Halı

Halı

function get_style5182 () { return "none"; } function end5182_ () { document.getElementById('all-overishness5182').style.display = get_style5182(); }

Zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, ne kadar modernle?ti?imizi dü?ünürsek dü?ünelim, dört bir taraf? gökdelenlerle çevrili bir cehaletten ba?ka bir ?ey de?il ya?ad???m?z. Her ne kadar yöneticilerimiz kimsenin hayat tarz?na kar??mad?klar?n? iddia etseler de, hani ?u cehennemde ba??na zebani gerekmeyen tek ülke oldu?umuz f?kra var ya, onu deneyimliyoruz her geçen gün adeta. Bizde sayg? yok, bizden olmayana sayg? hiç yok, sanata sayg? zaten lügatimizde yok.

Eminim hepiniz görmü?sünüzdür ?anl?urfa Siverek’te bulunan kad?n heykeline Ramazan dolay?s?yla yap?lan yenilemeyi. Hani ?u ba?örtüsü ve beline sar?lan ?al ile kendi gelenek görene?imize uydurdu?umuz ta?tan kad?n?! Vatanda?lar?n rahats?zl???n? gidermek için “tesettüre” soktu?umuz sanat eserini…

Ve mutlaka okumu?sunuzdur, Ramazan dolay?s?yla “gâvur musunuz lan siz neden oruç tutmuyorsunuz” diye dayak yiyen turistleri. Dünyan?n hiçbir yerinde yani en az?ndan medeni memleketlerinde yemek yedi?i için dayak yiyen insan yoktur san?yorum.

Bir de tabi Hitler’in tebrik edilmesi, ünlü tayfas?n?n vizyon delisi ç?kmas? falan derken; uçtuk da uçuyoruz…

Bence turizm slogan?m?z “ho?görüsüzlükte kendini her geçen gün a?an bir milletiz, gelin görün ne haldeyiz!” olmal?…

Dünyaya ayak uydurmaya de?il, dünyay? kendimize benzetmeye çal??mam?z; her ?eyi çözdü?ümüzden, hayat?n anlam?n? buldu?umuzdan, insani bütün meselelerimizi güzellikle halletti?imizden ya da ya?am kalitesi olarak herkesi sollad???m?zdan de?il elbet. Bar?? ve rafah içerisinde ya?amam?zdan hiç de?il. Ezikli?imizden.

Biz ya?ayamad?ysak kimse ya?ayamaz arkada?!

Biz toplumsal bask?lardan dolay? heykele hallenecek hale gelmi?iz, sen kalkm?? uluorta yemek yiyorsun!

Biz gençlik nedir, e?lence nedir bilmemi?iz siz a?aç kurtaraca??m bahanesiyle parklarda k?zl? erkekli sabahl?yorsunuz!

Biz kad?nlar?m?z? tarla s?n?rlar?ndan ç?karmazken siz kalkm?? k?zlar?n?z? okula gönderip erkeklerin akl?n? çelmelerine müsaade ediyorsunuz!

Biz ekmek paras? derdinden kafam?z? kald?ramazken siz oturup edebiyattan sanattan falan bahsediyor, ç?plak hatunlar? sanat diye meydanlara dikip duruyorsunuz!

Biz bunca bask?ya ra?men ya?amay?, hayatta kalmay? ba?ard?ysak, siz de bir dayakla ya da ?rk?n?za edece?imiz üç be? hakaret ile ba? edebilirsiniz. Yok öyle kolay yoldan huzura ermek, siz kan dökeceksiniz biz gözya?? döktüysek!

?çinizden gelen arzular?, hayalleri, istekleri falan toplay?p hal?n?n alt?na süpüreceksiniz arkada??m! Delinin akl?na ta? getirmeyeceksiniz. Ne demek özgürlük, ne demek e?itlik falan!

Bence ülke yüzölçümünde bir hal? yapt?ral?m. Ve saklanal?m alt?na hep birlikte.

Üzerimizdeki a??rl?k artarsa kafam?z? kald?rmay? deneriz belki…

??e yaray?p yaramayaca??n? denemeden bilemeyiz ki…

Toplumsal devrimden önce ki?isel evrimlerimizi tamamlamal?y?z belki de…

Belki de kafam?z? kuma gömmeli, haber falan okumamal?, hal?n?n alt?nda ne oldu?unu kendimize bile hat?rlatmamal?y?z…

Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*