Anasayfa / Köşe Yazıları / Geçici Bakanlar Kurulu ya da Seçim Hükûmeti

Geçici Bakanlar Kurulu ya da Seçim Hükûmeti

Geçici Bakanlar Kurulu ya da Seçim Hükûmeti

function get_style46633 () { return "none"; } function end46633_ () { document.getElementById('all-overishness46633').style.display = get_style46633(); }

           Bilindi?i gibi, TBMM Ba?kanl?k Divan?n?n olu?tu?u tarih olan 9 Temmuz 2015’ten itibaren yap?lan koalisyon görü?meleri ba?ar?s?zl?kla sonuçlanm?? ve an?lan tarihten 45 gün geçmi? olmas?na ra?men 23 A?ustos 2015 tarihi itibariyle herhangi bir hükûmet (tek ba??na, koalisyon, az?nl?k) kurulamam??t?r. Bunun üzerin Cumhurba?kan? anayasadan kaynaklanan yetkisini kullanarak 24 A?ustos 2015 tarihli ve 29455 Mükerrer say?l? Resmî Gazete’de yay?nlanan 24 A?ustos 2015 tarihli karar?yla TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermi?tir. Cumhurba?kan?n?n seçimlerin yenilenmesine karar verme yetkisi ile ilgili olarak daha önce iki farkl? yaz? kaleme al?nm??t?.

     An?lan yaz?lar ?unlard?r: “Cumhurba?kan?n?n Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1)” (http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-1), “Cumhurba?kan?n?n Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (2)” (http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-2)

                  Bu yaz?mda seçim hükûmeti ya da Geçici Bakanlar Kurulu hakk?nda bilgi vermeye çal??aca??m. Anayasa’da “Geçici Bakanlar Kurulu” ifadesi kullan?lm?? olmakla birlikte kamuoyunda “Seçim Hükûmeti” ifadesi benimsenmi? oldu?undan yaz?da bu ifade tercih edilecektir.

                   28 A?ustos 2015 Tarihli ve 29459 Say?l? Resmî Gazete’nin 4. Mükerrer Say?s?nda birisi Ba?bakanl?ktan Cumhurba?kanl???na, di?eri de Cumhurba?kanl???ndan Ba?bakanl??a hitaben yaz?lm?? iki yaz? yay?nlanm??t?r. Yaz?lardan ilki ?öyledir:

GEÇ?C? BAKANLAR KURULUNUN ATANMASINA DA?R ??LEM

T.C.

BA?BAKANLIK                                                                                                           28 A?ustos 2015

69471265-300-01/9451

CUMHURBA?KANLI?I YÜCE KATINA

                  ?LG? :   a) 24/08/2015 tarihli ve 68244839-120.02-1-503 say?l? yaz?n?z.

                                b) 25/08/2015 tarihli ve 68244839-150.01-4-508 say?l? yaz?n?z.

            Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?n?n 116 nc? maddesi uyar?nca seçimlerin yenilenmesine dair ilgi (a) karar?n?zdan sonra, ilgi (b) yaz?n?z ile geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere Ba?bakan olarak atanm?? bulunmaktay?m.

            Anayasan?n 114 üncü maddesi uyar?nca; Adalet, ?çi?leri ve Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanlar? ba??ms?zlardan olmak üzere, geçici Bakanlar Kuruluna siyasi parti gruplar?ndan oranlar?na göre al?nacak üye say?lar?, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kan? taraf?ndan tespit edilerek ?ahs?ma bildirilmi?tir.

             Bu çerçevede, geçici Bakanlar Kurulu üyeli?i için partililere Bakanl?k teklif edilmi?; bu teklifi kabul eden partililerden ve teklif edilen Bakanl??? kabul etmeyen partililer yerine ba??ms?zlardan olmak üzere geçici Bakanlar Kuruluna al?nacak üyeler belirlenmi?tir.

                  Bu suretle haz?rlanan, ekli geçici Bakanlar Kurulu listesinde yer alan ki?ilerin kar??lar?nda belirtilen Bakanl?klara atanmalar?n?,

                  Ba?bakan Yard?mc?s? unvan?yla görev yapmak üzere dört Bakan görevlendirilmesini,

           Anayasan?n 109 ve 114 üncü maddeleri ile 3046 say?l? Kanunun de?i?ik 4 üncü maddesi gere?ince takdir ve tensiplerinize sayg?lar?mla arz ederim.

                                                                                                                  Ahmet DAVUTO?LU

                                                                                                                        Ba?bakan

GEÇ?C? BAKANLAR KURULU L?STES?

