Anasayfa / Yaşam / Hamilelik Öncesi 10 Öneri

Hamilelik Öncesi 10 Öneri

Hamilelik Öncesi 10 Öneri

Son y?llarda yap?lan bilimsel çal??malar, bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin, o andan itibaren kendilerine bir anlamda çeki-düzen vermeleri gerekti?ini ortaya koyuyor! Yani birtak?m kurallar var ki, anne aday? hamile olmadan önce bu kurallara uyarak hamileli?e kendini haz?rlamal?, baba aday? da ayn? ?ekilde üzerine dü?enleri yapmal?. ‘Sa?l?kl? ya?am al??kanl?klar? edinmek’ olarak özetlenebilecek bu kurallar?n hamilelik döneminde anne karn?ndaki bebe?in fiziksel, zihinsel ve ruhsal geli?iminin sa?l?kl? olabilmesi için son derece önemli oldu?unu vurgulayan Ac?badem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? Fatma Turanl?,  sa?l?kl? beslenmeden düzenli egzersize, ideal kilodan sigara ve alkolden kaç?n?lmas?na dek uyulmas? gereken 10 kritik kural? anlatt?, önemli uyar?lar ve önerilerde bulundu.

Demir depolar?n?z? doldurun

Demir eksikli?i ülkemizde özellikle kad?nlarda çok yayg?n bir sorun. Bu nedenle hamilelik öncesinde olabildi?ince demir depolar?n?z? doldurun. Hücrelere oksijen ta??nmas?nda kritik öneme sahip olan demir, hamilelik sürecinde bebe?inizin güçlü bir ba????kl?k sistemine sahip olmas? için vazgeçilmez rol oynuyor. Demirden en zengin besin olan k?rm?z? etin mutlaka tüketilmesi gerekiyor. Bununla birlikte di?er hayvansal g?dalar, tavuk, bal?k, yumurta, kurubaklagiller, koyu ye?il yaprakl? sebzeler, pekmez ve k?rm?z? üzümde de demir içeri?i yüksek oldu?undan beslenmede yer verilmesi ?art. Yiyeceklerdeki demirin emilimini art?rmak için C vitamini kayna?? olan maydanoz, biber, portakal, brokoli gibi besinlerle birlikte tüketin.

Düzenli egzersiz al??kanl??? edinin

Düzenli egzersiz yapmak özellikle kilo kontrolü ve vücut ya? oran?n? azaltmak için çok önemli bir faktör. Egzersiz ayn? zamanda insülin direncini k?rmak, kan ?ekerini düzenlemek, i?tah? kontrol etmek, enerji harcamas?n? art?rarak daha aktif olmay? sa?lamak gibi faydalarda sa?l?yor. Hamileli?e haz?rlanma sürecinde sa?lam ve güçlü bir vücut yap?s?na sahip olman?n en iyi yollar?ndan birisi.

?deal kilonuzda olun 

Gerek a??r? kilo, gerekse anne aday?n?n a??r? zay?fl??? sa?l?kl? bebek için hamile kalmadan önce mutlaka düzeltilmesi gereken sorunlar. Hamilelik döneminde kilo vermek do?ru de?il; bu nedenle hamile kalmadan önce ideal kilonuza inmeye çal???n. Fazla kilo ve obezite do?urganl???n azalmas?na da neden olan; hamilelikte diyabet, hipertansiyon, bebe?in iri do?mas?, do?um defektleri, sezaryenle do?um ve çocukluk ça?? ?i?manl???na da yol açabilen önemli bir sa?l?k sorunu. Vücut kitle indeksinizin 25’in üzerinde olmas?  fazla kilo, vücut ya? oran?n?n yüksek olmas? anlam?na geliyor. Vücut kitle indeksinin 18’in alt?nda olmas? da anne aday?n?n k?s?rl?k sorunuyla kar??la?mas?na neden olabilece?i gibi, sa?l?k sorunlar?na yol açabilir.

Kalsiyum tüketiminiz yeterli olsun

Kalsiyumdan yeterli beslenen anne aday?n?n hap olarak kalsiyum almas?na gerek yok. Kalsiyumdan zenGin olan süt ve yo?urttan 500-750 ml. tüketmek günlük kalsiyum ihtiyac?n?n yüzde 75’ini sa?l?yor. Di?er kalsiyum kaynaklar? olan peynir çe?itleri, sebze ve meyvelerle kuruyemi?ler de tüketilerek kalsiyum ihtiyac? kar??lan?r. Kalsiyum kemik ve k?k?rdak geli?imi, sa?l?kl? di? olu?umu, kas ve sinir sisteminin normal çal??mas?, hücresel çal??malar?n düzenli ve sürekli olmas?, kan?n p?ht?la?mas?, kan bas?nc?n?n normal düzeyde seyretmesi gibi vücutta önemli fonksiyonlar? olan bir mineral.

