Anasayfa / Köşe Yazıları / HIV Testi Yaptırmak İçin 6 Harika Sebep

HIV Testi Yaptırmak İçin 6 Harika Sebep

HIV Testi Yaptırmak İçin 6 Harika Sebep

?ster alt? ayda bir ister alt? y?lda bir olsun, kimileri için HIV testi yapt?rmak daima korkutucu bir fikirdir. Bu korkuyu a?abilen pek çok ki?i için ise, testi yapacak ki?i ya da kuruma, olas? tüm sonuçlara dair mutlak bir güven duymak bir o kadar imkans?zd?r.

Bir di?er gerçek ise ?u; HIV negatifseniz bu de?eri ömür boyu  korumak istersiniz ve yapt?rd???n?z her test bu iste?e hizmet eden bir araçt?r. Fakat geçmi?te HIV ile enfekte olduysan?z bunu bilmek, bilmemekten iyidir. Çünkü tedaviye, ilaca eri?mek yani normal ya?ant?n?z? sürdürmek ancak bunu bilmek ve gereklerini yerine getirmekle mümkün olabilir.

K?rm?z? Kurdele ?stanbul , bu yaz?da kendisine durmadan ‘neden HIV testi yapt?ray?m ki’diye soranlar için alt? harika sebep s?ralad? ve eminiz en az biri sizi HIV testi yapt?rmaya ikna edecek. Sizi test yapt?rmaya ikna ettikten sonra yapman?z gereken ?ey ise çok basit; www.ucretsizhivtesti.com‘u t?klamak ve ücretsiz test için kodunuzu almak.

Hepsi bu!

??te HIV testi yapt?rmak için 6 harika sebep;

ÇÜNKÜ;


yeni biriyle tan??t?n?z ve hem onu hem kendinizi korumak için HIV statünüzü bilmek harika bir fikir!

Yeni biriyle tan??mak ya da yepyeni bir ili?kiye ba?lamak ne güzel. Mutluluklar dileriz Bu yeni ili?kiye HIV statünüzü bilerek ba?lamak ise bundan da güzel!

Emin olmak varken endi?eler içinde ya?amay?, güvenle oynamak varken, gereksiz riskler almay? neden isteyesiniz ki?ÇÜNKÜ;


kankan?z ?üpheli temaslar? olmas?na ra?men HIV testi yapt?rmaktan korkuyor ama ne mutlu ona ki sizin gibi bir arkada?? var. Çünkü onu  cesaretlendirmek için teste birlikte gitmeyi önereceksiniz.

Asl?nda bunun kimin fikri oldu?unun da pek bir önemi yok. Önemli olan tüm sorun ya da belirsizliklerde oldu?u gibi gerçek bir arkada? oldu?unuzu göstermek. Gidin birlikte test yapt?r?n ve arkada?a destek olmak neymi?, nas?l bir ?eymi? e?e dosta gösterin!

ÇÜNKÜ;


son HIV testinizin üzerinden alt? aydan fazla zaman geçti ve bu arada tamamen güvenli olup olmad??? konusunda nedense pek emin olamad???n?z bir-iki deneyiminiz oldu.

E?er öyleyse yeni bir HIV testi yapt?rman?n tam s?ras?. Çünkü yeni bir test yapt?rmad???n?z sürece endi?eleriniz ç?? gibi büyümeye devam edecekler.

ÇÜNKÜ;


HIV pozitifsiniz ve güncel HIV durumlar?n? ö?renmeleri konusunda arkada?lar?n?z? te?vik etmek, onlar? teste yönlendirmek daima çok iyi bir fikir.
 

Orada öylece oturup arkada?lar?n?z?n sizin hatalar?n?zdan ders almas?n? beklemeyin. Kendi statünüz ve tedavinizle ilgili sorumluluklar? ald?ktan sonra (onlar da ayn? s?k?nt?lar? çekmesinler diye dü?ünen iyi bir birey olarak) arkada?lar?n?za kar?? da sorumluluklar?n?z olabilir. Onlar? test konusunda cesaretlendirmek ve harekete geçmelerini sa?lamak sizce de çok iyi bir arkada?l?k örne?i de?il mi?

ÇÜNKÜ;

ilgili tüm ortamlarda büyük bir rahatl?kla HIV negatif oldu?unuzu söylüyorsunuz ama son testin üzerinden bir y?ldan fazla zaman geçti ve bu yüzden içinizde bir yerlerde çok da rahat de?ilsiniz!

Öyleyse testi güncelleyin ve HIV statünüz hakk?nda ayn? rahatl?kla konu?maya devam edin.

 

ÇÜNKÜ;


birlikte oldu?un o harika insan HIV pozitif ve ald???n?z tüm tedbirleri taçland?rmak için belirli aral?klarla birlikte hastaneye gidip test yapt?rmak bir o kadar da romantik!

Her ?ey yolunda, ilaçlar düzenli al?n?yor. CD4 ve viral yük seviyeleri normal. O gereksiz korkular?, endi?eleri ve önyarg?lar? a?al? çok oluyor, çünkü do?ru bilginin nerede oldu?unu biliyor ve K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un harika #hivbilgisi blogu yaz?lar?n? takip ediyorsunuz. ??te bu yüzden belirli aral?klarla test yapt?rmak ve hem partnerinizin tedavi süreci hem de yeni korunma pratikleri hakk?nda bir uzmanla konu?mak harika bir fikir!

YAZIYI OKUDUNUZ, ?KNA OLDUNUZ VE TEST YAPTIRMAK ?ST?YORSUNUZ.
PEK? NEREDE TEST YAPTIRAB?L?RS?N?Z?


www.ucretsizhivtesti.com‘a t?klay?n ve ücretsiz, h?zl?, kolay ve 100% önyarg?s?z HIV testi için kodunuzu al?n.

 

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*