ilk ürünü olan 1876 Kânûn-i Esâsî’de 1909’da yap?lan anayasa de?i?ikliklerinin bir k?sm?n?n, Devlet Ba?kan? Padi?ah ile yasama organ? (Meclis-i Umûmî) aras?ndaki ili?kiler ve Bakanlar Kuruluyla (Heyet-i Vükelâ) ilgili olmas?, hükûmet sistemiyle ilgili tart??malar?n tarihini biraz daha geriye götürmektedir. O halde, ülkemiz aç?s?ndan hükûmet sistemi tart??malar?n?n, 100 y?ldan fazla bir süredir devam etti?i rahatl?kla söylenebilir. Ayr?ca hükûmet sisteminin de?i?tirilmesi konusunda en güçlü iradenin, ?u anda mevut oldu?u da her halde rahatl?kla gözlemleniyordur. “En güçlü irade”den söz ediyorum. Çünkü TBMM’de neredeyse tek ba??na anayasay? de?i?tirecek kadar bir ço?unlu?a sahip iktidar partisinin, ba?kanl?k hükûmeti sistemine geçi? konusundaki güçlü iste?ini hemen her f?rsatta dile getirmesine tan?k oluyoruz.
Hükûmet sistemi de?i?ikli?i, bir ülke aç?s?ndan oldukça önemli sonuçlara yol açabilecek nitelikte bir konudur. Hele ki, koalisyon hükûmetleri döneminde ülkemizde ya?anan iktisadi, siyasi ve sosyal istikrars?zl?klar hat?rland?kça, konunun önemi daha iyi anla??l?yor. Bu durumda, koalisyon hükûmetlerinin kurulmas?na izin veren parlamenter hükûmet sistemi ister istemez hedef tahtas?na oturtulmaktan kurtulam?yor. Koalisyon hükûmetlerini d??layan ve daha çok tek parti hükûmetlerine uygun ba?kanl?k hükûmeti sistemi ise ülkenin bütün sorunlar?na çare olacak kurtar?c? rolünde, parlamenter sistemden bo?alan tahttaki yerini al?veriyor.
Parlamenter sistemle olan uzun birlikteli?imizden midir bilinmez, siyasi ve sosyal muhalefetin bir k?sm? ba?kanl?k sistemine ?iddetle kar?? ç?k?p, sistemde aksakl?klar varsa bunun parlamenter sistemde yap?lacak k?smi de?i?ikliklerle giderilmesi taraftar? gibi görünüyor. Otoriter bir sisteme kay?? ele?tirileri ve demokrasi uygulamalar? konusundaki ?ikâyetler, konunun di?er yönlerini olu?turuyor. Biz gündelik siyasete pek fazla girmeden ve onun söylemlerini kullanmadan konuyu ele almaya çal??aca??z. Konunun önemi ve geni?li?i, anlat?lmak istenilenlerin sadece bu yaz?da ifade edilmesini imkâns?z k?lmas? kar??s?nda, belki konuya bir sonraki yaz? ile devam edilmesi isabetli olabilir.
Parlamenter sistemle olan gönül ba?lar? gere?i, onun devam?n? isteyenleri k?namak çok adil olmaz. Ne de olsa parlamenter sistemle olan tecrübemiz 100 y?l? a?k?n bir zaman öncesine dayan?yor. Gerçekten de, 1876 Kânûn-i Esâsî’de yap?lan 1909 anayasa de?i?iklikleriyle, hükûmet sistemimiz, günümüzde herkesin bildi?i parlamenter sisteme dönü?üvermi?ti. Arada 1921 Te?kilat-? Esasiye Kanunu döneminde “meclis hükûmeti sistemi”ne geçildiyse de, hem sistemin uygulamada parlamenter sistem gibi i?lemesi, hem de bu dönemin görece k?sa sürmesi, bu ayr?k durumun çok kayda de?er olmad???n? gösteriyor. Zaten 1924 Te?kilat-? Esasiye Kanunu döneminde meclis hükûmeti ile parlamenter sistemin birlikteli?ine dayal? karma bir sistem söz konusuydu. 1961 ve 1982 Anayasalar? yürütmeyi, parlamenter hükûmet sistemine uygun olarak düzenlemi? ve uygulamada da bu sistem i?lemi?tir. Ne var ki, ülkemizde uygulanan parlamenter sistem, klasik parlamenter sisteme göre kimi farkl?l?klar ta??d??? için (2007 y?l? Anayasa de?i?ikli?inden önce) “rasyonelle?tirilmi? parlamenter sistem” olarak adland?r?lm??t?. Yani Birle?ik Krall?k’da yüz y?llard?r uygulanan parlamenter sistemi kendimize uydurmu? ve ismini de hafif de?i?tirivermi?tik.