Yeterli ve dengeli beslenin

Beslenme ve Diyet Uzman? Fatma Turanl? “Çocuk sahibi olmak isteyen anne ve baba adaylar? için yeterli ve dengeli beslenme çok önemlidir. Sa?l?kl? ve yeterli beslenme ve bol su tüketimi yumurta kalitesinin ve say?s?n?n artmas?na, dolay?s?yla do?urganl???n iyile?mesine yard?mc? olur. Ayn? zamanda anne adaylar?n?n hamilelik döneminde artan vitamin mineral protein ihtiyaçlar?n? kar??lamak için vücut depolar?n?n dolu olmas?n? ve bebe?in sa?l?kl? geli?imini sa?lar. Günlük tüketilen besinler ne kadar çe?itli ise vitamin mineral ve di?er besin ögeleri aç?s?ndan da o kadar zengin oldu?u unutulmamal?d?r. Büyüme ve geli?mede,beyin,sinir ve göz dokusu geli?imi için önemli rol oynayan omega 3 ya? asitlerinin al?nmas? için haftada 1-2 defa bal?k tüketimine özen gösterilmelidir. Bal?k tüketilemedi?i durumlarda  bal?k ya?? içeren haplar kullan?labilir. Beslenme al??kanl?klar? içinde haz?r g?dalar, paketli yiyecekler, asitli içecekler gibi katk? içeri?i çok olan g?dalar varsa onlar? tüketmekten kaç?n?lmal?d?r” diyor.

Folik asit deste?ine ba?lay?n

Hamile kalmaya karar verdi?iniz zaman hekiminizin de önerisiyle folik asit kullan?m?na ba?lay?n ve hamileli?in 12. haftas?na kadar düzenli kullan?n. Günde 400 mcg al?nmas? önerilen B grubu bir vitamin olan folik asit, bebe?inizde merkezi sinir sistemi hastal?klar?n?n olu?mas?n? engelliyor. Folik asitten zengin g?dalar olan ?spanak, semizotu, brokoli gibi koyu ye?il yaprakl? sebzeler, portakal gibi turunçgil meyveler, kurubaklagiller, yumurta sar?s? beslenmede mutlaka yer almal?.

Kan ?ekerinizi kontrol alt?na al?n

Diyabet hamile kalmak için engel bir durum de?il ancak hastal???n vücuttaki etkileri göz önünde tutularak bu durumu önleyici veya tedavi edici önlemlerin al?nmas?, kan ?ekeri de?erlerinin olabildi?ince normal s?n?rlarda tutulmas? fetus sa?l??? için çok önemli. Çünkü bebe?in 5.-6. haftas?nda ba?layan beyin omurilik geli?imi annenin kan ?ekeri düzeyinden etkileniyor. Diyabet tedavisinde en önemli unsur olan beslenme tedavisine çok dikkat etmek, ö?ün atlamamak, do?ru ve dengeli beslenmeye önem vermek gerekiyor.

D vitamini düzeyi normal olmal?

D vitamini kemik sa?l??? kadar hücresel aktiviteler için de çok önemli. D vitamini eksikli?inin fetus ve yeni do?an kemik geli?imi üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. D vitamini fetusun kalp kas?nda ve beyin geli?imi üzerinde, ba????kl?k sisteminin geli?iminde rol oynuyor. Bu nedenle  D vitamini depolar?n?n hamilelik öncesinde ve süresinde yeterli olmas? bebe?in sa?l?kl? geli?imi için çok önemli. 

?yotlu tuz tüketin

?yot tiroid hormonlar?n?n yap?s?nda bulunan ana madde. Tiroid hormonu büyüme, geli?me, metabolizma ve üreme fonksiyonlar?nda rol oynuyor. Dolay?s?yla eksikli?inde zeka gerili?i, büyüme ve geli?me yetersizli?i, guatr gibi bozukluklara neden oluyor. Bu nedenle iyot içeri?i yüksek g?dalar (yumurta, süt, bal?k vb) ile iyotlu tuz tüketimi önemli. Böylece önlenebilir zeka gerili?inin en önemli nedeni olan konjenital  hipotiroidizmin önüne geçiliyor.

Sigara ve alkolü b?rak?n

Beslenme ve Diyet Uzman? Fatma Turanl? “Alkol erkeklerde sperm kalitesi ve say?s?n?, kad?nlarda hamile kalma ?ans?n? azaltan bir maddedir. Alkol tüketimi kalsiyum, folik asit, tiamin, protein gibi besin ögelerinin emilimini olumsuz yönde etkileyerek beslenme yetersizli?ine, kilo al?m?na ve fazla ya?lanmaya sebep olur. Çocuk sahibi olmaya karar verildikten sonra mutlaka b?rak?lmal?d?r. Sigara da yumurtlama bozuklu?una ve spermde de?i?ikli?e yol açmas? nedeniyle bir an önce b?rak?lmal?d?r. Ayn? zamanda sigara vitamin mineral emilimini olumsuz etkiler, kandaki oksijen düzeyini azalt?r. Erken do?um,dü?ük a??rl?kl? bebek, ani bebek ölümlerine neden olurken çocukluk ça??nda dikkat eksikli?i, hiperaktivite, davran??sal anomaliler, ö?renme güçlü?üne yol açabilir. Bu nedenle hamile kalmadan ne kadar önce sigara b?rak?lsa o kadar bu zararlardan bebek korunmu? olur” diyor.

 

 

 

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*