Anasayfa / Köşe Yazıları / HIV/AIDS ile İlgili 10 Mit

HIV/AIDS ile İlgili 10 Mit

HIV/AIDS ile İlgili 10 Mit

HIV ya da AIDS.
35 y?l önce tan?mland??? günden bu yana önemli bilimsel geli?meler kaydedilmi? ve geli?mi? tedavilerle tamamen kontrol alt?na al?nm?? olsa da, hakk?nda yap?lan dedikodu ve yanl?? bilgilerin bitmek bilmedi?i bir olgu.

Türkiye’de vaka say?s?  nüfus yo?unlu?una göre henüz dü?ük seviyede olan bu alanda çal??an yeni bir sivil toplum kurulu?u ise bu dedikodular?n ve önyarg?lar?n ortadan kalkmas? ad?na yapt??? i?lerle dikkat çekiyor.

Henüz çok k?sa zaman önce kurulmu? olmas?na ra?men, HIV konusunda yürüttü?ü fark?ndal?k ve savunuculuk çal??malar?n?n yan? s?ra #hivbilgisi makaleleriyle de yay?nlayan K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un www.webunya.com için derledi?i bu ilginç ve keyifli yaz?y? keyifle payla??yoruz;

HIV/AIDS ile ilgili 10 mit

HIV ölümcül bir hastal?kt?r.

De?ildir! Zaten özünde HIV bir hastal?k de?il AIDS’e yol açabilen virüsün ad?d?r.  HIV pozitifler, do?ru ve düzenli tedavi ile sa?l?kl? bir ömür ya?arlar.

Do?um kontrol hap? al?rsam HIV ile enfekte olmam.

Ke?ke! Ama üzgünüz; olabilirsiniz! Do?um kontrol haplar? sizi HIV ya da di?er enfeksiyonlara kar?? korumaz. Biz korunman?z? öneririz. Tabi yine de siz bilirsiniz.

HIV öpü?mekle, ayn? kaptan yemek içmekle de bula??yormu?.

Bula?m?yor! Kesin bilgi, yayabilirsiniz!
HIV pozitif kad?nlar bebek sahibi olamazlar, olmamal?lar.kkimottotransparent

Olabilirler, olmal?lar!
HIV ta??y?c?l???n? kronik bir t?bbi durum seviyesine indirgeyen ilaçlar?n bulundu?u 1996’dan beri HIV pozitif kad?nlar çok basit önlemlerle HIV negatif bebek sahibi olabilirler!

HIV pozitifler, HIV negatiflerle ili?ki kuramazlar, kurmamal?lar.

Kurabilirler, kurmal?lar!
Yine 1996. Bu tarih HIV tedavisinde çok önemli. Çünkü bu tarihten itibaren HIV, ilaçlarla kontrol alt?na al?nabilindi?i için virüsü bask?lamak mümkün. Zaten bask?land??? için  hücrede tespit edilemeyen seviyede bulunan HIV, bir de cinsel ili?kide korunursan?z neden bula?s?n?

2 ki?i de HIV pozitifse korunmalar?na gerek yok.

Yanl?? bilgi. Tam aksine, her ikisi de tedavi ba?ar?s?zl???na u?ramamak için daha s?k? korunmal?. Çünkü virüsün farkl? tipleri var ve farkl? virüs tipleri aras?ndaki transferden kaynakl? dirence çapraz direnç deniyor.
?ki ki?iden ikisi ya da birinin HIV pozitif olmas? pek bir ?ey de?i?tirmiyor.

 

Peki ‘e ikimizde negatifiz?’ diyenler; Korunmay? sürdürmek için ne güzel bir gerekçeniz var. Bilin, Önemseyin, Korunun!

Ben HIV pozitif olmam çünkü e?cinsel de?ilim.

Cinsel yöneliminiz ne olursa olsun HIV ile enfekte olabilirsiniz. HIV cinsiyet ayr?m? yapmaz.

Bu da kesin bilgi, bunu da yayabilirsiniz

HIV Tanr?n?n günahkarlara bir cezas?d?r.

De?ildir!
HIV de binlerce türevi gibi sadece bir virüstür ve vücuda girerken ki?inin dinine mesle?ine, cinsiyetine, e?itim düzeyine bakmaz.

HIV Alternatif yöntemlerle HIV tedavi edilebilir.

Edilemez!
HIV tedavisinde en etkili yol bilimsel yöntemlerdir. Bugünün t?bbi olanaklar? HIV pozitiflerin, günde sadece bir tabletle virüs ta??m?yorlarm?? gibi ya?amalar?na olanak sa?l?yor.

T?p bunu sa?lam??ken i?e yaray?p yaramayaca?? belli olmayan risklere kim, neden girmek ister ki?

Asl?nda HIV’in kesin tedavisi bulundu ama insanl?ktan saklan?yor.

Lütfen yerini bilen insanl??a bir hizmet yaps?n ve aç?klas?n. Bulmak için bir Indiana Jones laz?m olacaksa da sorun de?il,  birileri buna mutlaka gönüllü olacakt?r.

Virüsü vücuttan atacak mutlak tedavi üzerinde çal??malar sürüyor ve oldukça hayati geli?meler var. O güne yap?lacak en iyi ?ey HIV’i bask?layan ve bula?? önleyen tedavilere sad?k kalmak ve korunmaktan vazgeçmemek.

#hivbilgisi  #bilonemsekorun  #kirmizikurdeleistanbul

www.kirmizikurdele.org

 

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*