Anasayfa / Köşe Yazıları / Geri Bildirimin Dayanılmaz Mükemmelliği

Geri Bildirimin Dayanılmaz Mükemmelliği

Geri Bildirimin Dayanılmaz Mükemmelliği

Her ne kadar günümüzde teknoloji çok ilerlemi? ve bizler bunun tüm nimetlerinden faydalan?yor olsak da, hala ikili insan ili?kilerimizde ileti?im becerilerimizdeki ba?ar?, bizi di?erlerinden ay?ran temel özelliktir. Ben ileti?im uzman? de?ilim, ancak bugüne kadar yapt???m i?in temel ö?esinin “insan sermayesi” olmas?ndan dolay?, bireysel ya da kurumu temsilen girdi?im tüm ileti?im kanallar?nda, do?ru mesajlar? iletebilmek konusunda yüksek gayret gösterdim.

Son dönemde görev ald???m projelerde farkettim ki, organizasyonlar?n ana sorunlar?, asl?nda insan kaynaklar? ve genel i?letme yönetimini, fark?nda olmadan zora sokan ileti?im hatalar? ve eksiklikleriydi. Bu hata ve eksikliklerin geneli de, ba?ar?l? bir geri bildirim kültürünün bulunmamas? kaynakl?yd?.

NED?R BU GER? B?LD?R?M? 

Geri bildirim, iki yönlü ileti?imin olmazsa olmas?d?r.  Klasik ileti?im sürecini bilirsiniz: bir mesaj, bu mesaj? gönderen bir gönderici ve bu mesaj? alan bir al?c? vard?r. Mesaj gönderenden ç?k?p al?c?ya ula?t???nda ileti?im gerçekle?mi? olur. ?ki yönlü ileti?imde ise mesaj? alan al?c?n?n bu mesaja tepkisi, di?er bir de?i?le geri bildirimi gerçekle?melidir. E?er geri bildirim gerçekle?mezse, iki yönlü ileti?im tam anlam?yla gerçekle?mi? olmaz ve etkisizle?ir.

?nsan kaynaklar? departman?, ana çal??ma konusunun ‘insan’ unsuru olmas?ndan dolay? yo?un ileti?imin ya?and??? bir departmand?r. Hatta, bir organizasyonda insan kaynaklar? departman?, ileti?im sürecinin bir ö?esi olarak insan? (gönderici – al?c?) temel ald??? için, klasik ileti?im sürecinin en güzel örneklerinin ya?and??? bir birimdir demek, pek de yanl?? bir söylem olmaz. Beklentilerin ve i? dünyas?ndaki geli?melerin h?zla de?i?ti?i günümüzde, insan kaynaklar? departmanlar?n?n, insan sermayesini yönetmek ve onu de?erli k?labilmek ad?na, ileti?im yönetimini dikkatle yapmalar? gerekti?i bir gerçektir.

Bir organizasyonda insana ve insan sermayesine verilen de?er, ikili ili?kilerde geri bildirim ile ?ekillenmektedir. Örne?in, 360 derece performans yönetiminin temel dayanay?, i? görenin gösterdi?i i? performans?n?n, organizasyonun toplam performans?na olan katk?s? hakk?ndaki geri bildirimlerdir. E?er performans?n?z beklenen düzeyde de?ilse, size verilen geri bildirimlerle o seviyeye nas?l eri?ebilece?inize dair fikirler duyars?n?z. Tüm bu performans süreci, geri bildirimlerle yönetilir ve devam ettirilir.