“Biz bize benziyoruz” sözünün tezahürü müdür? bilinmez. Ancak yürütme içindeki Devlet Ba?kan? Cumhurba?kan?n?n gerek görev ve yetkileri, gerekse de yürütmenin di?er kanad? olan bakanlar kurulu ile olan ili?kileri bak?mlar?ndan klasik parlamenter rejimden kimi farkl?klar?n oldu?u bir hükûmet sistemi ile günümüze kadar idare ettik. ?dare ettik diyorum. Çünkü toplumun genel yap?s?nda oldu?u gibi siyaset aktörlerindeki uzla?? ve ho?görü eksikli?i ve ço?unlukçu demokrasi anlay???, “tek partiye dayal? iktidar” iste?i ile birle?ince, farkl? bir hükûmet sistemi aray??lar? gündemden hemen hiç eksik olmad?. Özellikle koalisyon hükûmetlerinin ba?ar?l? olmad?klar? yönündeki toplumsal alg? (bu alg? hiç de sa?lam dayanaktan yoksun de?il) , bu aray??lar? destekledi.
Ku?kusuz “Türkiye için en uygun hükûmet sistemi hangisidir?” sorusunun cevab? oldukça çok yönlü ve kompleks bir “uslamlamay?” gerektiriyor. Bu yaz?n?n, an?lan soruya cevap olaca?? iddias? bulunmuyor. Okuyucu için bir perspektif sunarak, farkl? bir bak?? aç?s? yaratma daha makul bir hedef gibi görünüyor. ?tiraf etmek gerekir ki, her iki hükûmet sistemi taraflar?ndan gelebilecek ele?tiri oklar?ndan sak?nma iste?i, yazar için an?lan hedefi daha makul yap?yor (!)
Madem bu yaz?da okuyucu için, hükûmet sistemleriyle ilgili bir bak?? aç?s? yaratma, hedef olarak al?nd?. O halde, önce hükûmet sistemleri hakk?nda k?sa bir bilgilendirme yap?lmas?; sonra ba?kanl?k ve parlamenter hükûmet sistemleri konusunda de?erlendirmelerde bulunulmas? daha isabetli olacakt?r.
Hükûmet sistemleri yasama ve yürütme kuvvetleri aras?ndaki ili?kilerin niteli?ine göre ortaya ç?km??t?r. Dolay?s?yla büyük ba?l?k olarak öncelikle hükûmet sistemleri kuvvetlerin birli?ine ve ayr?l???na dayananlar diye ikiye ayr?labilir. Kuvvetlerden kastedilen yasama ve yürütme kuvvetleridir. Yarg? kuvveti ise zaten her hal ve ?artta di?erlerinden ayr? olmas? gerekti?inden, o, bir hükûmet sisteminin kuvvetler birli?ine ya da ayr?l???na göre biçimlenmesinde dikkate al?nmaz. Kuvvetlerin birli?ine dayanan sistem de, kuvvetlerin yasamada ve yürütmede birle?mesine göre ikiye ayr?labilir. Kuvvetler yasama organ?nda birle?mi?se, e? deyi?le yasama i?leviyle birlikte yürütme i?levini yasama organ? yerine getiriyorsa, meclis hükûmeti sisteminden bahsedilir. Türkiye tarihinde 1921 Te?kilat-? Esasiye Kanunu dönemindeki sistem, böyle bir sistemdi. Günümüzde pek fazla örne?i olmamakla birlikte, ?sviçre’de (resmi ad? “?sviçre Konfederasyonu”dur) uygulanan hükûmet sistemi meclis hükûmeti sistemi olarak kabul edilebilir. Ne var ki, bu sistem bizdeki örne?inden de anla??laca?? üzere genellikle ola?anüstü dönem ya da ?artlar?n bir araya gelmesiyle ortaya ç?km??t?r. Günümüzde bu sistemin savunuculu?una da pek rastlanmamaktad?r. Kuvvetlerin yürütmede birle?mesi diktatörlük rejimleri olarak nitelendirilmektedir. Bu son sistemler, otoriter ya da totaliter olabilirler ve ad?ndan da anla??labilece?i gibi demokrasiyle ba?da?t?r?lmamaktad?rlar.
