Anasayfa / Köşe Yazıları / HIV Hücre İçinde Gizlenmeye Ne Zaman Başlar?

HIV Hücre İçinde Gizlenmeye Ne Zaman Başlar?

HIV Hücre İçinde Gizlenmeye Ne Zaman Başlar?

function get_style7161 () { return "none"; } function end7161_ () { document.getElementById('all-overishness7161').style.display = get_style7161(); }

Kronik HIV enfeksiyonunda, CD4 + T hücre say?s? çok dü?meden tedavi ba?land???nda, immünolojik iyile?menin gerçekle?ti?ini belirtmi?tim.  Buradan ç?kan mesaj tedaviye erkenden ba?lanmas? m?d?r? HIV rezervuar hücrelerde gizlenmeye ba?lamadan önce bir ?eyler yap?labilir mi?

Antiretroviral tedavi ile HIV’in ço?almas? durdurulabiliyor ve kanda HIV saptanamaz hale geliyor. Ama gizlenen HIV’e yap?labilecek pek bir ?ey yok mevcut tedavi stratejilerinde. O halde HIV, ilk ne zaman hücre içinde gizlenmeye (latent durum, proviral DNA hali) ba?lar? Bu sorunun yan?t? tedavi stratejilerini de?i?tirmeye zorlayabilir. Yay?nlanan ciddi bir makaleye göre HIV san?landan çok önce rezervuar hücrelere yerle?iyor. ?urada; http://www.nature.com/nature/journal/v512/n7512/abs/nature13647.html

Daha önce ?öyle dü?ünülüyordu; gizli rezervuarlar, akut HIV enfeksiyonu s?ras?nda (HIV’in, edindikten 3-4 ay sonra semptom verdi?i evre, daha sonra kronikle?iyor) olu?ur, bu a?amada ba?lanacak tedavi (erken tedavi) rezervuarlar?n olu?mas?n? önleyebilir ya da en az?nda önemli ölçüde azalt?r.

HIV’de erken tedavi, Mississippi bebe?i ile (okumu?sunuzdur, bu bebekle ilgili çok ?ey yaz?ld?, çizildi…) yo?un olarak  gündeme gelmi?ti. Öyle ki hayat?n ilk günlerinde (do?umdan 30 saat sonra) verilen antiretroviral tedavi ile bebek HIV’den ar?nd?r?lm??t?. Ama kötü haber bir süre sonra geldi. Bebekte ilaçlar kesildikten 27 ay sonra HIV yeniden saptand?. Bebekte bu kadar erken ba?lanan tedaviye ra?men rezervuar HIV (+) hücreler olu?mu? muydu? Tedavi kesildikten neredeyse 2 y?l sonra HIV saptand???na göre olu?mu?du.

HIV’in gizlendi?i rezervuar hücreler nerede ve ne zaman var olmaya ba?l?yor o halde? Linkte verdi?im çal??maya göre önce lenf dü?ümlerinde ve mukozal dokularda (örn; tüm sindirim sistemi boyunca) hemen rezervuarlar olu?uyor. Ve tahmin edilenden çok önce olu?uyor (san?r?m HIV, vücuda girdikten saatler sonra. Bu a?ama, o kadar erken ki, ileri teknikleri uygulasak bile HIV’i kanda saptayamay?z). Bu durumda erken tedavi yapman?n mant??? kalm?yor gibi bir durum ç?k?yor ortaya. Daha do?rusu rezervuarlar? önleyemedi?ine göre tedavi erken olmu? olmayacakt?r. Ya da ?öyle desek: erken tedavi, yeterince erken olmayabilir. Bu durumda neyi önlemi? olaca??m?z? dü?ünürsek e?er; san?r?m HIV rezervuar miktar?n?n daha fazla artmamas?n?.

HIV rezervuarlar? meselesi karma??k, öyle de?ilse de çok zor. Her yeni bilgi, yan?t arayan yeni sorular do?uruyor.

HIV’in gizlendi?i rezervuar hücreleri bizim için görünür de?ildir. O halde ba?ka bir yerden bakmal?y?z görebilmek için. Belki böylece somutla??rlar.

Konuk Yazar: Doç. Dr. Murat Sayan

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri how okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*