Holokost

Holokost

function get_style7973 () { return "none"; } function end7973_ () { document.getElementById('all-overishness7973').style.display = get_style7973(); }

Auschwitz1_1545294cGünayd?n Arkada?lar?ma,

Dün 1,1 Milyon insan?n katledildi?i HOLOKOST an?ld?.

Ben Austscwitz’e gitmedim, hayat?mda en çok gitmek istedi?im yerlerden birisi.

Ama Avusturya Linz’de Mauthausen toplama Kamp?n? P?nar ile birlikte ziyaret etmi?tik, hatta albüm ve yaz?m var, bir gün payla??r?m tekrar.

Hayat?mda foto?raf çekerken en çok üzüldü?üm yerlerden birisidir, o kampta gezerken, 4 y?l boyunca tahminen 200.000 ki?inin Mauthausen kamp?nda öldü?ü anlat?l?yor.

Hani o filmlerde gördü?ünüz Du?lar, insanlar? yakt?klar? f?r?nlar, ya?ad?klar? ko?u?lar…

Büyük ac? gerçekten… ve o ac?y? kamp?n kap?s?ndan içeri girdi?iniz andan itibaren ya??yorsunuz.

***

Say?n Cumhurba?kan?m?z en önemli mesajlar? hep yurt d???ndan dönerken gazetecilere veriyor. gerçi ” Gazeteciler ” derken, içlerinde yanda? olmayan gazetecilerin olmad??? bir gazeteciler grubu ya, olsun.

Foto?raflardan anlad???m?z manzara ?öyle…

Uçak kalkmaya haz?r, herkes yerinde, emniyet kemerleri ba?lanm?? vaziyette, herkeste bir heyecan, ellerde kalemler, not defterleri, ses kay?t cihazlar? haz?r.

Pilot tamam arkada?lar, art?k kemerleri çözebilirsiniz der demez, Cumhurba?kan? ceketi ç?kart?yor, haz?rlanm?? bir merkezin ortas?na oturuyor, etraf? hemen gazeteciler ile doluyor. Hepsinin gözü Cumhurba?kan?n?n üstünde.

Zaten kimsenin soru sormaya niyeti yok, onlar sadece Cumhurba?kan?n?n ne diyece?ini yazacaklar, onlar böyle gazeteci.

Sonra Cumhurba?kan?m?z ba?l?yor …

” Ba?kanl?k sistemi gelecek, Ahmet Bey seçimlerde çal??acak “..

Eller hemen bunu not ediyor, ama konu bitmiyor…

” ?ki ba?l?l?k olmaz, Türkiye’ye zaman kaybettiremeyiz. “

Eller not tutuyor da, kimse soram?yor, 12 senedir siz böyle yaparak hani Türkiye’yi Dünya Lideri yapm??t?n?z, hangi iki ba?l?l?k oldu da istedi?inizi yapamad?n?z mesela….

Cumhurba?kan? devam ediyor..

” Bütün geli?mi? ülkelere bak?n, Ba?kanl?k sistemi ile ne kadar geli?tikleri ortada, herhalde onlar da hata yapm?? olamazlar de?il mi”

Eller not tutmaya devam ediyor, gazeteciler mesela ?u soruyu  soram?yorlar.

” Mesela Cumhurba?kan?m, hangi geli?mi? ülkeler bunlar ? “

Sorsalar say?lacak, bugün Ba?kanl?k sistemini ABD d???nda uygulayan o GEL??M?? ÜLKELER ” Afganistan, Azerbaycan. Endonezya, Haiti, ?ran, Kolombiya, Kenya, Sri Lanka, Surinam, Türkmenistan, Tanzanya …” Ha bir de ABD var tabi …

Ama Geli?memi? olan ” ?ngiltere, Almanya, Hollanda, ?spanya, ?talya, Avustralya, Danimarka, Finlandiya …” gibi ülkeler hala normal bizim gibi yönetiliyorlar.

Yani Say?n Cumhurba?kan?m?z gözümüzün içine baka baka ” Ben BA?KAN olaca??m ” diyor ya ..

