Anasayfa / Köşe Yazıları / Geçici Bakanlar Kurulu ya da Seçim Hükûmeti

Geçici Bakanlar Kurulu ya da Seçim Hükûmeti

Geçici Bakanlar Kurulu ya da Seçim Hükûmeti

Bilindiği gibi, TBMM Başkanlık Divanının oluştuğu tarih olan 9 Temmuz 2015’ten itibaren yapılan koalisyon görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmış ve anılan tarihten 45 gün geçmiş olmasına rağmen 23 Ağustos 2015 tarihi itibariyle herhangi bir hükûmet (tek başına, koalisyon, azınlık) kurulamamıştır. Bunun üzerin Cumhurbaşkanı anayasadan kaynaklanan yetkisini kullanarak 24 Ağustos 2015 tarihli ve 29455 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 24 Ağustos 2015 tarihli kararıyla TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermiştir. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisi ile ilgili olarak daha önce iki farklı yazılmıştı.

Anılan yazılar şunlardır: “Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1)” (http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-1), “Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (2)” (http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-2)

Bu yazımda seçim hükûmeti ya da Geçici Bakanlar Kurulu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Anayasa’da “Geçici Bakanlar Kurulu” ifadesi kullanılmış olmakla birlikte kamuoyunda “Seçim Hükûmeti” ifadesi benimsenmiş olduğundan yazıda bu ifade tercih edilecektir.

28 Ağustos 2015 Tarihli ve 29459 Sayılı Resmî Gazete’nin 4. Mükerrer Sayısında birisi Başbakanlıktan Cumhurbaşkanlığına, diğeri de Cumhurbaşkanlığından Başbakanlığa hitaben yazılmış iki yazı yayınlanmıştır. Yazılardan ilki şöyledir:

GEÇİCİ BAKANLAR KURULUNUN ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C.

            BAŞBAKANLIK                                                                                                                                   28 Ağustos 2015

69471265-300-01/9451

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ :   a) 24/08/2015 tarihli ve 68244839-120.02-1-503 sayılı yazınız.

  1. b) 25/08/2015 tarihli ve 68244839-150.01-4-508 sayılı yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 116 ncı maddesi uyarınca seçimlerin yenilenmesine dair ilgi (a) kararınızdan sonra, ilgi (b) yazınız ile geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere Başbakan olarak atanmış bulunmaktayım.

Anayasanın 114 üncü maddesi uyarınca; Adalet, İçişleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları bağımsızlardan olmak üzere, geçici Bakanlar Kuruluna siyasi parti gruplarından oranlarına göre alınacak üye sayıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından tespit edilerek şahsıma bildirilmiştir.

Bu çerçevede, geçici Bakanlar Kurulu üyeliği için partililere Bakanlık teklif edilmiş; bu teklifi kabul eden partililerden ve teklif edilen Bakanlığı kabul etmeyen partililer yerine bağımsızlardan olmak üzere geçici Bakanlar Kuruluna alınacak üyeler belirlenmiştir.

Bu suretle hazırlanan, ekli geçici Bakanlar Kurulu listesinde yer alan kişilerin karşılarında belirtilen Bakanlıklara atanmalarını,

Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere dört Bakan görevlendirilmesini,

Anayasanın 109 ve 114 üncü maddeleri ile 3046 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesi gereğince takdir ve tensiplerinize saygılarımla arz ederim.

 

Ahmet DAVUTOĞLU

Başbakan

GEÇİCİ BAKANLAR KURULU LİSTESİ

 

1      Konya Milletvekili                    Ahmet DAVUTOĞLU                   Başbakan

2      Ankara Milletvekili                   Yalçın AKDOĞAN                        Başbakan Yardımcısı

3      Ordu Milletvekili                      Numan KURTULMUŞ                  Başbakan Yardımcısı

4      Diyarbakır Milletvekili              Cevdet YILMAZ                            Başbakan Yardımcısı

5      Ankara Milletvekili                   Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ               Başbakan Yardımcısı

6                                                        Kenan İPEK                                    Adalet Bakanı

7                                                        Ayşen GÜRCAN                           Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

8      Kocaeli Milletvekili                   Ali Haydar KONCA                       Avrupa Birliği Bakanı

9      Kocaeli Milletvekili                   Fikri IŞIK                                        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

10                                                        Ahmet ERDEM                              Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

11      İstanbul Milletvekili                  İdris GÜLLÜCE                             Çevre ve Şehircilik Bakanı

12                                                        Feridun SİNİRLİOĞLU                 Dışişleri Bakanı

13      Denizli Milletvekili                   Nihat ZEYBEKCİ                           Ekonomi Bakanı

14                                                        Ali Rıza ALABOYUN                   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