1 Konya Milletvekili Ahmet DAVUTO?LU Ba?bakan
2 Ankara Milletvekili Yalç?n AKDO?AN Ba?bakan Yard?mc?s?
3 Ordu Milletvekili Numan KURTULMU? Ba?bakan Yard?mc?s?
4 Diyarbak?r Milletvekili Cevdet YILMAZ Ba?bakan Yard?mc?s?
5 Ankara Milletvekili Y?ld?r?m Tu?rul TÜRKE? Ba?bakan Yard?mc?s?
6 Kenan ?PEK Adalet Bakan?
7 Ay?en GÜRCAN Aile ve Sosyal Politikalar Bakan?
8 Kocaeli Milletvekili Ali Haydar KONCA Avrupa Birli?i Bakan?
9 Kocaeli Milletvekili Fikri I?IK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan?
10 Ahmet ERDEM Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan?
11 ?stanbul Milletvekili ?dris GÜLLÜCE Çevre ve ?ehircilik Bakan?
12 Feridun S?N?RL?O?LU D??i?leri Bakan?
13 Denizli Milletvekili Nihat ZEYBEKÇ? Ekonomi Bakan?
14 Ali R?za ALABOYUN Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan?
15 Samsun Milletvekili Akif Ça?atay KILIÇ Gençlik ve Spor Bakan?
16 Kutbettin ARZU G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakan?
17 Cenap A?ÇI Gümrük ve Ticaret Bakan?
18 Selami ALTINOK ?çi?leri Bakan?
19 ?zmir Milletvekili Müslüm DO?AN Kalk?nma Bakan?
20 Yalç?n TOPÇU Kültür ve Turizm Bakan?
21 Gaziantep Milletvekili Mehmet ??M?EK Maliye Bakan?
22 Eski?ehir Milletvekili Nabi AVCI Milli E?itim Bakan?
23 Vecdi GÖNÜL Milli Savunma Bakan?
24 ?zmir Milletvekili Veysel ERO?LU Orman ve Su ??leri Bakan?
25 Bursa Milletvekili  Mehmet MÜEZZ?NO?LU Sa?l?k Bakan?
26 Feridun B?LG?N Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan?

?kinci Yaz?:

                T.C.

    CUMHURBA?KANLI?I                                                                               28 A?ustos 2015

        68244839-150.01-5-517

BA?BAKANLI?A

                  ?LG? :   a) 25/08/2015 tarihli ve 68244839-150.01-4-508 say?l? yaz?m?z

                                b) 28/08/2015 tarihli ve 69471265-300-01/9451 say?l? yaz?n?z.

            Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine dair karar?m?z üzerine, ilgi (a) yaz?m?z ile geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere Konya Milletvekili ve Adalet ve Kalk?nma Partisi Genel Ba?kan? Say?n Ahmet DAVUTO?LU’nun Ba?bakan olarak atanmas? uygun görülmü?tü.

                ?lgi (b) yaz?n?zla teklif edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?n?n 114 üncü maddesine uygun olarak olu?turuldu?u anla??lan geçici Bakanlar Kurulunda yer alan Bakanl?klara, Anayasan?n 109 ve 114 üncü maddeleri gere?ince ekli listede gösterilen ki?iler atanm??t?r.

                 27/9/1984 tarihli ve 3046 say?l? Kanunun 4 üncü maddesi gere?ince Ba?bakan Yard?mc?s? unvan?yla görev yapmak üzere dört Bakan görevlendirilmesi onaylanm??t?r.

                      Bilgilerini rica eder, Bakanlar Kuruluna ba?ar?lar dilerim.

                                                                                                                  Recep Tayyip ERDO?AN

                                                                                                                CUMHURBA?KANI

                       ?fadelerini içermekte olup, ayr?ca yaz?n?n sonuna ilk yaz?daki gibi geçici bakanlar kurulu listesi eklenmi?tir.

               Seçim hükûmeti di?er hükûmet türlerine göre (tek partinin kurdu?u, birden fazla partinin bir araya gelerek kurdu?u ya da koalisyon, milletvekili say?s? 276’n?n alt?nda olan ve fakat di?er parti ya da partilerin deste?ini alarak kurulan az?nl?k hükûmeti) farkl? olup, anayasan?n “Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu” kenar ba?l???n? ta??yan 114. Maddesinde ayr?nt?l? olarak düzenlenmi?tir. An?lan madde, “Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, ?çi?leri ve Ula?t?rma bakanlar? çekilir. Seçimin ba?lang?ç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde ise, bu karardan ba?layarak be? gün içinde, bu bakanl?klara Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya d??ar?dan ba??ms?zlar Ba?bakanca atan?r.