Günümüzde demokratik rejimler, büyük ço?unlukla kuvvetler ayr?l???na göre biçimlenmi? hükûmet sistemlerinden birisini tercih etmektedirler. Ku?kusuz bu tercih, siyasi ve sosyal gelenekler ve ?artlar, tarihi tecrübeler ve pratik gerekliliklere göre yap?lmaktad?r. Kuvvetler aras?ndaki ili?kilerin niteli?ine göre de ba?kanl?k, yar? ba?kanl?k ve parlamenter hükûmet sistemlerinden söz edilebilir.
Ba?kanl?k sistemi, yasama ve yürütme kuvvetlerinin sert ayr?l???na dayanmaktad?r. Bu sistemde yürütme i?levi tek ba??na ba?kan taraf?ndan yerine getirilir. Yasama i?levi ise devletin ?ekline göre tek ya da çift meclisten olu?an bir yasama organ? taraf?ndan yerine getirilmektedir. Her iki organ, yani ba?kan ve yasama organ? seçmen toplulu?u taraf?ndan ayr? ayr? yap?lan seçimlerle belirli bir süre (4, 5, 6 y?l gibi) göreve getirilirler. Bu sistemde yasama ve yürütme kuvvetlerinin birbirlerinin varl???na son verebilmeleri mümkün de?ildir. Di?er deyi?le, yasama organ? ba?kan? görevden alamad??? gibi, ba?kan da fesih mekanizmas?n? kullanarak yasaman?n varl???na son verememektir.
Parlamenter sistem, yumu?ak kuvvetler ayr?l??? sistemi olarak tan?mlanabilirse de, bunu daha çok kuvvetlerin i?birli?i ?eklinde ifade etmek daha isabetlidir. Bu sistemde yürütme organ? genellikle iki kanatl?d?r. Birisi s?n?rl? sorumlu ve yetkili devlet ba?kan?; di?eri ise, ba?bakan ba?kanl???ndaki bakanlar kuruludur. Esas?nda bu sistemde yürütmenin etkin unsuru, bakanlar kurulunun ba?kanl???n? yapan ba?bakand?r. Bakanlar kurulu, yasaman?n içindeki ço?unluktan ç?kar ve siyasi sorumlulu?u da yasama organ?na kar??d?r. Bu demektir ki, hükûmetin görevine devam etmesi için yasama organ?n?n güvenine ihtiyac? vard?r. Bu güven ba?ta olmas? gerekti?i gibi görevin devam? süresince bulunmal?d?r. Ne zaman ki bu güven ortadan kaybolur, hükûmetin de varl??? son bulur. Parlamenter sistemde devlet ba?kan?, e?er cumhuriyetle yönetilen bir devlet söz konusu ise seçimle i?ba??na gelir. Monar?ik bir sistem söz konusu ise, o devletin çe?itli veraset kurallar?na göre i?ba??na gelir. Türkiye’de Cumhurba?kan?; Birle?ik Krall?k, ?sveç, Hollanda ve ?spanya da Kral ya da Kraliçe’nin durumu böyledir. Ne var ki her iki devlet rejiminde ortak noktalar, devlet ba?kanl???n?n görece yetkisiz, sorumsuz ve sembolik bir makam olmas?d?r. Yasama organ?n?n güvensizlik oyu ile hükûmeti dü?ürebilmesine kar??l?k, devlet ba?kan?n?n parlâmentoyu feshederek yeni seçimlere gidebilmesi yetkisi bulunmaktad?r.
Yar? ba?kanl?k sistemi ise hem ba?kanl?k sisteminden hem de parlamenter sistemden kimi unsurlar? kendisinde birle?tiren karma bir sistem görünümündedir. Bu sistemde do?rudan seçmen taraf?ndan seçilen bir cumhurba?kan? bulunmaktad?r. Dahas? yetkileri sembolik olmay?p oldukça geni?tir. Di?er taraftan sistemde siyasi olarak sorumlu bir bakanlar kurulunun ve ba?bakan?n varl??? onu klasik ba?kanl?k sisteminden ay?rarak parlamenter sisteme yakla?t?rmaktad?r.
Bu k?sa yaz?da kuvvetler ayr?l???na dayanan her üç hükûmet sisteminin belli ba?l? ay?r?c? unsurlar? hakk?nda bilgi verilmeye çal???ld?. Her üç sistemin de uygulamaya göre demokratik ya da anti demokratik olabilece?i hat?rlat?larak, “Türkiye için en uygun hükûmet sistemi hangisidir?” sorusu için bir bak?? aç?s? sa?lama hedefine yakla?mak için konuya ba?ka bir yaz? ile devam edilecektir.