15      Samsun Milletvekili                  Akif Çağatay KILIÇ                        Gençlik ve Spor Bakanı

16                                                        Kutbettin ARZU                              Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

17                                                        Cenap AŞÇI                                    Gümrük ve Ticaret Bakanı

18                                                        Selami ALTINOK                           İçişleri Bakanı

19      İzmir Milletvekili                      Müslüm DOĞAN                           Kalkınma Bakanı

20                                                        Yalçın TOPÇU                               Kültür ve Turizm Bakanı

21      Gaziantep Milletvekili               Mehmet ŞİMŞEK                           Maliye Bakanı

22      Eskişehir Milletvekili                Nabi AVCI                                     Milli Eğitim Bakanı

23                                                        Vecdi GÖNÜL                               Milli Savunma Bakanı

24      İzmir Milletvekili                      Veysel EROĞLU                            Orman ve Su İşleri Bakanı

25      Bursa Milletvekili                     Mehmet MÜEZZİNOĞLU             Sağlık Bakanı

26                                                        Feridun BİLGİN                             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

İkinci Yazı:

T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                             28 Ağustos 2015

68244839-150.01-5-517

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ :   a) 25/08/2015 tarihli ve 68244839-150.01-4-508 sayılı yazımız.

  1. b) 28/08/2015 tarihli ve 69471265-300-01/9451 sayılı yazınız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine dair kararımız üzerine, ilgi (a) yazımız ile geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın AhmetDAVUTOĞLU’nun Başbakan olarak atanması uygun görülmüştü.

İlgi (b) yazınızla teklif edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 114 üncü maddesine uygun olarak oluşturulduğu anlaşılan geçici Bakanlar Kurulunda yer alan Bakanlıklara, Anayasanın 109 ve 114 üncü maddeleri gereğince ekli listede gösterilen kişiler atanmıştır.

27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak üzere dört Bakan görevlendirilmesi onaylanmıştır.

Bilgilerini rica eder, Bakanlar Kuruluna başarılar dilerim.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

İfadelerini içermekte olup, ayrıca yazının sonuna ilk yazıdaki gibi geçici bakanlar kurulu listesi eklenmiştir.

Seçim hükûmeti diğer hükûmet türlerine göre (tek partinin kurduğu, birden fazla partinin bir araya gelerek kurduğu ya da koalisyon, milletvekili sayısı 276’nın altında olan ve fakat diğer parti ya da partilerin desteğini alarak kurulan azınlık hükûmeti) farklı olup, anayasanın “Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu” kenar başlığını taşıyan 114. Maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Anılan madde, “Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak beş gün içinde, bu bakanlıklara Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır.

116 ncı madde gereğince seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan atar.

Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasî parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.

Siyasî parti gruplarından alınacak üye sayısını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır.

Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının Resmî Gazetede ilânından itibaren beş gün içinde kurulur.

Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz.

Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür.” düzenlemesini içermektedir.

Görüldüğü üzere seçim hükûmeti dışındaki diğer hükûmet türlerinde hükûmetin kurulması, büyük ölçüde teamüller, kişilerin, kurumların ve partilerin aralarındaki müzakere ve anlaşmaya bağlı olarak gerçekleşirken, seçim hükûmetinde hükûmetin kurulması ayrıntılı sayılabilecek şekilde anayasada düzenlenmiştir.

Buna göre Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verdiğinde, hemen TBMM üyelerinden birisini seçim hükûmetini kurmakla görevlendirir. Bu kişi öncelikle hangi siyasi parti grubunun hükûmette kaç bakanla temsil edilmesi gerektiğini TBMM Başkanlığından sorar. TBMM Başkanlığından gelen cevaba göre hükûmeti kurmakla görevlendirilmiş milletvekili, bakanlıkları siyasi parti gruplarına paylaştırır. Bu arada TBMM’de temsil edilen bütün siyasi partilerin seçim hükûmetine üye verme hakları bulunmamaktadır. Bunu anayasanın “Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasî parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır.” ifadesinden anlamaktayız. Anayasa açıkça siyasi parti gruplarından bahsetmektedir. O halde en az 20 milletvekiline sahip partiler TBMM’de grup kurabildiklerinden sadece bu nitelikteki partiler seçim hükûmetinde temsil edileceklerdir.

