Anasayfa / Köşe Yazıları / Glasgow HIV Tedavi Kongresi 2014’de 3. Gün

Glasgow HIV Tedavi Kongresi 2014’de 3. Gün

Glasgow HIV Tedavi Kongresi 2014’de 3. Gün

function get_style7429 () { return "none"; } function end7429_ () { document.getElementById('all-overishness7429').style.display = get_style7429(); }

Bugün ilgimi çeken konu ba?l?klar?na bakt?m. Bunlar? ?öyle toparlamak istiyorum:

CD4 (ba????kl?k) iyile?mesi

?ngiltere; J.Tornhill

HIV tedavisi erken ya da geç ba?lad???nda CD4 iyile?mesi fark ediyor mu? Sorusuna yan?t aranm??. Toplam 468 HIV’i olan ki?ide ki bunlar?n 309’unda CD4 ortalamas? 547’ymi? (erken tedavi grubu, tan? ald?ktan en geç 6 ay içinde tedavi ba?lanm?? ki?iler), 159 ki?ide ise 290’m?? (geç tedavi grubu). Sonuçlar oldukça çarp?c? (foto?rafta). Mavi çizgi erken tedavi ba?layanlarda CD4 oranlar?n? gösteriyor. Ba?lang?ç noktas?na dikkat edin lütfen. H?zla ve k?sa zamanda yükselmi?. Tedavi geç ba?layanlara gore hayli anlaml?. CD4 ortalamas? dü?ük olanlarda immun iyile?menin zor oldu?u ve hiç erken tedavi ba?layanlar gibi olamad???n?  gösteriyor grafik.

Orjinal/jenerik ilaç ikilemi

?ngiltere; A.Hill

2019 y?l?na gelindi?inde, ?ngiltere’de, HIV ile ya?ayan ki?ilerin say?s?n?n yakla??k 100 000 olaca??n? hesaplam?? bu çal??ma. Bu nedenle çok ciddi bir sa?l?k harcama yükü ile kar??la?acaklar?n? dolay?s?yla orjinal ilaç kullan?m?n?n yan? s?ra jenerik ilaçlar?n (patent, tan?t?m vb maliyetleri olmad??? için orjinal benzeri etkide olan ucuz ilaç) kullan?lmas? gerekti?ini öngörmü?ler. Böylece 5 y?l içinde 1.2 milyar sterlin tasarruf edebileceklerini hesaplam?? ?ngiliz arkada?lar. Bu parayla ne yap?l?r? Para kraliçenin oldu?una göre ve majesteleri uygun görürse e?er HIV’i önleme programlar? ya da HIV’e e?lik eden di?er enfeksiyonlar?n kontrol ve tedavileri finanse edilebilir. Bu bak?? aç?s? giderek yayg?nla??yor (kraliçeden bahsetmiyorum). Kamu harcamalar?n? planlayan ve kontrol eden politikic?lar yava? yava? bu noktaya geliyorlar. Bu nedenle yak?nda biz de jenerik HIV ilaçlar?yla tan??aca??n? söyleyebiliriz.

 E?cinsel erkeklerde HPV (?nsan papilloma virusu) enfeksiyonu

?talya; E.Suardi

HIV ile ya?ayan 189 ki?ide -ki bunlar?n %86’s? e?cinsel erkek – HPV enfeksiyonlar? ara?t?r?lm??. Saptanan HPV enfeksiyon oran? çok yüksek; %80. Bunun önemli bir k?sm? ilerleyen HPV enfeksiyonu, bir k?sm? öylece duran nitelikte. E?cinsel erkeklerin – HIV’i olsun ya da olmas?n – cinsel ya?ant?lar? gere?i rektal mukoza sa?l?klar?n? önemsemeleri ve mümkünse HPV yönünden zaman zaman kontrol ettirmeleri gerekti?i aç?kca anla??l?yor. Ancak bu kontrollerin ülkemizde ne kadar mümkün olabilece?i tart??mal?d?r. Anal/rektal HPV kontrolünü hangi bran?/lar yapacak? Nas?l bir i? ak??? izlenecek? Hangi analizler yap?lacak?…Konuyu ilerde yeniden ele almay? dü?ünüyorum.

Antalya’da saptanan HIV-1 alttipleri neden Türkiye’nin di?er bölgelerinden daha farkl??

Dilara ?nan/Murat Sayan

Ülkemizde genellikle HIV enfeksiyonlar?ndan sorumlu HIV -1 alttiplerini  B ya da non-B (B d???) olarak tan?ml?yoruz. Non-B’ler genellikle alttip A,G,D,C… ve CRF (dola?an melez formlar) olarak kar??m?za ç?k?yor. B ya da no-B da??l?m? neredeyse hep yar? yar?yad?r. Antalya’da da bu da??l?m yine yar? yar?ya ama non-B’lerde G ya da içinde G olan CRF’ler çok fazla. Anlaml? derecede di?er ?ehirlerden farkl? hem de. Bunu Antalya’n?n turistik bir kent olmas?na ba?lad?k. Bu alttip çe?itlili?i izlenmesi gereken bir unsur. Acaba di?er ülkelerin turistik kentlerinde de bu böyle midir? Örne?in New York, Paris, Barselona, Tokyo … bulunduklar? ülkelerin geri kalan k?sm?ndan farkl? bir HIV-1 alttip da??l?m? göstermekte midir? Kongrede buna dair herhangi bir iz yok. Turizmin yo?un oldu?u kentlerde HIV al??-veri?i de yo?un olabilir ve belki de ayr?ca izlenmesi gereken kentler kategorisi olu?turulmal?d?r (fena bir fikir de?il). Olas? bir a?? çal??ma ve geli?tirme çabalar?na yön verebilecek önemde olabilir bu bak?? aç?s? ki kongre organizasyonu da bu verileri sunumunu kabul ederek önemli oldu?unu dü?ündü san?r?m.

IMG_20141104_151155The Rotunda adl? bir restoran? foto?raflad?m. Buras? eskiden tu?la yapan bir f?r?nm??. Kapitalist üretim süreci ba?larken ilk kez insanlar köylerden kente gelmi? ve topluca ya?amaya ba?lam??lar. Bu toplu ya?am yerleri in?aas?nda tu?la kullan?lm??. Talep öyle fazla olmu?ki Glasgow’da bu f?r?nlardan çok say?da in?a edilmi?. Hem de nehir kenarlar?na. Gemilere yüklemek kolay olsun diye. Yüz y?l once evlerine bir daha dönmemek üzere kentlere yerle?mi? insanlar. “?nsanl???” demek daha do?ru olur herhalde.

“Kapitalizm, insanl???n bir daha evine dönememesidir” M.Sayan -Kas?m 2014.

Konuk Yazar: Doç. Dr. Murat Sayan

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*