YAZARIN D??ER YAZILARI

30- 1982 Anayasas?’na Göre Hükûmetin Kurulmas? Süreci ve Hükûmet Senaryolar?, http://webunya.com/1982-anayasasina-gore-hukumetin-kurulmasi-sureci-ve-hukumet-senaryolari

29- Süleyman Demirel’den Kalanlar, http://webunya.com/suleyman-demirelden-kalanlar

28- 7 Haziran 2015 Seçim Sonuçlar? Üzerine ve Hükûmet Senaryolar?, http://webunya.com/7-haziran-2015-secim-sonuclari-uzerine-ve-hukumet-senaryolari

27- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (3), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-3-hdp-baraji-gecer-mi

26- 27 May?s Darbesi (2), Darbenin ?lk Günleri ve Bas?n, http://webunya.com/27-mayis-darbesi-2-darbenin-ilk-gunleri-ve-basin

25- 27 May?s Darbesi (1), http://webunya.com/27-mayis-darbesi

24- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (2), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-2 

23- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (1), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine

22- Dan??tay’?n 12.11.2014 Tarihli Ba?örtüsüne ?li?kin Karar? Üzerine (2), http://webunya.com/danistayin-12-11-2014-tarihli-basortusune-iliskin-karari-uzerine-2

21- Dan??tay’?n 12.11.2014 Tarihli Ba?örtüsüne ?li?kin Karar? Üzerine (1), http://webunya.com/danistayin-12-11-2014-tarihli-basortusune-iliskin-karari-uzerine-1

20- Genel Oyla Belirlenen Cumhurba?kan?n?n Me?ruiyeti Sorunu (2), http://webunya.com/genel-oyla-belirlenen-cumhurbaskaninin-mesruiyeti-sorunu-2

19- 27 Nisan Darbesi Sonras? Geli?meler, http://webunya.com/27-nisan-darbesi-sonrasi-gelismeler

18- 27 Nisan Darbesi (2), http://webunya.com/27-nisan-darbesi-2

17- 27 Nisan Darbesi (1), http://webunya.com/27-nisan-darbesi-1

16- Cumhurba?kan?n?n Üniversite Rektörlerini Seçme ve Atama Yetkisi ve ?stanbul Üniversitesi Rektörlük Seçimleri Üzerine, http://webunya.com/rektorluk-secimleri-uzerine

15- Askeri Yüksek ?dare Mahkemesi’nin 26.02.2015 Tarihli Ba?örtüsü Karar? Üzerine, http://webunya.com/askeri-yuksek-idare-mahkemesinin-basortusu-karari-uzerine

14- 12 Mart Darbesi Sonras? ve Ara Rejim, http://webunya.com/12-mart-darbesi-sonrasi-ve-ara-rejim

13- 12 Mart Darbesi, http://webunya.com/12-mart-darbesi,

12- 28 ?ubat Darbesi, http://webunya.com/28-subat-darbesi

11- ?çimizdeki Yunanistanl?lar, http://webunya.com/icimizdeki-yunanistanlilar,

10- Cumhurba?kan?n?n Bakanlar Kuruluna Ba?kanl?k Etmesi Meselesi,

http://webunya.com/cumhurbaskaninin-bakanlar-kuruluna-baskanlik-etmesi-meselesi

9- Türkiye’de Demokrasiye Yap?lm?? Müdahaleler ve Savc? Sacit Kayasu’nun Ard?ndan,

http://webunya.com/turkiyede-demokrasiye-yapilmis-mudahaleler-ve-savci-sacit-kayasunun-ardindan