Ver kurtul karde?im ne istiyorsa, üzmeyelim Cumhurba?kan?m?z? ….

***

Say?n Cumhurba?kan? KOBAN? kurtuldu diye sevinenlere çok tepkili…

” Çiftetelli oynuyorlar ” diye de tepkisini belirtmi? zaten.

Bütün Dünya, biz de dahil herkes ???D diyor, o demiyor, o DEA? diyor…

K?z?yor, çünkü böyle bir olayda önce O orada olmal?yd?, bütün Dünyaya oradan mesaj verebilmeliydi, ama o gitmedi, HDP gitti.

Buna çok k?zd? ve ekledi…

” Kobani olunca dünya aya?a kalk?yor, 200 bin ki?i bizde, bugün ma?allah çiftetelli oynuyorlar, neymi?; DEA? oradan ç?km??, tamam da bombalad???nz? o yerleri kim onaracak? “

Yani hani ben öyle dü?ünmüyorum da, bu Paralelci Dünya bas?n?ndan birileri diyebilir ki…

Yani DEA? / ???D orada duruyordu, evler yerindeydi, sokaklar? falan vard?, tamam ba? falan kesiyorlard? ama en az?ndan duble yollar? vard?. ?imdi bombalad?n?z da ne oldu, ne olacak o yollar, de?er miydi bir DEA?’? oradan ç?karmaya ….

Bu Dünya böyle, derler ….

***

Bugün Say?n Cumhurba?kan?m?z ve Say?n Ba?bakan?m?z nerede konu?acaklar acaba, heyecanla bekliyorum.

Çünkü bugün ” Eyyyyyyyyyyyyy Birle?mi? Miller …… ” diye konu?maya ba?lama zaman?.

Birle?mi? Milletler her 4 y?lda bir ÜLKE için Evrensel Periyodik ?nceleme Merkezi ( EP?M ) ara?t?rmas? yap?yor.

Yani, daha aç?klay?c? olsun, BM ‘e üye ülkelerin temsilcileri bir ülkeyi ba?tan a?a?? inceleyip bir rapor sunuyorlar, buna da o ülkeyi de ça??r?p, yetkililerin gözü önünde bir toplant?da, her ülkenin delegesi ç?k?p anlat?yor.

Bu sene kim, incelenmi?, TÜRK?YE, bizden oraya yan?t vermeye giden kim, bildiniz Say?n Bülent ARINÇ.

BM üyeleri raporlar?nda hangi konulara de?inmi?ler ..

– Bas?n Özgürlü?ü

– Gösteri hakk?

– Yarg? ba??ms?zl???

– Orant?s?z güç

– Aile içi ?iddet

– Din özgürlü?ü

Haritada yerini bile bilmedi?im ” Sierrea Leone ” delegesi bile kendi ülkesine bakmadan bizi ele?tirmi?. Di?er ülkeler kim mi..

ABD, Belçika, ?sviçre, Bosna – Hersek, Kongo, Kanada, Avustralya, ?srail, Filistin, Suriye …. ve bir çok daha

Ama bu raporu o kadar zahmetle haz?rlayanlar?n unuttu?u bir ?ey olmu?.

Bülent ARINÇ.

Dinlemi?, dinlemi? ve demi? ki….

” Bunlara kat?lm?yorum, orant?s?z güç diyorsunuz ama bak?n Gezi eylemleri s?ras?nda öldürülen gencin katilini yakalad?k ve 10 y?l da hapis verdik. “

Budur i?te …

Eminim BM raporu haz?rlayanlar DUMUR olmu?lard?r ve tek tek gidip bu kadar demokratik bir ülkeye haz?rlad?klar? bu PARALEL rapor için özür dilemi?lerdir.

Heyyt be, bütün Dünya birle?se Say?n ARINÇ hepsinin hakk?ndan gelir..

