Anasayfa / Hukuk / Futbol Disiplin Yargılaması – Kural İhlallerinin Özel Görünüş Biçimleri

Futbol Disiplin Yargılaması – Kural İhlallerinin Özel Görünüş Biçimleri

Futbol Disiplin Yargılaması – Kural İhlallerinin Özel Görünüş Biçimleri

Ceza yarg?lamas?nda oldu?u gibi Futbol Disiplin Yarg?lamas?nda da ihlallerin özel görünü? biçimleri bulunmaktad?r. Yine baz? hallerde cezan?n indirimi söz konusu olabilece?i gibi baz? durumlarda da ceza da art?r?ma gidilir. Bu halleri inceleyecek olursak;

Kural ihlalinin te?ebbüs a?amas?nda kald??? hallerde ceza da indirime gidilecektir. Disiplin Kurulu bu durumda cezay? yar?s?na kadar indirebilir. Bunun d???nda suçun iki veya daha fazla ki?inin bir arada gerçekle?tirmesi durumunda her ?ah?s bu ihlalden sorumlu olur. Ayr?c? ihlalin gerçekle?mesinde ba?kas?n? kullanan ya da azmettiren de ihlali gerçekle?tirmi? gibi sorumlu olur. ??tirak durumunda Disiplin Kurulu ihlale i?tirak derecelerine göre cezay? takdir eder. Bunun d???nda birden fazla ceza gerektiren ihlal söz konusu oldu?unda her fiil ayr? ayr? cezaland?r?l?r. Ancak fiiller bütünlü arzediyorsa bu durumda en a??r cezay? gerektiren ihlal için cezaya hükmedilebiler ve bu ceza yar?s? oran?nda artt?r?labilir.

Kural ihlallerinin tekrar? halinde Disiplin Kurulu bu durumu da ayr?ca dikkate alacakt?r. Disiplin Kurulu, cezan?n kesinle?ti?i durumlarda ihlalde tekrar durumunda sonra ki cezay? artt?rabilir. Bu art?r?m cezan?n yar?s? oran?ndad?r.

?hlallerin art?r?m? ile birlikte takdiri indirim sebepleri de bulunmaktad?r. ?hlalin gerçekle?mesinde haks?z tahrik söz konusu ise bu durumda cezada indirim yap?l?r. Bu indirim haks?z tahrikin derecesine göre üçte bir oran?na kadar olabilir.

Ceza da indirim ya da a??rla?t?r?c? neden söz konusu oldu?unda bu sebeplerin karar da gösterilmesi gerekir. Takdiri indirim sebebi söz konusu oldu?unda ceza yar?s?na kadar indirilebilir.

ZAMANA?IMI

Ceza yarg?lamas?nda söz konusu olan soru?turma ve ceza zamana??m? Futbol Disiplin yarg?lamas?nda da söz konusudur. Soru?turma zamana??m? tamamlanm?? ihlalde ihlalin gerçekle?ti?i, te?ebbüs halinde son hareketin yap?ld???, zincirleme fiillerde sön ihlalin gerçekle?ti?i andan itibaren ba?lar. Müsabaka öncesi, esnas? ve sonras?nda gerçekle?en ihlallerde 1 y?ll?k soru?turma zamana??m? bulunmaktad?r. Doping halinde 8 y?l olan soru?turma zamana??m? di?er hallerde 5 y?ld?r. ?ike ve te?vik gibi müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik ihlallerde ise zamana??m? uygulanmaz.

Disiplin cezalar? verildikleri tarihten itibaren 5 y?l içinde infaz edilmedikleri takdirde zamana??m?na u?rar. Herhangi bir sebeple infaz durdu?u takdirde ceza zamana??m? i?lemez ve bu sebep ortadan kalkt?ktan sonra zamana??m? i?lemeye devam eder. Soru?turmaya yönelik i?lemler soru?turma zamana??m?n?, infaza yönelik i?lemler de ceza zamana??m?n? keser ve kesilme an?ndan itibaren zamana??m? yeniden ba?lar. Disiplin Kurulu zamana??m?n? resen dikkate al?r.

 

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*