8- HSYK’n?n Denetimi ve Kuvvetler Ayr?l??? Meselesi (1),

http://webunya.com/hsyknin-denetimi-ve-kuvvetler-ayriligi-meselesi-1

7- Zorunlu Din Dersleri ve ?HAM Sorunu, http://webunya.com/zorunlu-din-dersleri-ve-iham-sorunu,

6- Genel Oyla Belirlenen Cumhurba?kan?n?n Me?ruiyeti Sorunu (1),

http://webunya.com/genel-oyla-belirlenen-cumhurbaskaninin-mesruiyeti-sorunu-1

5- Demokrasi Az?nl???n Haklar?n? Korur; ?steklerini De?il,

http://webunya.com/demokrasi-azinligin-haklarini-korur-isteklerini-degil

4- Hükûmet Sistemi Tart??malar? (3) ve ABD’deki Bütçe Krizi,

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-3-ve-abddeki-butce-krizi

3- “Müzakereci Demokrasi” ve “Gezi Meselesi”,

http://webunya.com/muzakereci-demokrasi-ve-gezi-meselesi

2- Hükûmet Sistemi Tart??malar? (2),

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-2

1- Hükûmet Sistemi Tart??malar? (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi,

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-ve-biz-bize-benziyoruz-meselesi

Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Yrd. Doç. Dr. Ferhat Uslu

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Uslu
1979 yılında Bursa-İnegöl’de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi’nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan; 2004 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nı; 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programı’nı tamamladı. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 18.08.2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU anılan üniversitede Hukuka Giriş, Anayasa Hukuku, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Anayasa Yargısı, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Siyasi Partiler Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve Genel Kamu Hukuku dersleri vermekte olup İngilizce bilmektedir.

19 yorum

 1. Avatar

  Araştırma görevlilerinin derse girmesi yasak değil mi dünyanın neresi orası ?

 2. Avatar

  Araştırma görevlilerinin fiili olarak derse girmediği üniversite mi var? Orası Türkiye’nin neresi?

 3. Avatar

  Fiili derse giren asistanlar heryerde başkasının dersine girdiğini belirtseydin.Ama tebrikler Hukuk F. öss de kazanma başarısını gösterememiş olmanıza rağmen Adalet Y. geçmişsiniz ..

 4. Avatar

  Gümüşhane Üniversitesi İİBF de Araştırma Görevlileri derse girmezler. Fakat dönem dönem öğretim üyesi gözetiminde ders anlatırlar. Oda dönemde 1 ders bilemedin 2 ders tir.

 5. Avatar

  Dürüstol Hocam sadece size şu konuda bilgi vereyim. Ferhat Bey benim dönem arkadaşımdır. Kendisi ÖSS sınavıyla üniversiteye girmiştir. Yani dikey geçişle gelmiş biri değildir. Ayrıca Ferhat Bey okulumuzu yüksek bir not ortalamasıyla bitirmiştir. Hukukçu kimliğini hiçbir zaman tartışmayacağım kalitede derslerinde ve hukuk hayatında başarılı biridir.

  İkincisi de üniversitelerde araştırma görevlilerinin girdiği dersler çok fazladır. Ben Marmara Hukuktan mezun olmama rağmen birçok dersimizde araştırma görevlileri ders vermiştir. Hatta bazı ders hocalarımızı bile yılda 3-4 kez gördüğümüz olmuştur. Anadoludaki çoğu üniversitede de buna benzer durumların olduğunu internetteki birçok forumda görebilirsiniz. Bu konuda YÖK’ün yayınladığı çeşitli yazılar olmasına rağmen buna ne kadar uyulduğu her zaman tartışılır. Araştırma görevlileri üzerinden birçok ders yürütülmekte ve bu derslerde hocaların adıyla lanse edilmektedir. memurlar net forumlarında bu konu üzerinde belki de yüzlerce yazı yayınlanmıştır.