***

Say?n Ar?nç demi?ken, hani ben de dün yazm??t?m, Çipras ?ncile el basmadan yemin etmi?ti ya…

Ç?k?p demi?ti ki Say?n Ar?nç ” Gördük kü Yunanistan LA?K de?ilmi?, biz de Laik san?yorduk onlar?.. “

Bunu benim gibi normal zekada olan birisi bile anlayamam??t?.

Yani ?ncile el basmayan, Ateistim diyen birisi bunu belirtince ve yemin etmeyince nas?l Laik olmuyordu? Bunu da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan Yard?mc?s? böyle söyleyince LA?KL???N ne demek oldu?unu bilmedi?ime kanaat getirmi?tim.

Ama bugün çok sevdi?im Gülse Birsel Hürriyet’te çok güzel bir yaz? kaleme alm??, ba?l???n? da

” Bülent Ar?nç ?unu mu demek istedi… ” koymu?, okuyun çok e?lenceli…:))

En az?ndan onun da anlamam?? olmamas? ho?uma gitti, ama anlayanlar  vard?r mutlaka :)))

***

Yine Gülse Birsel’in yaz?s?ndan okuyunca anlad?m ki Paralelciler hakikaten bu ülkeye çok zarar veriyor.

Vizyonda bir film var biliyorsunuz, ad? KARA MURAT.

Hatta an?msayanlar olacakt?r, GALA davetiyesi OSMANLICA bas?lm?? ve gönderilmi?ti hani.

Yap?mc?s? Murat Usta diye birisiymi?, tan?m?yorum kendisini, eminim o da beni tan?m?yordur.

Kara Murat filmini be?enmeyenler için tweetler atm??..

Filmini be?enmeyenler için demi? ki ” Sizi tek tek tespit ediyoruz, kimlere hizmet etti?inizi biliyoruz. Film baz? çevreleri rahats?z etti, sinek gibi ezileceksiniz. Kime hizmet ediyorsunuz, Çapulcu tak?m?… “

Demek ki yeni bir teknoloji var, filmi seyrederken sizin beyninizde geçen be?endim – be?enmedi mi alg?l?yor ve Murat Usta’ya gönderiyor.

Haluk ?lhan – be?enmedi … Not et, ezilecek…

Falan gibi mesajlar ile tek tek tespit ediyor. Sonra Kara Murat bu sinek ezme i?lemi için gönderiliyor falan herhalde..

***

Fark?ndas?n?zd?r herhalde, her nas?l oluyorsa..

Bir garip ölüm oldu mu, arka arkaya benzer ölümler geliyor bu s?ralarda.

Arabal? vapurda bir ölüm, arkas?ndan be? tane daha benzeri…

Bir yerde ç?? dü?üyor, arka arkaya bir sürü ç?? haberi, ölümler…

Bir yerde sel oluyor, arka arkaya selden hayat?n? kaybedenler…

Bu s?ralarda da her gün KAYAK ve KIZAK ölümleri okuyoruz, bunlar eskiden de oluyordu da haberimiz mi olmuyordu bilmiyorum ama cidden çok ?a??rt?c?.

Art?k her gün kayak, k??, k?zak kazalar?nda çocuklar?m?z?, insanlar?m?z? kaybetti?imizi okuyoruz.

Lütfen dikkat diyelim, ba?ka da bir ?ey yapam?yoruz zaten…

***

Bugünlük bu kadar, biraz uzun oldu, kusura bakmay?n…

Keyifli ve sa?l?kl? bir gün olsun …

Haluk ?lhan

Günümüzde multipl ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri how okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Haluk İlhan

Haluk İlhan
1959 Balıkesir doğumluyum, Akrep burcuyum, Galatasaray’lıyım, 25 yaşında bir oğlum var, Adı Hazar, Sabancı üniversitesinde Bilgisayar Mühendiliğinde Masterını tamamladı. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik fakültesi mezunuyum, 1980. Yani Elektrik Mühendisiyim, 2007 de emekli oldum ama hala çalışıyorum, şu an ASİS firmasının Yurt Dışı Satış Müdürlüğünü yapıyorum. 32 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*