Anasayfa / Köşe Yazıları / Günün Demleri

Günün Demleri

Günün Demleri

function get_style3225 () { return "none"; } function end3225_ () { document.getElementById('all-overishness3225').style.display = get_style3225(); }

Dünyan?n herhangi bir ülkesinde aylarca konu?ulup tart???lacak olaylar? biz eskiden haftalar, sonra günler içerisinde tüketirdik. ?imdi saate kar?? yar???yoruz. ?ki üç saat gündemden uzak kal, ba?ka bir memlekete ta??nm??s?n hissi yarat?yor insanda. Herhangi bir konuda günlerce ara?t?rma yapsan, sayfalarca yaz? yazsan, yaz?n yay?nland???nda gündemin gerisinde kalm?? olursun. Tam olaylar? anlad?m derken bir kaset ya da ses kayd? bombas? patlar, ba?a dönersin. ?çinden bildi?in bilmedi?in bütün argo sözcükleri s?ralarken bir yandan da al??maya ve anlamaya çal???yorsun; bu h?z neden?  Neyi kurtarmaya ya da neyi bat?rmaya çal???yoruz? Neden hepimiz bir taraf olma ihtiyac? hissediyoruz? Ve neden birço?umuz dün ?iddetle savundu?umuz taraf?n kar??s?nda yer almaya bu kadar haz?r?z? Batan gemide miyiz, batt?k da fark?nda m? de?iliz?

Kafas? iyice kar??na milletimizin delirmenin s?n?r?nda oldu?u a?ikâr. Sebep mi? Günün demleri elbette!

Bence gündemin özeti ve ç?kar?mlar? ise ?öyle;

Paralel devlet; derin devlet gibi sosyal bir kavramdan paralel devlet gibi geometrik kavramlara geçtiysek ülke olarak bilimde ilerliyoruz ama nerede kullanaca??m?z? bilmiyoruz demektir.

O Ses Türkiye yar??mas?nda finale tek bir jüri üyesi (Gökhan Özo?uz) dört yar??mac?s?yla kalm??. Demek ki ne kadar becerikli ve ak?ll? olursan ol, hangi liderin pe?inden gitti?in önemliymi?. Bu ayn? zamanda hiçbir uzmanl??? ya da yöneticilik vasf? olmasa da milletvekili, bakan ya da belediye ba?kan? seçilenleri de aç?kl?yor.

Bülent Ersoy’un türban tak?p ilahi söylemesi. Zaman?nda ekranda ezan okudu?unda sinirden ç?ld?ran kitlenin ?u an buna seviniyor olmas? memlekette k?vrakl???n oryantal dersi almakla ö?renilmedi?inin önemli bir göstergesi. Ayr?ca düne kadar göklere ç?kard??? adama bugün “ABD’deki bunak” yak??t?rmas? yapan ve gazeteci oldu?unu iddia edenlerden daha önemli de?il Bülent Han?m?n ilahi söylemesi.

Savc?lar?n, emniyet müdürlerinin ve polislerin görev yerinin takip edilemeyen bir h?zla de?i?mesi. Böbürlenme padi?ah?m senden büyük Allah var atasözümüzün yeryüzündeki tecellisi. Kim büyük görelim bakal?m diye beklerken bütün eziyeti çeken ve sonunda kaybeden taraf olacak halk?n sessizli?i ise çok manidar.

?nternet düzenlemelerinin de?i?mesi. Bütün dünya 2014’e girmi? olabilir, devir teknoloji ve sosyal medya devri olabilir ama biz istemezsek nefes bile alamazs?n?z diyen hükümetin, kar??s?nda durmaya kalkarsan?z yapabileceklerinin yaln?zca minik bir ön gösterimini izliyoruz.

HSYK kanununda de?i?iklik. Kimsenin ne oldu?unu bilmemesi. Asl?nda herkesin bilip susmas?. Ama özünde ac? gerçek, bankada imzalat?lan belgelerdeki gibi okumad???m?z küçük harflerle yaz?lm?? maddelerden elimizde patlayacak olmas?.

AKP Düzce Milletvekili Arslan’?n Ba?bakan için; “Allah’?n bütün vas?flar?n? üzerinde toplayan bir lider var i?te bunun önünü kesmek istediler” aç?klamas?n? yapmas?yla eskiden haber programlar?nda ortaya ç?kar?lan tarikatlarda ?eyhleri ya da ??hlar? ne derse sorgulamadan gerçekle?tiren müritlerin hat?ra dü?mesini sa?lad?. Kimin neye tapt???n?n belli olmad??? güzel ve inançl? ülkemde nüfusun ço?unlu?unun Müslüman oldu?u bilgisi böylece yalanlanm?? oldu.

Görevden almalar?n devletin resmi kanal?na s?çramas?; gemiyi ilk terk edenlerle uçarken denge sa?lamak için gözden ç?kar?lan ilk a??rl?klar aras?nda bir yerde kayboldu?umuzu gözler önüne serdi.

Aziz Y?ld?r?m’?n cezas?n?n onanmas? ile bir kez daha anlad?k ki, her zaman al?n teri ve dürüstlü?üyle dünyaya ismini yazd?ran Türk Milleti, sporda ?ikeye a??r? duyarl?. Sporda ?ike yap?lmas?n yeter, yoksa memleketimizin cennetten fark? yok. Ha bu arada, siyasetle yarg? kesinlikle iç içe de?il, uydurmay?n!

Gezi Park? eylemlerinin sembollerinden K?rm?z?l? Kad?n’?n halk? kanuna uymamaya tahrik suçlamas? hakk?nda takipsizlik karar? verildi. Anla??lan ölenleri, yaralananlar?, içi yananlar? unutup iki taraf da hiçbir ?ey olmam?? gibi davrans?n istiyorlar. Al misketlerini ver bebeklerimi durumu bir nevi. Biz size dokunmuyoruz siz de uzatmay?n bu kavgay? demek istiyorlar yani. San?rs?n kaynana gelin kavga ederken gelinin sessiz protestosuna kaynana kaynar sütle müdahale etti ama kimsenin can? yanmad?. Çok konu?tum, olmad?.

Bu arada Say?n Ba?bakan?n “ha?ha?i” aç?lamas?yla ilgili söyleyebilece?im tek bir ?ey var; bu tarz aç?klamalar? daha s?k yapmal?. Dünyadan, tarihten ve hatta kendinden bile haberi olmayan milletimizin gözlerini, ufkunu açmal?. Daha çok okumaya, daha çok konu?maya te?vik etmeli.

Son günlerin sosyal medyada en çok konu?ulan demleri bunlar.

Ve asl?nda en büyük sorun, hala konu?ulmayanlar.

Siz bunlar? okurken ülkede gündemin yepyeni aç?klamalar ya da man?etlerle çalkalan?yor oldu?u gerçe?i bile yeterince ba? döndürücüyken, elinizdeki gazeteyi, ak?ll? telefonunuzu, tabletinizi ya da kar??n?zdaki televizyonu b?rak?p seçmen listelerini incelemeye gitmenin tam zaman?.

H?rs?zl???n, yolsuzlu?un, ben yapt?m olduculu?un hesab? sand?kta verilmez elbet ama dersi verilir.

Ve bana kal?rsa bir ders bu hükümete ve adaylar?na iyi gelir!

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuma? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*