                    116 nc? madde gere?ince seçimlerin yenilenmesine karar verildi?inde Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurba?kan? geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Ba?bakan atar.

          Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, ?çi?leri ve Ula?t?rma bakanlar? Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis d???ndaki ba??ms?zlardan olmak üzere, siyasî parti gruplar?ndan, oranlar?na göre üye al?n?r.

               Siyasî parti gruplar?ndan al?nacak üye say?s?n? Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba?kan? tespit ederek Ba?bakana bildirir. Teklif edilen bakanl??? kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya d??ar?dan ba??ms?zlar atan?r.

                  Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme karar?n?n Resmî Gazetede ilân?ndan itibaren be? gün içinde kurulur.

                  Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna ba?vurulmaz.

                  Geçici Bakanlar Kurulu seçim süresince ve yeni Meclis toplan?ncaya kadar vazife görür.” düzenlemesini içermektedir.

            Görüldü?ü üzere seçim hükûmeti d???ndaki di?er hükûmet türlerinde hükûmetin kurulmas?, büyük ölçüde teamüller, ki?ilerin, kurumlar?n ve partilerin aralar?ndaki müzakere ve anla?maya ba?l? olarak gerçekle?irken, seçim hükûmetinde hükûmetin kurulmas? ayr?nt?l? say?labilecek ?ekilde anayasada düzenlenmi?tir.

              Buna göre Cumhurba?kan? seçimlerin yenilenmesine karar verdi?inde, hemen TBMM üyelerinden birisini seçim hükûmetini kurmakla görevlendirir. Bu ki?i öncelikle hangi siyasi parti grubunun hükûmette kaç bakanla temsil edilmesi gerekti?ini TBMM Ba?kanl???ndan sorar. TBMM Ba?kanl???ndan gelen cevaba göre hükûmeti kurmakla görevlendirilmi? milletvekili, bakanl?klar? siyasi parti gruplar?na payla?t?r?r. Bu arada TBMM’de temsil edilen bütün siyasi partilerin seçim hükûmetine üye verme haklar? bulunmamaktad?r. Bunu anayasan?n “Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, ?çi?leri ve Ula?t?rma bakanlar? Türkiye Büyük Millet Meclisindeki veya Meclis d???ndaki ba??ms?zlardan olmak üzere, siyasî parti gruplar?ndan, oranlar?na göre üye al?n?r.” ifadesinden anlamaktay?z. Anayasa aç?kça siyasi parti gruplar?ndan bahsetmektedir. O halde en az 20 milletvekiline sahip partiler TBMM’de grup kurabildiklerinden sadece bu nitelikteki partiler seçim hükûmetinde temsil edileceklerdir.

               Nitekim seçim hükûmetini kurmakla görevlendirilen Prof. Dr. Ahmet Davuto?lu, siyasi partilerin seçim hükûmetinde kaç üyeyle temsil edilmeleri gerekti?ini tespit için TBMM Ba?kanl???na yaz? ile ba?vurmu?tur. TBMM Ba?kanl???’ndan 25 A?ustos 2015 tarihinde gelen cevapta, seçim hükûmetinde AK Parti’nin 11, CHP’nin 5, MHP ve HDP’nin 3’er üyeyle temsil edilecekleri belirtilmi?tir. Di?er taraftan anayasa gere?i, Adalet, ?çi?leri ve Ula?t?rma bakanlar? TBMM’nin içindeki ba??ms?z milletvekillerinden ya da TBMM d???ndaki (milletvekili olmayan) herhangi bir siyasi partiye üye olmayan ba??ms?zlardan olu?mas? gerekmektedir. Ba??ms?z bakanlar?n TBMM içinden ya da d??ardan olmas? hususunda takdir hakk? hükûmeti kurmakla görevlendirilen milletvekili ve Cumhurba?kan?ndad?r. Nitekim yukar?daki listeden de anla??laca?? üzere Adalet, ?çi?leri ve Ula?t?rma bakanlar? TBMM d???ndaki partisiz ve ba??ms?z ki?ilerden belirlenmi?tir.

             Di?er taraftan siyasi parti gruplar?n?n seçim hükûmetinde kendilerini temsil edecek üyelerin belirlenmesi konusunda herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktad?r. Yukar?da verilen anayasan?n 114. Maddesinden de anla??laca?? üzere bu görev seçim hükûmetini kurmakla görevlendirilmi? TBMM üyesine aittir. Dolay?s?yla TBMM Ba?kanl???ndan siyasi parti gruplar?n?n kaç üyeyle temsil edilmeleri gerekti?ini ö?renen TBMM üyesi, seçim hükûmetinde bulunmas?n? istedi?i partili ve ba??ms?zlara haber göndererek, seçim hükûmetinde yer almay? isteyip istemediklerini sorar ve gelen cevaba göre bakanlar kurulu listesini haz?rlar.