“?NSAN KAYNAKLARI, B?R ORGAN?ZASYONUNUN KOZM?K ODASI OLMAMALIDIR”

Dolay?s?yla insan kaynaklar? departmanlar?n?n benimseyece?i ve organizasyon genelinde yayg?nla?t?raca?? geri bildirim kültürü, birçok yanl?? anla??lma ve söylentiyi de ortadan kald?racakt?r. Mesela bunun en temel ve bence en güzel örneklerini, i?e al?m süreçlerinde ya??yoruz. Her zaman üzerinde özellikle durdu?um bir nokta vard?r: i?e al?m süreci, bir organizasyonun d??ar?dan görünün yüzüdür; bir ma?azan?n vitrini gibi! ?irketiniz süslü reklamlar yaps?n, kendini her mecrada boy boy göstersin ve gövde gösterisi yaps?n, ancak i?e al?m süreçleri ba?ar?l? dizayn edilmemi? ve özellikle de geri bildirim kültürü ile zenginle?tirilmemi? ise, istedi?iniz kadar marka reklam? yap?n, organizasyonlar için vazgeçilmez olan i?gücünün gözünde “aday? dikkate almayan, geri bildirim verme nezaketini dahi göstermeyen” bir i?letme olarak yer edindi?inizde, tüm di?er çal??malar çöpe gitmektedir. Bunun canl? örneklerini günümüzde çokça ya??yoruz, de?il mi?

D??ar?da yarat?lan imajla ayn? ?ekilde organizasyonun içinde de, geri bildirim kültürünün yarat?lmam?? olmas?ndan kaynaklanan sorunlar göz ard? edilemez. Bu yaz?y? okuyan bireylerin ço?u için insan kaynaklar? departman?, kendini be?enmi? ve burnu kaf da??nda olan, sorulan sorulara bile do?ru düzgün yan?tlar vermeyen insanlar?n oldu?u bir birimdir (Ve bu çok üzücü bir intibad?r!). Oysa ki, geri bildirimi benimsemi? bir insan kaynaklar? departman?, organizasyon içerisinde yer alan bireylerin en s?k ba?vurdu?u birim olarak, güvenilirli?ini ve ?effal??? da sa?layacakt?r. E?er birine basit ama etkili bir ceza vermek isterseniz, onun dü?üncelerini ya da sorular?n?, daha teknik olarak söylemek gerekirse, ondan gelen mesajlar? dikkate almay?n! “Kale almamak” en etkili ceza yöntemidir; “ben seni dikkate alm?yorum, çünkü buna de?mezsin” mesaj?n? otomatik olarak verirsiniz. Ve i?te, e?er organizasyonunuzda geri bildirimi etkili uygulam?yorsan?z, belki de fark?nda olmadan çal??anlar?n?za, i? arkada?lar?n?za “ben seni dikkate alm?yorum, çünkü buna de?mezsin” diyorsunuz…

BAS?T UYGULAMALAR, HAYAT KURTARAB?L?R

Geri bildirim kültürünü bir organizasyonda hayata geçirmek çok da zor bir süreç de?ildir. Hatta günümüzde art?k, insan kaynaklar?n?n sorumlulu?unda olan “iç ileti?im” kanallar? yarat?lmaktad?r. ?nsan kaynaklar? departmanlar?n?n, çal??anlardan gelecek talep, öneri ve her türü soruya istinaden ne ?ekilde geri bildirim verilece?ini belirten i? süreçleri olu?turmak hayat kurtarabilir. Böylelikle çal??anlar, hangi ba?vurulara ne zaman ve nas?l geri dönü? alaca??n? bilirler; bu da çal??ana güven verir. Ayn? kültürü, organizasyonuza kat?lmaya aday olan bireyler için de uygulad???n?zda, bireye de?er veren i?letme imaj?n? çizmeniz çok da zor olmayacakt?r.

Organizasyonlardaki insan kaynaklar? departmanlar?n?n, organizasyon içinde ve d???nda kurduklar? ileti?imlerde, iki yönlü ileti?imi tercih etmeleri, yani geri bildirimle sonland?r?lm?? bir ileti?im ?eklini benimseleri, departman?n ve i?letmenizin i? veren markas?n? da güçlendirecektir. Sadece bununla kalmay?p, i?gücünü ilgilendiren konularda çal??anlara, fikirlerini beyan etme f?rsat?n? vermek, organizasyonunuza farkl? bir renk kazand?racakt?r.

Ka?an ÇAVU?O?LU

OD Consultant

+90 541 881 24

Carbon Consulting

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*