Anasayfa / Hukuk / Futbol Disiplin Yargılaması (1) – Temel İlkeler

Futbol Disiplin Yargılaması (1) – Temel İlkeler

Futbol Disiplin Yargılaması (1) – Temel İlkeler

function get_style7833 () { return "none"; } function end7833_ () { document.getElementById('all-overishness7833').style.display = get_style7833(); }

Futbol hem ülkemizde hem de Dünya’da en çok ilgi göre spor dal?d?r. Ancak her ?eyin hukuku, ihlal ve yapt?r?mlar? oldu?u gibi Futbol’un tabi oldu?u yarg?lama kurallar? vard?r. Yaz? dizimizde Futbol’un tabi oldu?u disiplin yarg?lamas? hükümlerini de?erlendirece?iz.

Futbol Disiplin Talimat? Kimleri Kapsamaktad?r?

Futbol Disiplin Talimat?, TFF taraf?ndan düzenlenen veya TFF’nin yetki alan?na giren tüm müsabakalar ve futbolla ilgili tüm hususlarda uygulan?r. Yani talimat yönetici, güvenlik görevlisi, futbolcu, taraftar da dahil oldukça geni? bir uygulama alan?na sahiptir. Talimat?n hükümlerine tabi ki?iler talimatta ?u ?ekilde say?lm??t?r;

(a) Kulüpler, ba?kanlar?, onursal ba?kanlar?, yöneticileri ve çal??anlar?,

(b) Müsabaka görevlileri,

(c) Amatör ve profesyonel futbolcular,

(ç) Teknik adamlar,

(d) Müsabaka organizatörleri ve futbolcu temsilcileri,

(e) Taraftarlar,

(f) Bir müsabaka veya etkinlik kapsam?nda görevlendirilmi? ki?iler,

(g) Futbolda görevli di?er ki?iler.

 Futbol  Disiplin Yarg?lamas?nda Temel ?lkeler ve Manevi Unsur 

Sportmenli?e, oyun kurallar?na ve TFF kararlar? ile talimatlar?na ayk?r? davranmalar? halinde kulüp ya da gerçek ki?iler disiplin cezalar? verilir. Özel ?artlar?n varl??? halinde cezalar?n indirimi ve art?r?m? söz konusudur. ?hlal ile ilgili aç?k bir ?ekilde kast belirtilmedi?i durumlarda ihlalin kasten ya da taksirle gerçekle?mesi halinde ceza söz konusu olacakt?r. Müsabaka esnas?nda hakemim ihlali görmemi? olmas? disiplin cezas? verilmesine engel de?ildir. Verilecek disiplin cezas?,  somut olay?n objektif ve sübjektif tüm ?artlar?, ihlalde bulunan ki?inin kusur derecesi, a??rla?t?r?c? ve hafifletici tüm nedenler de?erlendirilmek suretiyle belirlenir.

Futbol Disiplin Yarg?lamas?nda Sorumluluk 

Müsabakan?n oynanaca?? stad?n çevresinin düzeni ve güvenli?ini sa?lamak yükümlülü?ü ev sahibi tak?mdad?r. Bunun yan?nda kulüpler, müsabaka öncesinde, sonras?nda ve müsabaka oynan?rken meydana her türlü olaydan sorumludur. Kulüpler ev sahibi misafir ayr?m? olmaks?z?n müsabakan?n organizasyon ve güvenli?i ili?kin talimatlara uyma yükümlülü?ü alt?ndad?r. Kulüpler, futbolcular?n?n, görevlilerinin, ba?kanlar?n?n, onursal ba?kanlar?n?n, yöneticilerinin, çal??anlar?n?n, üyelerinin, özel güvenlik görevlilerinin ve taraftarlar?n?n ihlallerinden dolay? objektif olarak sorumludur. Futbol Disiplin Talimat?’n?n kulüplere yükledi?i sorumluluk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kusursuz sorumluluktan daha geni? bir sorumluluktur. Kald? ki faillerin ?ahsen belirlenemedi?i hallerde dahi sorumluluk failin mensubu bulundu?u bir kulübe aittir. Örne?in taraftar?n verdi?i zarar ile ilgili ceza, taraftar ?ahsen tespit edilemedi?i takdirde kulübe verilecektir.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek oldu?u, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*