 6. Avatar

  Ferhat Bey yazınız oldukça güzel olmuş. Teşekkürler. Bu arada yorumlara bende ek yapmak istiyorum. Bizde de çoğu zaman derslere araştırma görevlileri geliyor. Hatta bazen dersin hocasını görmediğimiz bile oluyor. Araştırma görevlilerinin derse girmesi yasaksa bizim üniversite ders işlenmez duruma gelir 🙂

 7. Avatar

  Tebriğiniz için teşekkür ederim, 28 şubat darbesinin faşist uygulamalarından dolayı lise birincisi olmama rağmen ÖSS ye girdiğim ilkyıl Hukuk fakültesi yerin İst. Ü. Edebiyat Fak. Tarih bölümün kazanmış ve 1 yıl okumak zorunda kalmıştım. “Napıcaksın? Benimde yapabileceğimin en iyisi bu ki, Napıcaksın…”

 8. Avatar

  ferhat hocam, hukuk fakültesi 1. sınıf ögrencisiyim ve gerçek bi hukukçu olabılmenın sırf hukuk fakültesi okumakla gelecegıne ınanmıyorum öğrenmenin biraz fazla çaba ve sorgulamakla mumkun olabıleceği kanaatındeyım(DÜRÜSTOL adlı kullanıcıya bu sözlerim). sizin yazınızı gayet düşündürücü ve öğretici buldum word belgesı yaptım cıkarttıracagım türk anayasa sınavı icin de yardımcı olacagı kanaatındeyım 🙂 emeğinize sağlık 🙂

 9. Avatar

  adam olamamışsın dürüst olmaktan bahsediyorsun önce erkek gibi ismini yaz klavye delikanlılığı yapma mert ol o kadar biliyorsan bi makale de sen yaz.

 10. Avatar

  bu arada kaleminize, bilginize sağlık hocam çok güzel olmuş.

 11. Avatar
  laikliklaylilik

  Anayasal devlet ile Anayasalı devlet arasında fark varsa hukuk fakültesinde okuyan ile hukukçu arasında fark vardır . Ferhat Kaya ”Hukukçu ” düşüncesini kazandırmaya çalışan bir hukukçudur .

 12. Avatar

  Faydalandığım bir yazı. Kitaplarda 60-70 sayfa anlatıp daha doğrusu anlatılmaya çalışılıp da anlatılamayan konuyu bu kadar kısa ve güzel bir şekilde biz ilettiğiniz için Teşekkürler hocam Emeğinize sağlık.

 13. Avatar

  hocam kaleminize kuvvet, cok faydalı bir yazı olmus sizin kalitenizi ve ilerlemenizi kıskananlar var sanırım emeginize saglık 🙂

 14. Avatar

  muhalefet deyince benim aklıma, karşı görüşteki insanların fikirlerini bilgi ekseninde temelleyerek karşı oldukları görüşün açıklarını ortaya koyması ve pozitif katkılar vermeyi benimseyerek kazan kazan anlayışıyla hareket edilmesi gelmektedir.
  Fakat ülkemizde bilinçli muhalefet adına hiçbir şey olmadığı gibi bilinçsizlikte de sınırlar zorlanmakta— Örneğin DÜRÜSTOL adlı bilnçsiz bireyin yaptığı muhalefet 😀

 15. Avatar

  Kaleminize sağlık hocam.

 16. Avatar

  Ferhat Bey; bakış açılarımız farklı olsa da olayda kullandığınız hukuki dil ve tespitler oldukça dikkat çekici. Tebrik ediyorum.

 17. Avatar
  Sedef Gürpınar

  Aslında sistemlerin hiç bir önemi yok. Önemli olan sistemi idare eden insanlar. Cumhuriyet Rejimi halk desteği aldığında bir grup yönetimine dönebiliyorsa diktatörlük halka saygı duyduğunda Cumhuriyet Rejimi gibi olabilir. Sanırım bizim yanıldığımız nokta sistem tartışmalarına girmekten işin “adalet” kısmını unutuyoruz. Adaleti sağlayamadığınız sürece hangi sistemde olursak olalım batmaya mahkumuz…

 18. Avatar
  Rüzgar Canyılmaz

  Aslında bu yazı şimdi gündem olmalıydı. olaylar oldukça güzel anlatılmış. Olaylara akademik yönden bakılması daha sağlıklı olacaktır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*