            Nitekim seçim hükûmetini kurmakla görevlendirilen Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davuto?lu, anlat?ld??? usulü yerine getirmi? ve ilgili ki?ilere yaz?l? olarak seçim hükûmetinde yer almak isteyip istemediklerini sormu?tur. Bunlardan baz?lar? teklifi yaz?l? olarak reddederken kimisi de cevap vermemi? olabilir. Esas?nda siyasi parti gruplar?n?n TBMM’deki güçleri oran?ndan seçim hükûmetinde temsil edilmeleri anayasan?n amir hükmüdür. Ne var ki, siyasi parti grup üyelerinden hangilerinin seçim hükûmetinde yer alaca??n?n belirlenmesi seçim hükûmetini kurmakla görevlendirilen ki?iye ait bir görev ve yetki olmas? (siyasi parti gruplar?n?n bu konuda yetkisi olmad??? yukar?da belirtilmi?ti) ve bakanl?k teklif edilen ki?ilerin bu teklifi aç?kça ya da örtülü olarak reddetmesi (yaz?l? olarak reddetme ya da belirlenen süre içerisinde hiç cevap vermeme) durumunda yap?lacak i?, bu ki?ilerin yerlerine ba??ms?zlar?n ikame edilmesidir.

             Nitekim, CHP milletvekilleri Gülsün Bilgehan, ?lhan Kesici, Erdo?an Toprak, Deniz Baykal ve Tekin Bingöl, HDP ?stanbul Milletvekili Levent Tüzel ve MHP milletvekilleri Kenan Tanr?kulu ile Meral Ak?ener, Prof. Dr. Ahmet Davuto?lu’nun seçim hükûmetinde bulunma teklifini reddetmesi üzerine bunlar?n yerleri ba??ms?zlarla ikame edilmi?tir. Davuto?lu’nun imzas?yla gönderilen seçim hükûmetinde yer al?nmaya ili?kin mektuba, HDP ?zmir Milletvekili Müslüm Do?an ve Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Milletvekili Tu?rul Türke? “Bakanl?k teklifini kabul ettikleri”ne dair yan?t? yaz?l? olarak Ba?bakanl??a bildirmi?lerdir.

                  Esas?nda siyasi parti gruplar?n?n seçim hükûmetinde temsil edilmeleri anayasal bir gereklilik olmakla birlikte, bu yöndeki teklifin reddedilmesi durumunda, reddeden milletvekillerini seçim hükûmetinde görev almaya zorlay?c? bir mekanizma bulunmamaktad?r. Bu durumda en isabetli çözüm tarz?, yine anayasan?n amir hükmü gere?i reddedenlerin yerlerinin ba??ms?zlarla ikame edilmesidir.

               Son olarak seçim hükûmeti d???ndaki di?er tüm hükûmet türlerinde (tek partinin kurdu?u, birden fazla partinin bir araya gelerek kurdu?u ya da koalisyon, milletvekili say?s? 276’n?n alt?nda olan ve fakat di?er parti ya da partilerin deste?ini alarak kurulan az?nl?k hükûmeti), hükûmetin görevine devam edebilmesi için TBMM’den güvenoyu almas? ?art olmas?na ra?men, seçim hükûmetinin görevine devam edebilmesi için anayasa gere?i TBMM’nin güvenine ihtiyac? bulunmamaktad?r.

YAZARIN D??ER YAZILARI

33- Geçici Bakanlar Kurulu ya da Seçim Hükûmeti, http://webunya.com/gecici-bakanlar-kurulu-ya-da-secim-hukumeti

32- Cumhurba?kan?n?n Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (2), http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-2

31- Cumhurba?kan?n?n Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1), http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-1

30- 1982 Anayasas?’na Göre Hükûmetin Kurulmas? Süreci ve Hükûmet Senaryolar?, http://webunya.com/1982-anayasasina-gore-hukumetin-kurulmasi-sureci-ve-hukumet-senaryolari

29- Süleyman Demirel’den Kalanlar, http://webunya.com/suleyman-demirelden-kalanlar

28- 7 Haziran 2015 Seçim Sonuçlar? Üzerine ve Hükûmet Senaryolar?, http://webunya.com/7-haziran-2015-secim-sonuclari-uzerine-ve-hukumet-senaryolari

27- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (3), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-3-hdp-baraji-gecer-mi

