Anasayfa / Köşe Yazıları / Hizmet Alınmaz, Verilir Takım Oyunu İle Başarı Gelir…

Hizmet Alınmaz, Verilir Takım Oyunu İle Başarı Gelir…

Hizmet Alınmaz, Verilir  Takım Oyunu İle Başarı Gelir…

“Etkili bir insan olmak ve insanlar üzerinde olumlu etki b?rakmak istiyorsan?z, onlar?n aras?na kar??mal? ve gerçekten hayatlar?na dahil olmal?s?n?z. “ John C. Maxwell

Geçti?imiz aylarda önemli bir toplant? için ?zmir’den Adana’ya seyahat etmek durumundayd?m. Sabah 06:45’te hareket edecek uça??m? hafta için yo?un çal??man?n verdi?i yorgunlu?u etkisi ile uyanamay?p kaç?rd?m. Fakat bir kere söz vermi?tim ve orada olmal?yd?m. Bu sorumluluk ve görev bilincinden hareketle sonraki uçu?larda yer arad?m. En erken buldu?um uçu? maalesef aktarmal? idi ve ancak ö?leden sonra orada olabilecektim. Toplant?y? biraz erteleyerek de olsa hedefime ula?m??t?m.

Ö?leden sonra Adana’ya indim ve söz verdi?im üzere bir grup genç arkada??mla 4 saatlik uzun ve verimli bir toplant?ya imza att?m. Toplant? ç?kt?lar?n?n somut eylem ad?mlar?na dayan?yor olmas? toplant?n?n ne kadar verimli oldu?unun bir göstergesiydi.

As?l de?inmek istedi?im konu ise toplant? sonras? ya?ad?klar?m.

Uça??n kalkmas?na k?sa bir süre kalm?? olmas?na ra?men Adana’n?n o me?hur kebab?ndan yemeden ayr?lmak olmazd?. Sabah ki uça?? kaç?rman?n stresi ve günün yorgunlu?u ile gerilen bedenimi ve midemi, zafer kazanm?? bir komutan edas? ile ödüllendirmenin zaman? gelmi?ti.

Toplant?ya kat?ld???m ekibin organize etti?i mekana ayak bast?k. ?ef garson ve beraberinde masam?z için görevlendirdi?i babayi?it hemen sipari?lerimizi almak için masaya yana?t?. Zaman?m?z?n azl??? konusunda uyar?y? yapt?ktan sonra beklemeye ba?lad?k. Gitmeden önce telefonla arayarak bilgi verdi?imiz için masam?z ve servisler haz?rd?. Her ?ey mükemmel görünüyordu. Beklerken dikkatimi çekti. Mekan yakla??k 50 – 60 masadan olu?uyordu. Tam yemek saati ve neredeyse her masada birkaç ki?i vard?. Bizim masa mevcudu 12 ki?iden olu?uyordu.

Kovandaki ar?lar misali, mekan?n içerisinde basmad?k alan b?rakmayan servis elemanlar?, ?ef garsonun bir maestro edas?yla ekibi yönetmesiyle kusursuz bir hizmet sundular. Tam bir tak?m çal??mas?, herkes görevinin son derece bilincinde ve ?ef garson hem yönetiyor hem de destekliyor. Uzun zamand?r bu kadar istekli ve her biri bu kadar birbirine inanan son derece motive bir tak?m görmedim diyebilirim. Belki yapt?klar? i? o kadar karma??k olmayabilir ama onlar yapt?klar? i?i dünyan?n en önemli i?iymi?göreviymi? bilinci ile – ki bence de öyle – hareket ediyorlard?. Küçümsemek, surat asmak ya da bana benim i?im de?il diyerek bo? vermek yerine, bulunduklar? yeri ve yapt?klar? i?i mükemmele ula?t?rmay? hedeflemi?lerdi besbelli.

Lezzeti yerinde kebaplar?m?z so?utulmadan kalabal?k masaya ayn? anda servis edildi. Zaman?m?z?n k?s?tl? oldu?u bilgisi yerine ula?m??t?. Hepimiz keyifliydik ve midemize ettirdi?imiz bayram?n tad?n? ç?kar?yorduk. Derken ?ef garson yan?m?za geldi. “Efendim yemeklerinizi bitirdi?inizi görüyorum. Arzu ederseniz sizi arkadaki tatl? masas?na alal?m.” Dedi.

Ba??m? çevirdi?im anda 12 ki?ilik servis aç?lm?? ve tatl? servisi da??t?lm?? masay? gördüm. Hizmette s?n?r yoktur kelimesinin kar??l??? bu olsa gerek. Tatl? masas? kavram?na hepimiz çok güldük ama servisin bu kadar h?zl? ve bu kadar organize olmas? da bizi bir o kadar keyiflendirmi?ti. K?sacas? her ?ey mükemmeldi.

?ikayet etmeden, burun k?v?rmadan, ?evkle ve heyecanla yap?lm?? bir i? ve onun ard?ndaki mutluluk tablosu. Ayr?l?rken ?ef garson taraf?ndan kap?ya kadar u?urland?k ve fazla kalmadan nezaketle yan?m?zdan ayr?ld?. Neden mi ? Servis aksamamal?yd?.

Dan??manlara, e?itimcilere ve di?er destek ald?klar? kurumlara ciddi rakamlar ödeyen büyük kurumsal yap?larda göremedi?imiz tak?m çal??mas?n?n ve mükemmel liderli?in bu örne?i, kendi çap?nda böyle bir mekanda görüyor olmak enteresand?. Umar?m k?sa zamanda büyük plazalar?n yüksek katlar?ndaki, güzel manzaral? ofisleri olan, dolgun maa?l? yöneticilerimiz de, as?l mevzunun bu oldu?unu, toplant?lar ve me?guliyetlerin arkas?na saklanmaktan vazgeçerek, kafalar?n? ç?kar?p tak?mlar?n?n hayatlar?na dahil olmalar? gerekti?ini anlarlar.

X ku?a??n?, Y ku?a??n? ve hatta gelen Z ku?a??n? anlaman?n, onlarla uyum içinde çal??man?n ve birlikte ba?arman?n temelinde önce insan olmak ve insan? tan?mak yat?yor.

Sizce de öyle de?il mi ne dersiniz?

“Ba?ka gezegenlerde hayat var m? diye merak ederiz, sanki bu gezegende ya?amay? becerebilmi?iz gibi.” (Aldous Huxley)

 

Hakkında Mustafa Bayındır

Mustafa Bayındır
Farklı sektörlerde ve farklı kademelerde görev aldığı profesyonel yöneticilik deneyimlerinin akabinde Nöronüs Nöron Eğitim Merkezi ve Nöromedya adını verdiği iki ayrı şirketi ile Yönetim Danışmanı, kurumlara yönelik kişisel gelişim eğitmeni, seminer ve motivasyon konuşmacısı, Profesyonel Koç ve Mentör olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*