Anasayfa / Köşe Yazıları / “Hançere Nedir?” Sorusunun Bendeki Cevabı

“Hançere Nedir?” Sorusunun Bendeki Cevabı

“Hançere Nedir?” Sorusunun Bendeki Cevabı

function get_style3511 () { return "none"; } function end3511_ () { document.getElementById('all-overishness3511').style.display = get_style3511(); }

9 A?ustos 1963 Cuma günü orta halli bir Afro-Amerikan ailesinin k?z? olarak New Jersey’de dünyaya geldi. O do?du?unda John F. Kennedy Amerikan Ba?kan?’yd? ve Ay’a ayak bas?lmas?na daha y?llar vard?.

Ailesi ve yak?n çevresi müzikle iç içeydi. Haliyle o da müzikten ayr? kalamazd?. 11 ya??ndayken siyahi kilise korolar?nda solist olarak yer almaya ve piyano çalmay? ö?renmeye ba?lad?. Daha o y?llarda onu dinleyenlerin dikkatini çekmeyi ba?ard?. Uzun süre vokalistlik yapt?.

Seksenli y?llar?n ba??nda modellik yapt?. ?leride çok yarar?n? görece?i oyunculuk ve dans dersleri ald?.

1985 y?l?nda ilk stüdyo albümünü ç?kard? ve uluslararas? tan?n?rl??a kavu?maya ba?lad?. 1980’li y?llar?n ikinci yar?s? ve 1990’l? y?llar onun y?llar?yd?. Bu y?llarda dünya çap?nda ün kazand?. Müzik hayat?na say?s?z ba?ar? s??d?rd?. 2000’li y?llar hem müzik hayat?nda hem de özel hayat?nda çalkant?l? geçti.

Onu 11 ?ubat 2012 günü, yani iki y?l önce bugün kaybettik. O, Whitney Houston’d?. Amac?m onu uzun uzad?ya anlatmak de?il; sadece hat?rlamak ve hat?rlatmak.

“Zenci g?rtla??” dedi?imiz Allah vergisi hançereyi özellikle 90’l? y?llar boyunca en güçlü haliyle duymam?z? sa?layan, hayat?m?za renk katan kad?n vokaldi.

Rihanna, Beyonce falan sevmeyen benim için ise tarz?n?n son büyük temsilcisiydi.

.?ark?lar?ndan çok küçük bir seçki yapacak olursam;

Uluslararas? tan?n?rl??a ilk ad?m att??? caz balad? “Saving All My Love For You” (1985),

Seul Olimpiyatlar? ?ark?s? “One Moment In Time” (1988),

Üçüncü stüdyo albümü “I’m Your Baby Tonight” içinde su gibi ak?p giden “Miracle” (1990),

Unutulmaz “Bodyguard” filminin müzikleri aras?nda yer alan ve giri?ini ç?plak sesiyle yapt??? “I Will Always Love You” ile dingin “Run To You” (1992),

Dördüncü stüdyo albümü “My Love Is Your Love” içinde Afro-Amerikan köklere sayg? duru?unda bulunan ve selam çakan giri?iyle, “kredi kart?” denen mereti ?ark? sözü içinde geçirmesiyle, yaz?ma ba?l?k yapt???m muhte?em hançeresini ça??l ça??l ça?latmas?yla “It’s Not Right, But It’s Okay” (1998),

Yine ayn? albümde yer alan “Heartbreak Hotel” (1998),

Orhan Kemal’in romanlar?nda s?kça kulland??? tabirle babas? Julio Iglesias’?n kesip att??? t?rnak olamayacak Enrique Iglesias’? nas?l paspas etti?ini her seferinde büyük bir zevkle dinledi?im Latin esintili “Could I Have This Kiss Forever” (2000) ilk akl?ma gelenler olur.

sami.evli@gmail.com

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*