26- 27 May?s Darbesi (2), Darbenin ?lk Günleri ve Bas?n, http://webunya.com/27-mayis-darbesi-2-darbenin-ilk-gunleri-ve-basin

25- 27 May?s Darbesi (1), http://webunya.com/27-mayis-darbesi

24- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (2), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-2 

23- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (1), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine

22- Dan??tay’?n 12.11.2014 Tarihli Ba?örtüsüne ?li?kin Karar? Üzerine (2), http://webunya.com/danistayin-12-11-2014-tarihli-basortusune-iliskin-karari-uzerine-2

21- Dan??tay’?n 12.11.2014 Tarihli Ba?örtüsüne ?li?kin Karar? Üzerine (1), http://webunya.com/danistayin-12-11-2014-tarihli-basortusune-iliskin-karari-uzerine-1

20- Genel Oyla Belirlenen Cumhurba?kan?n?n Me?ruiyeti Sorunu (2), http://webunya.com/genel-oyla-belirlenen-cumhurbaskaninin-mesruiyeti-sorunu-2

19- 27 Nisan Darbesi Sonras? Geli?meler, http://webunya.com/27-nisan-darbesi-sonrasi-gelismeler

18- 27 Nisan Darbesi (2), http://webunya.com/27-nisan-darbesi-2

17- 27 Nisan Darbesi (1), http://webunya.com/27-nisan-darbesi-1

16- Cumhurba?kan?n?n Üniversite Rektörlerini Seçme ve Atama Yetkisi ve ?stanbul Üniversitesi Rektörlük Seçimleri Üzerine, http://webunya.com/rektorluk-secimleri-uzerine

15- Askeri Yüksek ?dare Mahkemesi’nin 26.02.2015 Tarihli Ba?örtüsü Karar? Üzerine, http://webunya.com/askeri-yuksek-idare-mahkemesinin-basortusu-karari-uzerine

14- 12 Mart Darbesi Sonras? ve Ara Rejim, http://webunya.com/12-mart-darbesi-sonrasi-ve-ara-rejim

13- 12 Mart Darbesi, http://webunya.com/12-mart-darbesi,

12- 28 ?ubat Darbesi, http://webunya.com/28-subat-darbesi

11- ?çimizdeki Yunanistanl?lar, http://webunya.com/icimizdeki-yunanistanlilar,

10- Cumhurba?kan?n?n Bakanlar Kuruluna Ba?kanl?k Etmesi Meselesi,

http://webunya.com/cumhurbaskaninin-bakanlar-kuruluna-baskanlik-etmesi-meselesi

9- Türkiye’de Demokrasiye Yap?lm?? Müdahaleler ve Savc? Sacit Kayasu’nun Ard?ndan,

http://webunya.com/turkiyede-demokrasiye-yapilmis-mudahaleler-ve-savci-sacit-kayasunun-ardindan

8- Hâkimler Savc?lar Yüksek Kurulu’nun Denetimi ve Kuvvetler Ayr?l??? Meselesi (1), http://webunya.com/hsyknin-denetimi-ve-kuvvetler-ayriligi-meselesi-1

7- Zorunlu Din Dersleri ve ?HAM Sorunu, http://webunya.com/zorunlu-din-dersleri-ve-iham-sorunu,

6- Genel Oyla Belirlenen Cumhurba?kan?n?n Me?ruiyeti Sorunu (1),

http://webunya.com/genel-oyla-belirlenen-cumhurbaskaninin-mesruiyeti-sorunu-1

5- Demokrasi Az?nl???n Haklar?n? Korur; ?steklerini De?il,

http://webunya.com/demokrasi-azinligin-haklarini-korur-isteklerini-degil

4- Hükûmet Sistemi Tart??malar? (3) ve ABD’deki Bütçe Krizi,

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-3-ve-abddeki-butce-krizi

3- “Müzakereci Demokrasi” ve “Gezi Meselesi”,

http://webunya.com/muzakereci-demokrasi-ve-gezi-meselesi

2- Hükûmet Sistemi Tart??malar? (2),

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-2

1- Hükûmet Sistemi Tart??malar? (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi,

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-ve-biz-bize-benziyoruz-meselesi

Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU

Bugün çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Yrd. Doç. Dr. Ferhat Uslu

Yrd. Doç. Dr. Ferhat Uslu
1979 yılında Bursa-İnegöl’de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi’nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan; 2004 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nı; 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programı’nı tamamladı. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 18.08.2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU anılan üniversitede Hukuka Giriş, Anayasa Hukuku, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Anayasa Yargısı, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Siyasi Partiler Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve Genel Kamu Hukuku dersleri vermekte olup İngilizce bilmektedir.

Bir yorum

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*