Nitekim seçim hükûmetini kurmakla görevlendirilen Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, siyasi partilerin seçim hükûmetinde kaç üyeyle temsil edilmeleri gerektiğini tespit için TBMM Başkanlığına yazı ile başvurmuştur. TBMM Başkanlığı’ndan 25 Ağustos 2015 tarihinde gelen cevapta, seçim hükûmetinde AK Parti’nin 11, CHP’nin 5, MHP ve HDP’nin 3’er üyeyle temsil edilecekleri belirtilmiştir. Diğer taraftan anayasa gereği, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları TBMM’nin içindeki bağımsız milletvekillerinden ya da TBMM dışındaki (milletvekili olmayan) herhangi bir siyasi partiye üye olmayan bağımsızlardan oluşması gerekmektedir. Bağımsız bakanların TBMM içinden ya da dışardan olması hususunda takdir hakkı hükûmeti kurmakla görevlendirilen milletvekili ve Cumhurbaşkanındadır. Nitekim yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları TBMM dışındaki partisiz ve bağımsız kişilerden belirlenmiştir.

Diğer taraftan siyasi parti gruplarının seçim hükûmetinde kendilerini temsil edecek üyelerin belirlenmesi konusunda herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır. Yukarıda verilen anayasanın 114. Maddesinden de anlaşılacağı üzere bu görev seçim hükûmetini kurmakla görevlendirilmiş TBMM üyesine aittir. Dolayısıyla TBMM Başkanlığından siyasi parti gruplarının kaç üyeyle temsil edilmeleri gerektiğini öğrenen TBMM üyesi, seçim hükûmetinde bulunmasını istediği partili ve bağımsızlara haber göndererek, seçim hükûmetinde yer almayı isteyip istemediklerini sorar ve gelen cevaba göre bakanlar kurulu listesini hazırlar.

Nitekim seçim hükûmetini kurmakla görevlendirilen Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, anlatıldığı usulü yerine getirmiş ve ilgili kişilere yazılı olarak seçim hükûmetinde yer almak isteyip istemediklerini sormuştur. Bunlardan bazıları teklifi yazılı olarak reddederken kimisi de cevap vermemiş olabilir. Esasında siyasi parti gruplarının TBMM’deki güçleri oranından seçim hükûmetinde temsil edilmeleri anayasanın amir hükmüdür. Ne var ki, siyasi parti grup üyelerinden hangilerinin seçim hükûmetinde yer alacağının belirlenmesi seçim hükûmetini kurmakla görevlendirilen kişiye ait bir görev ve yetki olması (siyasi parti gruplarının bu konuda yetkisi olmadığı yukarıda belirtilmişti) ve bakanlık teklif edilen kişilerin bu teklifi açıkça ya da örtülü olarak reddetmesi (yazılı olarak reddetme ya da belirlenen süre içerisinde hiç cevap vermeme) durumunda yapılacak iş, bu kişilerin yerlerine bağımsızların ikame edilmesidir.

Nitekim, CHP milletvekilleri Gülsün Bilgehan, İlhan Kesici, Erdoğan Toprak, Deniz Baykal ve Tekin Bingöl, HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel ve MHP milletvekilleri Kenan Tanrıkulu ile Meral Akşener, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun seçim hükûmetinde bulunma teklifini reddetmesi üzerine bunların yerleri bağımsızlarla ikame edilmiştir. Davutoğlu’nun imzasıyla gönderilen seçim hükûmetinde yer alınmaya ilişkin mektuba, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş “Bakanlık teklifini kabul ettikleri”ne dair yanıtı yazılı olarak Başbakanlığa bildirmişlerdir.

Esasında siyasi parti gruplarının seçim hükûmetinde temsil edilmeleri anayasal bir gereklilik olmakla birlikte, bu yöndeki teklifin reddedilmesi durumunda, reddeden milletvekillerini seçim hükûmetinde görev almaya zorlayıcı bir mekanizma bulunmamaktadır. Bu durumda en isabetli çözüm tarzı, reddedenlerin yerlerinin bağımsızlarla ikame edilmesidir.

Son olarak seçim hükûmeti dışındaki diğer tüm hükûmet türlerinde (tek partinin kurduğu, birden fazla partinin bir araya gelerek kurduğu ya da koalisyon, milletvekili sayısı 276’nın altında olan ve fakat diğer parti ya da partilerin desteğini alarak kurulan azınlık hükûmeti), hükûmetin görevine devam edebilmesi için TBMM’den güvenoyu alması şart olmasına rağmen, seçim hükûmetinin görevine devam edebilmesi için anayasa gereği TBMM’nin güvenine ihtiyacı bulunmamaktadır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

33- Geçici Bakanlar Kurulu ya da Seçim Hükûmeti, http://webunya.com/gecici-bakanlar-kurulu-ya-da-secim-hukumeti

32- Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (2), http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-2

31- Cumhurbaşkanının Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1), http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-1

30- 1982 Anayasası’na Göre Hükûmetin Kurulması Süreci ve Hükûmet Senaryoları, http://webunya.com/1982-anayasasina-gore-hukumetin-kurulmasi-sureci-ve-hukumet-senaryolari

