Anasayfa / Yaşam / Füreya Koral’ın En Kapsamlı Retrospektif Sergisi Açıldı

Füreya Koral’ın En Kapsamlı Retrospektif Sergisi Açıldı

Füreya Koral’ın En Kapsamlı Retrospektif Sergisi Açıldı

Seramik sanat?n?n öncülerinden olan Füreya Koral’?n, Kale Grubu taraf?ndan hayata geçirilen en kapsaml? retrospektif sergisi sanatseverlerle bulu?tu. Sergi, 18 Ocak 2018 tarihine kadar Akaretler’deki S?raevler’de ziyarete aç?k olacak.

Kültürel miras?m?z?n birçok farkl? alan?na destek vermeyi hedefleyen Kale Grubu, 60. kurulu? y?ldönümü kutlamalar? kapsam?nda Füreya Koral’?n en kapsaml? retrospektif sergisini sanatseverlerle bulu?turdu.

 

Serginin aç?l???nda konu?an Kale Grubu Ba?kan? Zeynep Bodur Okyay; “ Kurucumuz ve Onursal Ba?kan?m?z merhum ?brahim Bodur’dan devrald???m?z de?erlerin ?????nda, köklerimizden ald???m?z güç ve ilhamla seramik ile topraktan ba?lad???m?z yolculu?u daha ileriye ta??mak için var gücümüzle çal???yoruz. Kale Grubu olarak, bugüne kadar yaln?zca üretimi, büyümeyi de?il, üretti?imiz de?erleri toplumla payla?arak geli?meyi hedefledik. 60’?nc? kurulu? y?ldönümümüzde, Türkiye’yi seramik sanat? ile tan??t?ran öncü ve yenilikçi sanatç?m?z  Füreya Koral’?n, bugüne kadar yap?lm?? en kapsaml? retrospektif sergisini sizlerle bulu?turmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. ?lklerin Kale’si olarak, Türkiye’nin ilk ça?da? seramik sanatç?lar?ndan Füreya’y?, aram?zdan ayr?l???n?n 20. y?l?nda  ‘anmak kadar anlamak’ ve ‘anlatmak’ serginin ç?k?? noktas? oldu. Çünkü Füreya, seramik ile nefes alan, yeniden do?an ve hayata tutunan ilham verici bir rol model. Bu sergi ile Füreya’n?n seramik üretimlerine A’dan Z’ye ???k tutmay? hedefliyoruz. Gelenek ile yenili?in kesi?ti?i yerde duran bu de?erli sanatç?m?z? tüm yönleriyle yeni nesillerle bulu?turmak, bu topraklardan ç?kacak nice Füreya’lara ilham vermek, serami?i ve tasar?m? kitlelerle bulu?turmak en büyük amac?m?z. Sergide sanatseverlerle bulu?turaca??m?z Füreya imzal? R?fat Usta fincan?, el yap?m? defterleri ve posterlerin geliri de, Kaleseramik Vakf? (KSV) bünyesinde olu?turulan Füreya Burs Fonu’na aktar?lacak. Bu fon ile sanat e?itimi alan genç k?zlar?m?z?n e?itimine destek olaca??z. Sanat ile hayata tutunan Füreya için, ‘sanat hayat?n içinde ya?amal?’ diyen Füreya’ya yara??r bir ?ekilde, tam da ya?am?n merkezinde bir sergimiz oldu. Serginin aç?k kalaca?? iki ay boyunca ö?renci ve okul ziyaretleri, atölye bulu?malar? gibi etkinliklerden dolay?, buras? ya?ayan bir mekan olacak. Sergi boyunca, farkl? disiplinlerden ki?ilerin farkl? yönleriyle Füreya’y? anlataca?? atölye bulu?malar?nda ilham verici zihin aç?c? sohbetler gerçekle?ecek. Füreya Atölye bulu?malar?n?n ilki 25 Kas?m’da Ay?e Kulin ile ba?l?yor,” ?eklinde konu?tu.

Füreya’n?n yolculu?una daha ‘içeriden’ bakmay? hedefleyen sergi sanat?n müzelerde ‘hapsedilmesine’ kar?? ç?kan Füreya’y? özgün bir bak?? aç?s? ile anlat?yor. Do?u ile bat? kültürünü e?siz bir ?ekilde sentezleyen, Akdeniz turkuaz?na tutkun bir seramikçi olan Füreya’n?n 200’e yak?n eserinin bir araya getirildi?i ve 1,500 m2’lik alana yay?lan sergide ayr?ca foto?raflar?, ki?isel e?yalar?, aile bireylerine dair bilgi ve belgeler de sergileniyor.

Károly Aliotti, Nilüfer ?a?mazer ve Farah Aksoy küratörlü?ünde haz?rlanan sergideki eserler aras?nda; mürekkeple yapt??? desenlerden litografilerine, seramik tabaklar?ndan d?? mekan panolar?na, evler serisinden en son çal??mas? olan Yürüyen ?nsanlar’a kadar birçok eser bulunuyor. 18 Kas?m 2017 tarihinde kap?lar?n? açan sergi, 18 Ocak 2018 tarihine kadar ziyarete aç?k olacak.

Hakkında Webunya Magazin

Webunya Magazin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*