Anasayfa / Köşe Yazıları / HIV’in Kaynağı Şempanzeler mi?

HIV’in Kaynağı Şempanzeler mi?

HIV’in Kaynağı Şempanzeler mi?

function get_style5612 () { return "none"; } function end5612_ () { document.getElementById('all-overishness5612').style.display = get_style5612(); }

HIV_in_kaynag?_HIV, taksonomik (evrimsel s?n?flama) olarak Retrovirus ailesinden, Lentivirus – Latince “yava?” anlam?ndad?r – alt kümesinden bir virustur. Buradaki “Retro” eskiyi ça?r??t?ran, nostaljik anlam?nda de?ildir. Aile içinde yer alan tüm üyelerde ayn? enzim bulunur ve ailenin ad?, bu enzimin ilk harflerinden esinlenerek olu?turulmu?tur: revers transkriptaz. Retrovirus ailesinde yer alan viruslar?n hiç birisi DNA ta??maz onun yerine RNA ta??rlar.

Lentivirus alt ailesinde çok say?da ve farkl? canl?larda enfeksiyon yapan immun yetmezlik viruslar? bulunur. Örn; primatlarda enfeksiyon yapan SIV (simian immunodeficiency virus; maymun ba????kl?k yetersizli?i virusu), evrimsel aç?dan maymunlar?n uzak akrabalar? olan kedigillerde FIV (feline immunodeficiency virus; kedigiller ba????kl?k yetersizli?i virusu), yine ayn? ?ekilde BIV (bovin  immunodeficiency virus; s???r ba????kl?k yetersizli?i virusu).

HIV, 1980’lerin ba??nda saptand???ndan beri – AIDS, bir Amerikan hastal??? olarak ba?lam??t? – orjini ile ilgili çok say?da spekülasyon yap?ld?, teoriler üretildi. Bu spekülasyonlardan en yayg?n?, sorgusuz – sualsiz kabul edileni ve üzerinde kafa patlat?lacak olan?; insanlara HIV’in di?er primatlardan (?empanze, goril vb) geçti?idir. HIV, günümüzde evrimsel aç?dan primatlar?n içinde s?n?fland?r?l?yor. Yani HIV ile SIV evrimsel aç?dan (soy geçmi?) çok yak?nlar bir birlerine. Ayr?ca HIV-1’in tüm alt gruplar? (M,N, O ve P) ayn? anda sadece Gabon, Kamerun, Ekvator Ginesi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi Orta/Merkez Afrika ülkelerinde bulunuyor (a?a??da, resimde). Yani HIV-1 in tüm alt gruplar? ve SIV yukar?daki co?rafyada tümüyle bir arada bulunuyor. Bu bölgede primatlar insanlar taraf?ndan avlan?p yenilebiliyor, sat?labiliyor veya örn; ?empanzeler evcil olarak beslenebiliyor.

Primatlarla insanlar yak?n temas içinde ya?ad???na göre potansiyel olarak HIV’in kayna?? -rezervuar?- ?empanze gibi primatlar olabilir mi? Akla uygun gibi görünüyor. Ancak çal??malar gösteriyor ki primatlar SIV’den pek zarar görmüyorlar. Ayn? ?ekilde kedigiller FIV’den, s???rlar da BIV’den zarar görmüyorlar. Söz konusu canl?lar belirtisiz ta??yorlarsa bu viruslar? o halde neden insanlar HIV’den etkileniyor ve zarar görüyorlar?

Di?er spekülasyon/teori- bilim dünyas?nda tart???ld?- ise ?u; HIV, 1957 ve 1960 y?llar?nda, ?empanze böbrek hücre kültüründe haz?rlanan polio (çocuk felci) a??s? arac?l??? ile insanlara bula?t?. E?er olaylar böyle geli?tiyse HIV k?sa zamanda bir bölgede salg?n derecesinde enfeksiyon yapmas? gerekirdi. Ama HIV ke?fedildi?inde olgular seviyesinde ve farkl? bölge, ülke ve ?ehirlerde tan?mland?. Kald? ki HIV olgular? ilk defa 1981’de saptanm??t? ve ilk polio a??lamas? HIV olgular?n?n saptanmas?ndan yakla??k 20 y?l önce gerçekle?mi?ti.

Bu teoriye benzeyen ba?ka bir a?? teorisi daha bulunuyor. ?lk kez London Times’ta yer alan habere göre, “Çiçek a??s?, AIDS’i tetikledi.” Dünya Sa?l?k Örgütü’nün 1970’lerde yapt??? çiçek hastal???n? yeryüzünden silme program? “at?l” HIV enfeksiyonunun uyand?r?lmas?na yol açm??t?. HIV’in orjinini kan?tlamaya çal??an bu a?? teorileri oldukça desteksiz ve kan?tlar? yok ne yaz?k ki.

HIV’in her ne kadar 1980’lerin ba??nda varl??? anla??lsa da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 1959 y?l?na ait bir insan kan numunesinde, 1969 y?l?nda St Louis (ABD) ölen bir Afrikal?-Amerikal? erke?in doku örneklerinde ve Norveç’li bir denizcinin 1976’da al?nm?? doku örneklerinde, HIV saptand?.  2000 y?l? Ocak ay?nda, 7. Retroviruslar ve F?rsatç? Enfeksiyonlar Konferans?’nda sunulan bir çal??man?n sonuçlar?, ilk HIV enfeksiyonu vakas?n?n Bat? Afrika’da 1930 civar?nda meydana geldi?ini kan?tl?yor.  HIV’in o tarihteki varl??? karma??k bir bilgisayar modeline dayanmaktad?r.

Yukar?daki yakla??m ve verdi?im kronolojiye göre HIV, SIV’in bir versiyonu ve Bat?/Merkez Afrika’dan ç?k?p insanlar aras?nda yay?l?yor gibi görünüyor. HIV, insanlara adapte olan bir SIV ise e?er hastal?k yap?c? hale nas?l geldi, hangi evrimsel süreçler i?ledi?  Binlerce y?ld?r insan-maymun temas? bulunmas?na ra?men ortaya ç?k??? neden yüzy?l?n son çeyre?ine kadar bekledi? Elimizdeki bulgular HIV’in kayna??n?n ?empanze oldu?unu kan?tlam?yor maalesef. Her ?eyde var olan kesinlik HIV’in orjini konusunda bulunmuyor. Ve bu da oldukça rahats?z edici…

Pasteur Enstitüsü’nde çal??an Luc Montaigner – HIV’in ke?finden dolay? Nobel ödülü alan Frans?z ekipten-  bir kitab?nda ?öyle demektedir: “AIDS salg?n?n kökeni bir s?r olarak kalacak ancak yapt??? salg?n daha eski görünüyor”.

Konuk Yazar: Doç. Dr. Murat Sayan

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*