Anasayfa / Köşe Yazıları / Glasgow HIV Tedavi Kongresi 2014’de Son Gün

Glasgow HIV Tedavi Kongresi 2014’de Son Gün

Glasgow HIV Tedavi Kongresi 2014’de Son Gün

function get_style7455 () { return "none"; } function end7455_ () { document.getElementById('all-overishness7455').style.display = get_style7455(); }

?laç Direnci

?ngiltere; A.Schultze

Neden HIV ile ya?ayan baz? ki?ilerde, tedavi s?ras?nda viral kötüle?meye ra?men (HIV RNA negatif gidiyorken pozitifle?mesi) CD4 say?s? stabil kal?r? sorusuna yan?t aranm??. ?ngiliz ekip, viral iyile?menin bozuldu?u ama CD4 say?s?n?n ayn? kald??? 2731 ki?ide elde edilen sonuçlar? sundu. Bu ki?ilerin %80’inde çe?itli ilaçlara olmak üzere direnç mutasyonlar?n?n saptand??? anla??l?yor. Bu mutasyonlar HIV RNA’y? artt?r?yor ama CD4 say?s? üzerinde etkili olmuyor. K?saca olan ?u; HIV RNA, bir tedavi sürecinde her ne kadar ilaç bask?s? alt?nda negatif olsada mutasyonlar arac?l??? ile kendini ço?altma kapasitesini onarmaya ve yeniden var olmaya çabal?yor. Tedaviye ba?l? kalmak bu nedenle çok önemli. Sunumda hangi tür mutasyonlarla ve hangi ilaç gruplar?nda bu gözlemin yap?ld???na çok girilmedi. Bu verilerle biraz iyimser olabiliriz belki. Gerekli ilaç de?i?iklikleri ile HIV RNA negatife geri döndürülebilir ama ba????kl?k iyile?mesinin bozulmas? kritik bir geli?me olur san?r?m.

HIV-1 Grup O’nun Fark?

Kanada; A.Depatureaux

Konu biraz karma??ksa da anla??labilir diye dü?ünüyorum. HIV-1, 4 ayr? grupta s?n?flan?yor (burada bahsedilen alttipler de?il ama). Bu gruplar M (dünyada en s?k görülen grup), N, O ve P. Bunlardan grup O daha çok Kamerun’da görülüyor. Görülme s?kl??? %1. Yap?lan sunuma göre grup O ve grup M HIV-1 kökenleri, ayn? ilaca (burada söz konusu olan ilaçlar ülkemize de yeni gelen integraz inhibitörü s?n?f?) farkl? mutasyonlarla direnç gösteriyorlar. Bu, ayn? adrese farkl? yollardan gitmeye benziyor. HIV, farkl? gruplarda s?n?flansa da ayn? amaca – burada ilaç direnci –  farkl? mutasyonlarla ula?abiliyor. Ko?ullar de?i?se de, durum farkl?la?sa da ayn? mant?k i?lemeye devam ediyor HIV’de. Ciddiye al?nmas? gereken bir yetenek bu.

HIV-1 ?laç Direncinde Günümüz ve Yar?n

?srail;J.Schapiro’nun konu?mas?

Avrupa’da HIV-1 ilaç direnci %5-15 aras?nda saptan?yor. En dü?ük oran %5 ile ?spanya’da. Bat?-Orta Avrupa’da bu oran %10’larda. Avrupa’da bir çok ülkede tedavi öncesi ilaç direnci analizleri yap?labiliyor. Ancak günümüzde ilaç direnci analizleri oldukça maliyetli donan?m/yöntem/ve i?lerden olu?uyor.

Gelecekte ilaç direnci analizlerinde maliyet dü?meli ve ucuzlamal?. Bu öncelikli bir konudur. Öte yandan HIV tedavisinde kullan?lan ilaç say?lar? ve gruplar? giderek art?yor. Klinikler ilaç direncinden sorumlu daha çok say?da mutasyonla kar??la??yorlar. ?laç direncinin yönetilmesinde klinikler, daha fazla yorum ve k?lavuza deste?ine ihtiyaç duyuyorlar. Bu yo?unlu?un üstesinden nas?l gelinebilir? Bu yo?unluk bizi ki?iye özgü ilaç yönetimine götürebilir. Bir tür terzilik gibi. Üzerinize en uygun k?yafet ancak böyle sa?lanabilir. Ama her ?eyden önce ilaç direncini analiz edenlerle tedaviyi yürütenler aras?nda diyalo?un artmas? ve ayn? dili kullanmas? gerekiyor.

***

?skoçlar?n cana yak?n, renkli s???rlar?. Bizim s???rlara hiç benzemiyorlar (her iki anlamda da). ?skoçlar, midilli boyutlar?ndaki bu s???rlar? pek yememeyi tercih ediyor. Bazen bu kadar güzel canl?lar?n bize bah?edilmemesine seviniyorum. Her?eyi kulland???m?z gibi onlar? da hor kullan?rd?k. Gerçi bizdekiler için de üzülmüyor de?ilim. Bazen ba?ka bir ülkede, gezdi?im bir müzede, kültürümüze ait eserlere rastl?yorum. ?çten içe k?z?g?nl?k duyuyorum ama bizde k?ymeti bilinmeyece?i için bu hislerimden hemen orac?kta vazgeçiyorum. Bu kural tan?mama, kendine ve ba?ka canl?lara sayg? duymama bizde nas?l var oldu acaba?

Konuk Yazar: Doç. Dr. Murat Sayan

Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri how okumak? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*