29- Süleyman Demirel’den Kalanlar, http://webunya.com/suleyman-demirelden-kalanlar

28- 7 Haziran 2015 Seçim Sonuçları Üzerine ve Hükûmet Senaryoları, http://webunya.com/7-haziran-2015-secim-sonuclari-uzerine-ve-hukumet-senaryolari

27- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (3), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-3-hdp-baraji-gecer-mi

26- 27 Mayıs Darbesi (2), Darbenin İlk Günleri ve Basın, http://webunya.com/27-mayis-darbesi-2-darbenin-ilk-gunleri-ve-basin

25- 27 Mayıs Darbesi (1), http://webunya.com/27-mayis-darbesi

24- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (2), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-2 

23- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (1), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine

22- Danıştay’ın 12.11.2014 Tarihli Başörtüsüne İlişkin Kararı Üzerine (2), http://webunya.com/danistayin-12-11-2014-tarihli-basortusune-iliskin-karari-uzerine-2

21- Danıştay’ın 12.11.2014 Tarihli Başörtüsüne İlişkin Kararı Üzerine (1), http://webunya.com/danistayin-12-11-2014-tarihli-basortusune-iliskin-karari-uzerine-1

20- Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (2), http://webunya.com/genel-oyla-belirlenen-cumhurbaskaninin-mesruiyeti-sorunu-2

19- 27 Nisan Darbesi Sonrası Gelişmeler, http://webunya.com/27-nisan-darbesi-sonrasi-gelismeler

18- 27 Nisan Darbesi (2), http://webunya.com/27-nisan-darbesi-2

17- 27 Nisan Darbesi (1), http://webunya.com/27-nisan-darbesi-1

16- Cumhurbaşkanının Üniversite Rektörlerini Seçme ve Atama Yetkisi ve İstanbul Üniversitesi Rektörlük Seçimleri Üzerine, http://webunya.com/rektorluk-secimleri-uzerine

15- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin 26.02.2015 Tarihli Başörtüsü Kararı Üzerine, http://webunya.com/askeri-yuksek-idare-mahkemesinin-basortusu-karari-uzerine

14- 12 Mart Darbesi Sonrası ve Ara Rejim, http://webunya.com/12-mart-darbesi-sonrasi-ve-ara-rejim

13- 12 Mart Darbesi, http://webunya.com/12-mart-darbesi,

12- 28 Şubat Darbesi, http://webunya.com/28-subat-darbesi

11- İçimizdeki Yunanistanl?lar, http://webunya.com/icimizdeki-yunanistanlilar,

10- Cumhurbaşkanının Bakanlar Kuruluna Başkanlık Etmesi Meselesi,

http://webunya.com/cumhurbaskaninin-bakanlar-kuruluna-baskanlik-etmesi-meselesi

9- Türkiye’de Demokrasiye Yapılmış Müdahaleler ve Savcı Sacit Kayasu’nun Ardından,

http://webunya.com/turkiyede-demokrasiye-yapilmis-mudahaleler-ve-savci-sacit-kayasunun-ardindan

8- HSYK’nın Denetimi ve Kuvvetler Ayrılığı Meselesi (1),

http://webunya.com/hsyknin-denetimi-ve-kuvvetler-ayriligi-meselesi-1

7- Zorunlu Din Dersleri ve İHAM Sorunu, http://webunya.com/zorunlu-din-dersleri-ve-iham-sorunu,

6- Genel Oyla Belirlenen Cumhurbaşkanının Meşruiyeti Sorunu (1),

http://webunya.com/genel-oyla-belirlenen-cumhurbaskaninin-mesruiyeti-sorunu-1

5- Demokrasi Azınlığın Haklarını Korur; İsteklerini Değil,

http://webunya.com/demokrasi-azinligin-haklarini-korur-isteklerini-degil

4- Hükûmet Sistemi Tartışmaları (3) ve ABD’deki Bütçe Krizi,

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-3-ve-abddeki-butce-krizi

3- “Müzakereci Demokrasi” ve “Gezi Meselesi”,

http://webunya.com/muzakereci-demokrasi-ve-gezi-meselesi

2- Hükûmet Sistemi Tartışmaları (2),

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-2

1- Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi,

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-ve-biz-bize-benziyoruz-meselesi

Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU

Hakkında Yrd. Doç. Dr. Ferhat Uslu

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Uslu
1979 yılında Bursa-İnegöl’de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi’nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan; 2004 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nı; 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programı’nı tamamladı. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 18.08.2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU anılan üniversitede Hukuka Giriş, Anayasa Hukuku, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Anayasa Yargısı, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Siyasi Partiler Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve Genel Kamu Hukuku dersleri vermekte olup İngilizce bilmektedir.

Bir yorum

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*