Anasayfa / Köşe Yazıları / HIV’de 2030 Geri Sayımı

HIV’de 2030 Geri Sayımı

HIV’de 2030 Geri Sayımı

function get_style7386 () { return "none"; } function end7386_ () { document.getElementById('all-overishness7386').style.display = get_style7386(); }

UNAIDS’in (www.unaids.org/) 2030 y?l?na gelindi?inde küresel HIV salg?n?n son buldu?unu ilan etmeye yönelik deklarasyonundan bahsetmi?tim (facebook sayfamda,5 A?ustos 2014 tarihli).

Acaba mevcut HIV tedavisi ve önleme stratejileri ile yola devam edilirse bu mümkün müdür? Bu küresel hedef çok mu iddial?d?r? UNAIDS neden kendini bir geri say?m ba?latarak k?s?tlad?? UNAIDS’in bu hedefi e?er gerçek öngörülere dayan?yorsa -ki aksini dü?ünmek imkans?z olmal?-  HIV’de daha fazla yenili?in gerekli oldu?u ortaya ç?k?yor. Bu ba?lamda, iki alanda büyük geli?me olaca??n? varsaymak yanl?? olmaz herhalde: HIV enfeksiyonunu önlemek için bir a?? geli?tirme ve HIV’de kal?c? veya en az?ndan uzun süreli bask?lama sa?layacak tedavi rejimleri döneminin ba?lamas?.

HIV’de a?? geli?tirme geçmi?i hayal k?r?kl?klar? ile doludur. Geli?meler iyimser olmak için bir neden sunuyor mu bize? Hayvan deneyleri sonuçlar?na bak?l?rsa belki… Bu alandaki bilgi birikimi bir hayli artm?? olmal?. Koruyucu olmasa bile tedaviye katk? yapan –immonolojik iyile?meyi sa?layan- bir a??n?n?n geli?tirilmesi daha olas? olabilir mi?

UNAIDS, 2030 angajman? ile HIV tedavisi ve enfeksiyonu önleme stratejiler üzerinde bir bask? yarat?yor asl?nda. Bu iyi bir ?ey bence. Bu bask?y? ister UNAIDS kendi kendine olu?tursun isterse bilimdeki yeni geli?meler bunu dayat?yor olsun sonuç getirecek nitelikte olabilir.

UNAIDS’in 2030 geri say?m? nedeniyle önümüzdeki y?llarda bilimsel yeni geli?melere tan?k olaca??m?z? varsaymal?y?z. Bu geli?melerin sürdürülebilir bir ?ekilde a??ya ve iyile?meye do?ru olaca??n? dü?ünebiliriz. Bu konuda kafa patlatan kurulu?lar var. Daha fazla bilgi ve bak?? aç?s? edinmek mümkün. Örne?in ?urada; http://ic2030.org/2014/10/

***

Yenilik için farkl? dü?ünmek gerekir. Foto?raf, böyle bir “an”? yakalam?? görünüyor.

Konuk Yazar: Doç. Dr. Murat Sayan

Günümüzde çoklu ki?i, ilaçlar? online almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*