Anasayfa / Köşe Yazıları / Glasgow HIV Tedavi Kongresi 2014’de 4. Gün

Glasgow HIV Tedavi Kongresi 2014’de 4. Gün

Glasgow HIV Tedavi Kongresi 2014’de 4. Gün

function get_style7435 () { return "none"; } function end7435_ () { document.getElementById('all-overishness7435').style.display = get_style7435(); }

Rusya’da HIV’in ola?anüstü art???

Vadim Pokrovsky’nin konu?mas?:

Rusya’da ortal?k sakinken 1995’de HIV enfeksiyonunda bir s?çrama olmu?. Bir HIV-1 alttipi olan A, h?zla uyu?turucu kullananlar?n aras?nda artm?? (Bu alttip bizde de görülüyor. Karadeniz bölgesinden gelen ki?ilerde. Ama uyu?turucu kullanm?yorlar). Bu art??? önleyememi?ler. ?u anda Rusya’da 1 300 000 HIV + olgu var.  Olgular?n yar?s? uyu?turucu kullan?yor ve ne direnç analizine ne de tedaviye ula?abiliyorlar. HIV’in bu kineti?i Estonya ve Ukrayna’da da gerçekle?mi? görünüyor. Kitlesel insan hareketleri de önemli bir toplumsal dinamik yaratm??. Örne?in Sovyetler Birli?i çözülüp Rusya Federsayonu ve yeni bir Do?u Avrupa kurulurken bir çok Rus göçmen kendi topraklar?na geri dönmü? ve sonra olan olmu?. Bu bir tür “ülkesel dönü?üm” san?r?m. Kentsel dönü?ümün bile HIV bula??nda etkili oldu?unu dü?ünürsek e?er ülkesel dönü?ümün etkileri çok daha büyük olmu? görünüyor. E, sonuçta kapitalist bat? blo?u do?u blo?unu bas?nc?yla çözerken mutluydu. Duvarlar y?k?lm?? ve dünya özgür olmu?tu! Art?k geni? çay?rlarda gezinebiliyor insanl?k ama bedelinin çok büyük oldu?unu bugün daha iyi anlayabiliyoruz. Bir küresel tehdit haline gelen HIV’in Do?u Avrupa’daki ola?anüstü art???, küresel destek olmadan – bu ne kadar da ironik ama – durmayacak.

Konuk Yazar: Doç. Dr. Murat Sayan

Bugün birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile yakla??k multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*